Nowe produkty

Jest 137 produktów.

Pokazano 1-21 z 137 pozycji

Zagroda. Zagadnienia...

8,40 zł Cena

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego autorstwa Górka Anna, twórczyni prezentuje publikację do studentów architektury i urbanistyki.

Ukazuje ono reguły budowania zagrody dawniej i obecnie. Omawia rolę zagrody w kształtowaniu wiejskiego krajobrazu oraz szanse jej współczesnego udziału w kreowaniu wizerunku wsi.

Wielkie inwestycje w...

42,00 zł Cena

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu autorstwa Sas-Bojarska Aleksandra, temat publikacji jest związany z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania.

Publikacja jest podsumowaniem badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę.

Uspołecznienie procesu...

14,70 zł Cena

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego autorstwa Idem Robert; zdaniem Andrzeja Baranowskiego tematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Tak samo system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu zaliczają kwestie społeczne w procesie projektowania.

Dzieje się tak pomimo rosnącej w całej Europie świadomości wagi tematu społecznych w kształtowaniu środowiska życia człowieka, skłaniającej do refleksji nad istotą zawodu architekta we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. 

Postępowanie przed sądami...

21,00 zł Cena

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów autorstwa Idem Robert, Janowicz Rafał; Dla praktykującego architekta realizowanie zawodu jest rolą odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne.

Wydanie próbuje wyróżnić szeroko pojętą odpowiedzialność zawodową, przybliżyć jej podstawę prawną oraz opisać postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.

Kształtowanie...

47,25 zł Cena

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty autorstwa Idem Robert; publikacja przedstawia kwestie kształtowania środowiska mieszkaniowego, jest próbą wznowienia kategorii wspólnoty sąsiedzkiej i ukazania jej w nowej perspektywie, jako efektu świadomej współpracy architekta i przyszłych mieszkańców.

Sednem problemu badawczego jest koncepcja mikrośrodowiska rozumianego jako miejsce wspólnoty. Twórca rozpatruje kwestię wpływu ukształtowania środowiska mieszkaniowego na odtwarzanie i wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej. 

Krajobraz przestrzeni...

9,45 zł Cena

Krajobraz przestrzeni publicznej wsi autorstwa Górka Anna, publikacja przeznaczona jest studentom Wydziału Architektury oraz innych osób ciekawych przestrzennymi przeobrażeniami współczesnej wsi.

Jest to już druga publikacja z zainicjowanego w roku 2011 cyklu "Projektowanie Środowiskowe. Zagadnienia Planowania i Projektowania Ruralistycznego". Jego celem pozostaje edukacja na rzecz jakości krajobrazu obszarów wiejskich.

Krajobrazowy wymiar...

31,50 zł Cena

Krajobrazowy wymiar ruralistyki autorstwa Górka Anna; publikacja przedstawia istotną społecznie kwestię postępującej degradacji przestrzeni wielu polskich wsi. Książka stanowi uzupełnienie ubogiej polskiej literatury przedmiotu.

Książka może zainspirować planistów, architektów krajobrazu, architektów oraz osoby spoza eksperckiego i inżynierskiego grona do poszukiwania i stosowania bardziej zrównoważonych i bezpieczniejszych rozwiązań przestrzennych na obszarach wiejskich.

Kontrasty, metamorfozy,...

24,15 zł Cena

Kontrasty, metamorfozy, styl. Cz. I. Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku autorstwa Pokrzywnicka Krystyna; publikacja składa się z korpusu głównego oraz przypisów przedstawiających uzupełniającą opowieść opartą na faktach z literatury tematu, na cytatach wypowiedzi znamienitych twórców dzieł architektonicznych oraz autorów tekstów o architekturze.

W tekst główny załączone są ilustracje ściśle się z nim wiążące i uzupełniające go w warstwie wizualnej. Całość ilustracji zostało podporządkowane stylistyce notatki rysunkowej, uzupełniającej myśl autorską. Przyjęcie terminu rozważania uzasadniam chęcią okazania szacunku dla spraw, o których pragnę pisać. 

