Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Jest 30 produktów.

Pokazano 1-21 z 30 pozycji

Aktywne filtry

PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE

58,28 zł Cena
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. fragment wstępu: Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych rocznie. W tym roku w Polsce było lub jest w budowie 10 dużych mostów o przęsłach rozpiętości ponad 100 m, a trzy budowane mosty (przez Wisłę w Kwidzyniu oraz w Toruniu i przez Odrę we Wrocławiu) mają przęsła o rozpiętości przekraczającej 200 m. Dane te świadczą o wielkim skoku technologicznym, jakiego dokonało w ostatnich latach polskie mostownictwo. Inwestorzy, coraz częściej, żądają od projektantów i firm budowlanych realizacji projektów i budowy obiektów w bardzo krótkich terminach. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest zastosowanie różnorodnych form prefabrykacji. Pod terminem prefabrykacja rozumiemy wytwarzanie konstrukcji różnego typu i z różnych materiałów poza miejscem jej finalnego usytuowania. Prace związane z wytworzeniem prefabrykatów mogą być prowadzone zarówno na placu budowy jak i poza nim. Ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy. Celem seminarium jest przedstawienie różnych obszarów zastosowania prefabrykacji we współczesnym mostownictwie i zwrócenie uwagi na korzyści wypływające z tego faktu. Tak, więc Seminarium w zamierzeniu organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z budową infrastruktury drogowej w Polsce ze szczególnym wykorzystaniem prefabrykacji. W książce zawarto około 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem Spis treści: - Słowo wstępne - Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK Prefabrykacja w mostownictwie - Edward MARCINKÓW Realizacja różnych elementów mostów przy pomocy prefabrykacji - Piotr IGNATOWSKI Prefabrykacja a tempo realizacji - Witold DOBOSZYŃSKI, Grzegorz GŁOWACKI, Rafał KOZŁOWSKI Prefabrykowana belka mostowa typu T-10 lat dobrych doświadczeń - Jerzy BąK Prefabrykacja mostowych konstrukcji stalowych - Grzegorz FREJ, Jan MALORDY Wykonanie pylonu wiaduktu WD-467a - Mariusz STAWINOGA, Maciej HERMAN Prefabrykacja wieszaków ze splotów równoległych - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Przemysław PRABUCKI, Krzysztof SADOWSKI, Robert TOCZKIEWICZ, Kamil TUKENDORF Zastosowanie elementów prefabrykowanych do konstrukcyjno-architektonicznego kształtowania ustrojów nośnych mostów betonowych - Edmund BUDKA, Szymon GRUBA, Janusz KANIA, Józef RABIEGA, Adam STEMPNIEWICZ Zastosowanie prefabrykacji podczas przebudowy mostu kolejowego nad rzekπ Bóbr w Bolesławcu - Janusz HOŁOWATY Zastosowanie żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych przepustów drogowych w przebudowie mostu kolejowego - Grażyna ŁAGODA, Marek Łagoda Prefabrykacja w zespolonych konstrukcjach mostowych . - Marcin WRZESIŃSKI Wybrane systemy prefabrykacji przęseł mostów małych i średnich rozpiętości w USA - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Jacek SZCZEPAŃSKI, Robert TOCZKIEWICZ, Artur TUKENDORF, Aurelia AST Zastosowanie elementów prefabrykowanych do budowy pylonów mostów podwieszonych - Michel WOJNAROWICZ, Eugeniusz DEMBICKI Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych - Jarosław SIERGIEJ, Dariusz SOBALA Produkcja prefabrykatów pali żelbetowych - Jarosław RYBAK, Dariusz SOBALA Pale prefabrykowane w fundamentowaniu mostów - Leszek CICHY, Krzysztof NAREL, Wojciech TOMAKA Żelbetowe wbijane pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższego obiektu mostowego w Polsce - Grzegorz TKACZYŃSKI Pomiar nośności granicznej pali metodą dynamiczną - Jarosław RYBAK Badania pali - Jerzy BAUER, Wojciech PUŁA, Marek WYJADŁOWSKI Probabilistyczna ocena nośności bocznej pali z wykorzystaniem aproksymatora sieci neuronowych - Zbigniew GIERGICZNY Dobór cementu w produkcji elementów prefabrykowanych - Edmund BUDKA, Szymon GRUBA, Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA Projektowanie ustrojów ciπgłych z prefabrykowanych belek strunobetonowych - Andreas ADAMIEC, Jarosław ŁUKASIEWICZ Technologia wykonania obiektu WA17 metodą nasuwania podłużnego - Maciej FIDYK, Cezary STERNICKI, Łukasz RYMANOWSKI Zastosowanie w pełni prefabrykowanych kabli sprężających na przykładzie obiektu WA22a' w ciπgu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - Łukasz NIKODEM, Maciej HILDEBRAND Technologia budowy częściowo prefabrykowanych ustrojów nośnych obiektu mostowego w Mazurowicach - Czesław MACHELSKI, Krzysztof KOLASA Przykład skomplikowanej technologii budowy przęsła z belek prefabrykowanych w celu optymalizacji zużycia materiałów - Tomasz KOŁAKOWSKI, Witold KOSECKI, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA, Gunter SEIDL Prefabrykowane dżwigary zespolone stalowo-betonowe typu VFT-WIB do budowy przęseł mostów drogowych i kolejowych - Łukasz WOJNARSKI Wiadukt drogowy ÑS01 Whelansbridge River Viaductî, projektowanie oraz wykonawstwo - Lubomir HRNCIAR, Ladislav CERNANSKY, Andrzej KULAWIK Mosty z prefabrykowanych belek sprężonych na Słowacji .......................................... 299 - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Przemysław PRABUCKI, Mariusz SUŁKOWSKI Mosty z drewna klejonego w Polsce - Robert KASZEWSKI Prefabrykacja elementów systemu odwodnienia mostów............................................. 319 - Maciej KIENIEWICZ Przejścia dla zwierząt nad autostradπ A-18. Konstrukcja łukowa typu JAŚ z belek prefabrykowanych - Marcin CHUDEK Konstrukcje łukowe typu TECHSPAN, prefabrykowane elementy okładzinowe oraz konstrukcje z gruntu zbrojonego - Janusz HOŁOWATY Prefabrykacja elementów przęseł w przebudowie wiaduktu kolejowego - Edmund BUDKA, Józef RABIEGA, Adam STEMPNIEWICZ Zastosowanie prefabrykacji do budowy obiektów, które nie mogą być prefabrykowane - Leszek JANUSZ, Adam CZEREPAK, Barbara BEDNAREK Prefabrykacja konstrukcji podatnych z blach falistych - Czesław MACHELSKI, Leszek JANUSZ Ocena bezpieczeństwa mostowych obiektów gruntowo-powłokowych podczas ich budowy

