Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Jest 9 produktów.

Pokazano 1-9 z 9 pozycji

Aktywne filtry

Place

16,80 zł Cena
Wersja językowa: polska Okładka: miękka Liczba stron: 62 Format: B5 Wymiary: 24x17 Waga: 139 g

Wybrane badania i...

35,28 zł Cena
Niniejsza praca ma przyczynić się do wypełnienia wskazanej wyżej luki wydawniczej w zakresie tematycznym objętym rekomendacjami eurokodu 1990 [15] i częściowo eurokodu 1991 [16]. Praca nie zawiera zatem pełnej prezentacji zagadnień niezawodności wraz z dorobkiem polskiej szkoły niezawodności - który jest dobrze udokumentowany w wielu publikacjach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Dużo miejsca w książce poświęca się interpretacji i weryfikacji podstawowych zaleceń europejskich na podstawie dostępnych wyników krajowych badań statystycznych w zakresie: cech mechanicznych i geometrycznych materiałów i elementów konstrukcyjnych, imperfekcji, a także wyrywkowo obciążeń klimatycznych. W zamierzeniu autorów niniejsza publikacja jest adresowana głównie do inżynierów czynnie uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych, a wykształconych w zakresie niezawodności konstrukcji na krajowej formacji obliczeń konstrukcji - różniącej się od koncepcji europejskiej zredagowanej w eurokodzic EC 1990. Jest ona także przeznaczona dla studentów wydziałów inżynierii lądowej szkół wyższych. Z tych względów obok wyników i analiz o charakterze naukowym, w książce zamieszczono także odpowiednie wiadomości z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz teorii niezawodności, wykorzystane do interpretacji definicji i specyfikacji zawartych w eurokodach. Układ treści został tak dobrany, aby umożliwić Czytelnikowi zrozumienie omawianych zagadnień bez konieczności studiowania podręczników z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i teorii niezawodności. Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa 1. Zmienne losowe i ich charakterystyki 1.1. Pojęcie zmiennej losowej 1.2. Charakterystyki jednowymiarowej zmiennej losowej 1.3. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa 1.4. Wielowymiarowe zmienne losowe 1.5. Funkcje zmiennych losowych i rozkłady stateczne 1.6. Metody aproksymacji rozkładów prawdopodobieństwa 2. Badania statystyczne wytrzymałości materiałów i obciążeń grawitacyjnych. 2.1. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej 2.2. Estymacja statystyczna charakterystyk rozkładu prawdopodobieństwa. 2.3. Statystyki cech mechanicznych i geometrycznych elementów konstrukcyjnych 2.3.1. Statystyki wytrzymałości i cech geometrycznych wyrobów stalowych 2.3.2. Statystyki wytrzymałości wyrobów aluminiowych 2.3.3. Statystyki wytrzymałości betonu 2.3.4. Statystyki wytrzymałości innych materiałów i wyrobów budowlanych 2.4. Statystyki obciążeń stałych i zmiennych 2.5. Metoda symulacyjna Monte Carlo 3. Niezawodność konstrukcji budowlanych 3.1. Niezawodność obiektów technicznych 3.2. Probabilistyczne miary niezawodności konstrukcji 3.3. Metody probabilistyczne poziomu 2 3.4. Podstawy analizy niezawodności wg eurokodu EN 1990 3.5. Metody poziomu 1 - półprobabilistyczne 3.6. Kalibrowanie wartości współczynników częściowych 4. Nośność losowa i obciążenia losowe 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Modele zrandomizowane i empiryczne nośności 4.3. Modele teorii niezawodności w obliczeniach nośności losowej 4.4. Charakterystyka ogólna obciążeń budowli 4.5. Wybrane modele obciążeń losowych 4.6. Efekt łączny obciążeń 4.7. Zastępczy przechył wstępny szkieletów stalowych budynków 5. Zakończenie Literatura Normy krajowe przywołane w tekście

Techno-kreacja a...

27,30 zł Cena
Nowe materiały i technologie stają się rzeczywistymi materiałami w rękach architektów krajobrazu. Są one inspiracją do działań artystycznych i eksperymentalnych. Wynikiem tego procesu są arcydzieła w świecie realnym i rzeczywistości wirtualnej.

O niektórych problemach...