Kontrasty, metamorfozy,...

22,05 zł Cena

Kontrasty, metamorfozy, styl. Cz. II. Komentarze autorstwa Pokrzywnicka Krystyna, w publikacji "Komentarze - część druga" poprzedza wstęp, w którym uwaga odbiorcy została zwrócona na ważny problem edukacji współczesnego studenta architektury, który podczas studiów zbyt mało czasu może przeznaczyć na rozwój myślenia projektanckiego.

Zbyt mało jest dyskusji i profesjonalnych debat z wykładowcami-projektantami. Ponadto zbyt mała liczba sal kreślarskich (pracowni komputerowych) jest powodem niekompletności procesu nauczania tego zapisu koncepcji projektowej. Nie docenia się także wagi i umiejętności modelowania. 

Gdańsk w perspektywie badań...

45,15 zł Cena

Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców pod redakcją Gębczyńska-Janowicz Agnieszka, Kamrowska-Załuska Dorota; publikacja omawia wielowątkowe podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy kobiet naukowców na samym początku swojej kariery badawczej.

Elementem wspólnym wszystkich kwesti podjętych w tym opracowaniu jest nawiązanie do środowiska zbudowanego, a tematy są ograniczone tylko i aż do miasta Gdańska.

Architektura służby...

22,05 zł Cena

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu autorstwa Idem Robert; publikacja porusza kwestie projektowania architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, który ma charakter wysoce specjalistyczny.

Tematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.

Akustyka sal. Zalecenia...

31,50 zł Cena

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów autorstwa Kulowski Andrzej, publikacja dedykowana jest architektom, inżynierom budownictwa projektujących wnętrza, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, reprezentanci dziedzin, którzy mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy.

Książka może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa.

Od kamienicy czynszowej do...

80,00 zł Cena

Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego autorstwa Krzysztof Bizio przedstawia tematykę ewolucji idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej

Zastosowanie metody...

21,00 zł Cena

Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych autorstwa Tomasz Wróblewski

Związki architektury...

49,50 zł Cena

Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903–1973 autorstwa Wojciechowski Ł. porusza tematykę powstającej od początku XX w. architektury związanej z motoryzacją, która zaspokajała nowe potrzeby społeczne wynikające z rozwoju przemysłu samochodowego.

Wykonanie zadania przechowywania aut, ich serwisowania i obsługi, a także odpowiedź na podstawowe potrzeby kierowców, stały się powodem sformułowania nowych funkcji.

Zrównoważenie w...

63,00 zł Cena

Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich autorstwa Bać A., książka ma charakter interdyscyplinarny i jest przeznaczona współczesnej architekturze realizowanej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju.

Jej zakres dotyczy kilku wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Ukazano ideę zrównoważenia i jej wyrażenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji.

Wrocławskie wille i osiedla...

199,00 zł Cena

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu autorstwa Tomaszewicz A. publikacja jest to pierwsza próba ukazania „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, pokazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

W publikacji przypomniano zatem lokalne przepisy prawne, przeanalizowano ich wpływ na sposób kształtowania budowli, omówiono stosowane koncepcje rozplanowania przestrzennego budynków w kontekście ich programu funkcjonalnego, wreszcie – zaprezentowano nurty stylowe obecne we wrocławskiej architekturze willowej.

Wrocławska architektura...

47,00 zł Cena

Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy autorstwa Dobesz J.L. publikacja jest pierwszym, analitycznym i krytycznym przeglądem wrocławskiej architektury z okresu III Rzeszy, ukazanej na szerokim tle ówczesnego terenie Hitlera.

Z powodu, że sztuka narodowego socjalizmu nie powstała nagle – w 1933 roku, w pracy znalazły się również wątki poświęcone procesowi narodzin tej sztuki, społecznej atmosferze tamtych czasów oraz ważniejszym aktorom politycznej sceny jako jej współtwórcom.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.