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI...

40,43 zł Cena
W książce omówiono właściwości betonu i stali, podstawowe założenia do projektowania konstrukcji i elementów żelbetowych w przypadku zginania, ścinania lub ściskania. Podane zasady są zgodne z wytycznymi najnowszej, dotyczącej tego typu konstrukcji normy, tj. PN-B-03264:2002. Materiał dydaktyczny podręcznika dostosowany jest do programu ćwiczeń projektowych z przedmiotu Teoria Konstrukcji Betonowych, prowadzonych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Sposób wykładu i podane przykłady są jednak tak wybrana, że książka z powodzeniem może służyć jako podręcznik dla studentów innych uczelni technicznych, a także jako poradnik dla projektantów. O autorach: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński jest znanym specjalista w dziedzinie konstrukcji betonowych obecnie jest kierownikiem Zakładu Konstrukcji Betonowych Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Janusz Pedziwiatr i dr inż. Dariusz Styś są pracownikami naukowo dydaktycznymi Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Spis treści: Właściwości materiałów Zasady projektowania Projektowanie belek żelbetowych Projektowanie słupów betonowych i żelbetowych Ogólne zasady projektowania monolitycznych stropów płytowo-żebrowych Przykład stropu płytowo-żebrowego

TRWAŁE ROZWIĄZANIA...

45,15 zł Cena
Książka ta jest kolejną, już 3 pozycją, przygotowaną przez redaktorów w tematyce trwałości napraw obiektów budowlanych. W poprzednich monografiach przedstawiono: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (2007r.) i Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych (2009r.), a w tym wydaniu przedstawiamy Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych. Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach budowlanych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof. Z drugiej jednak strony przedstawia takie zagadnienia jak np.: predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku lub zastosowanie praktyczne serii norm EN 1504. W celu zachowania czytelności utrzymano wprowadzony już w pierwszej książce podział na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim przedstawiono zastosowania praktyczne trwałych napraw i wzmocnień elementów obiektów budowlanych. Treści podzielono na 23 rozdziały, których autorami są wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak i za granicą. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

TRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ...

58,28 zł Cena
Celem książki jest prezentacja najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięć w dziedzinie napraw obiektów budowlanych. Książkę podzielono na dwa główne działy. Pierwszy zajmuje się podstawami naukowymi, a drugi zastosowaniem praktycznym przedstawionych zagadanień. W dziale drugim wyróżniono najpowszechniejsze dziedziny praktycznych zastosowań tj. budownictwo ogólne, budownictwo wodne i konstrukcje żelbetowe. W książce znajduje się wiele rozdziałów, których autorami są jedni z najważniejszych specjalistów w tematyce napraw obiektów budowlanych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z...