23,10 zł Cena
Zastosowana w niniejszym opracowaniu metodologia przekazu doświadczeń własnych nawiązuje do ustaleń psychologii dowodzących znaczącej przydatności obrazu w pełniejszym i bardziej jednoznacznym zrozumieniu przedstawionych treści poznawczych. Problemy należące do oceny architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz krajobrazu są nierozłącznie powiązane z koniecznością modelowego ujmowania występujących w nich relacji, uwarunkowań itp. Modele te najczęściej przyjmują postać modeli graficznych, rysunkowych zobrazowań. Zobrazowania te zawierają niewspółmiernie większą liczbę informacji względem opisów tekstowych; dowodem tego faktu jest chociażby ilość bitów niezbędnych do wykonania grafiki komputerowej. Przytoczone opinie i prawidłowości uzasadniają oparcie prezentacji rozpatrywanej problematyki na jej wizualnych ujęciach, modelowych studiach i analizach. Argumentem dodatkowym, usprawiedliwiającym taki wybór przekazu treści jest specyfika studiów na Wydziale Architektury, gdzie "wypowiedź" w postaci obrazu, modelu, schematu, cechuje niemal wszystkie przedmioty składające się na program nauczania. Architektura należąc do kręgu sztuki z założenia winna zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, a więc także potrzebę ładu, piękna, harmonii etc. Celowość obrazowego ujęcia przekazu treści poznawczych dotyczących architektury, zwłaszcza zaś treści złożonych, wieloznacznych, trudnych do określenia można uzasadniać także: "ikoniczną siłą architektury", którą w jakiejś mierze świadomie lub podświadomie odbieramy wszyscy; co przejawia się w naszym nastroju, poczuciu satysfakcji estetycznej i akceptacji lub zniechęcenia, a nawet wstrętu i wyalienowania względem naszego środowiska architektonicznego. Kontynuując ten nurt skojarzeń w odbiorze i ocenie walorów architektury, wynikających z jej związków znaczeniowych z człowiekiem, miejscem, kulturą, dochodzimy do zjawiska architektury pełniącej rolę znaku. W studiach i badaniach architektury i nie tylko, bardzo istotnym elementem metodologicznym jest jednoznaczność i czytelność używanych pojęć. Znaczenie architektury regionalnej zostało przedstawione uprzednio i w tym miejscu tylko zaznaczę, iż towarzyszące nierozłącznie problematyce regionalizmu pojęcia "regionu architektonicznego", jak też "regionu kulturowego" zostały przyjęte zgodnie z ich treścią zamieszczoną w "Krakowskiej Karcie Architektury Regionalnej" ogłoszonej w 1986 r., a będącej rezultatem dociekań na temat regionalizmu zespołu pracowników dydaktyczno-naukowych Krakowskiego Wydziału Architektury pod kierunkiem prof. A. Skoczka. Ograniczona, poza merytorycznymi względami, objętość niniejszego opracowania, zmusza do fragmentarycznego przedstawienia autorskich prób w zakresie określenia tożsamości miejsca, dostosowania rozwiązań architektoniczo-urbanistycznych do uwarunkowań kulturowych, a także poszukiwań metodologicznych ukierunkowanych na zintegrowanie procesu projektowania z ochroną i ekspozycją walorów kulturowych i krajobrazowych "miejsca" środowiska człowieka oraz zespolenie rozwiązań przestrzenno funkcjonalno-konstrukcyjnych z proekologicznymi wymogami. Niemniej, w zamierzeniu autora właśnie prezentacja własnych studiów, badań i koncepcji projektowych, posiadając walor autentyzmu, wynikający z bezpośredniego przekazu interpretacji założeń ideowych i występujących uwarunkowań, jest naj bliższa prawdzie. Prawdzie zawartej w retrospektywnym podejściu do rozwiązywanych problemów twórczych. Podejściu świadomym zebranych na przestrzeni lat kilkudziesięciu doświadczeń i refleksji. Podejściu, w którym kryterium humanizacji przestrzeni architektonicznej uzasadnia eksponowanie w tej przestrzeni wartości duchowych; znaczeniowych o randze symboli. Podejściu zgodnym z poglądem Ludviga von Bertalanffy'ego, iż "Prawdziwe wartości ludzkości to nie te wartości, które dzieli ona z istotami biologicznymi, czyli funkcje organizmu lub świata zwierząt, lecz te które mają źródła w umyśle jednostki". (ze wstępu)

ARD. Art Restoration...

48,51 zł Cena
Projekt Art Restoration Dictionary (ARD) to propozycja nowego rodzaju wysokospecjalistycznego słownika językowego, który łączy różne funkcje użytkowe (glosariusz, słownik językowy, tezaurus), ukierunkowanego przede wszystkim na przydatność w praktyce. Konstrukcja słownika pozwala na jego rozbudowę, powiększanie o nowe dyscypliny oraz stanowi platformę dyskusji nad stosowaną terminologią i jej przekładem. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca profesjonalny program komputerowy z pełną bazą danych słownika.

Idea swojskości miasta

26,25 zł Cena
"W pracy tej na tle ogólnego szkicu teoretycznego, obejmującego wszystkie skale problemu i rodzaje miejsc, zajmiemy się tematem swojskości w odniesieniu do miasta współczesnego, a szczególnie wspólczesnego miasta polskiego. Innymi słowy, spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak to się dzieje, że określone miejsce lub całe miasto ułatwia mieszkańcom traktowanie go jako swoje, co bywa tak wyraźne, że odczuwają to także przybysze, zaś inne miasto pozostaje obce lub wręcz wrogie nawet dla tych, którzy tam stale mieszkają? Jaka architektura, jaka struktura miasta, jaki krajobraz miejski sprzyjają zadomowieniu, a jakie mu przeszkadzają? Na czym w istocie rzeczy polega odrębność, czy i jak ją osiągać we współczesnej architekturze, aby była nie tylko pamiątką z przeszłości, lecz także funkcjonującym czynnikiem swojskości? Będziemy pytać nie tylko o jakość architektury, lecz także o sposób wprowadzenia zmian przestrzennych w życie miasta. Czy jest to zadanie tylko dla architektów? Czy może profesjonaliści winni szukać partnerów w spoleczeństwie i wladzach publicznych? Stworzenie człowiekowi dachu nad głową, pod którym będzie mógł i chciał się zadomowić, to przecież jedno z najbardziej podstawowych zadań architektury. Stworzenie ludziom swojskiego krajobrazu kulturowego to ogólniejszy wymiar tego samego zadania. Do takiego właśnie rezultatu zmierza tytułowa idea swojskości. Prościej można powiedzieć, że idea ta zachęca do tworzenia architektury krajobrazu miejskiego prowokującej uczucia patriotyczne zarówno te wielkie - narodowe, jak te małe w skali ,,małych ojczyzn". Książka ta jest poprawionym i poszerzonym wydaniem pracy tej samej autorki pt. Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiejl. Zasadnicza różnica polega na dodaniu ostatniego rozdziału prezentującego różnego rodzaju badania i doświadczenia zdobyte przez autorkę po napisaniu wspomnianej pracy. Wszystkie pokazują jak można realizować w praktyce ideę swojskości."