43,05 zł Cena
Publikacja opisuje teoretyczne podstawy nauki o wytrzymałości materiałów. Zajmuje się ona zachowaniem materiałów w konstrukcjach obciążonych w sposób powodujący przekroczenie granicy sprężystości i powstanie naprężeń i odkształceń plastycznych. Rozpatrywane zagadnienia obejmują więc zakres problemów objętych teorią plastyczności. Publikacja składa się z dwóch części. I. Sprężysto-plastyczne i plastyczne zginanie belek. Sformułowane w tej części równania pozwalają obliczać stan naprężeń, odkształceń i przemieszczeń zginanych belek wykonanych z materiałów plastycznych i sprężysto- plastycznych z krzywoliniową zależnością naprężeń od odkształceń powyżej granicy sprężystości (materiały z umowną granicę plastyczności oraz materiały z wyraźną granicą plastyczności i odcinkiem plastycznego płynięcia). Praca zawiera przykłady obliczeń belek o przekroju prostokątnym i dwuteowym dla różnych rodzajów obciążeń i sposobów zamocowania belek. II. Sprężysto-plastyczne i plastyczne odkształcenia rur grubościennych. Sformułowane równania pozwalają obliczać stan naprężeń, odkształceń i przemieszczeń rur grubościennych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym lub zewnętrznym wykonanych z materiałów plastycznych i sprężysto-plastycznych z krzywoliniową zależnością naprężeń od odkształceń powyżej granicy sprężystości. W rozdziale 12 rozpatrywany jest problem odkształcenia rury grubościennej, promieniowo niejednorodnej, obciążonej ciśnieniem zewnętrznym, wykonanej z materiału o własnościach reologicznych. Zaletą tych równań jest możliwość bezpośredniego zastosowania do konkretnych obliczeń inżynierskich i naukowych. Pomocne mogą być także załączone formuły obliczeniowe opracowane w programie EXCEL, które mogą ułatwić studentom opanowanie samodzielne- go tworzenia innych modeli obliczeniowych. Nieskomplikowany język matematyczny ułatwia opracowanie profesjonalnych programów komputerowych, które w zdecydowany sposób uproszczą przeprowadzanie obliczeń. Przykłady obliczeniowe prezentowane na arkuszach EXCEL są ilustrowane wieloma wykresami, które w sposób graficzny prezentują wyniki obliczeń. Część przykładów obliczeniowych umieszczona została w zapisie elektronicznym na płycie CD, załączonej do książki.

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW STATYKI

22,79 zł Cena
Treścią pracy jest zbiór tematów zadań egzaminacyjnych, dla słuchaczy studiów magisterskich i inżynierskich, wchodzących w zakres kursów dotyczących zagadnień z podstaw statyki budowli na studiach magisterskich i na studiach inżynierskich.Tematyka dotyczy płaskich izostatycznych konstrukcji prętowych, dla których wielkości statyczne - reakcje, momenty gnące, siły poprzeczne, siły osiowe - wyznacza się metodą statyczną lub z wykorzystaniem zasady prac przygotowanych.

ZAGADNIENIA STATECZNOŚCI...

65,10 zł Cena
Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ustrojów idealnych oraz budowania ścieżek równowagi statycznej ustrojów z imperfekcjami geometrycznymi. Przedmiotem analizy są pręty prostoliniowe (w tym o przekroju zwartym, cienkościennym i złożonym rozdzielnie), ramy płaskie, pierścienie, łuki, płyty oraz powłoki walcowe i sferyczne. Pokazano możliwości wykorzystania różniczkowych równań równowagi oraz metody energetycznej. Książka jest przeznaczona dla projektantów konstrukcji budowlanych, gdy zachodzi potrzeba szybkiego oszacowania ich nośności, a także dla studentów.

DAWNE WYROBY ZE STOPÓW ŻELAZA

25,50 zł Cena
W tej monografii omówiono i scharakteryzowano tworzywa żelazne, stosowane do budowlanych elementów konstrukcyjnych w drugiej połowie XIX wieku i w początkowych latach XX wieku. Podane informacje mogą być wykorzystane przy remontowaniu obiektów, w których występują elementy z tworzyw żelaznych z tego okresu. W książce wykorzystano dane zawarte w referacie Kazimierza Czaplińskiego "Konstrukcje budowlane z dawnych tworzyw żelaznych" prezentowanym na XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 5–8 marca 2008. Spis treści: - Żelazne tworzywa konstrukcyjne w historycznym rozwoju - Konstrukcyjne zastosowanie tworzyw żeliwnych - Zastosowanie i właściwości żelaza kowalnego - Dawne gatunki stali zlewnych produkowanych w Niemczech - Stale konstrukcyjne stosowane w II RP - Gatunki żelaza i stali stosowane do zbrojenia betonu - Ocena nośności elementów wykonanych z dawnych tworzyw żelaznych - Składniki stopowe. Procesy starzenia się, spawalność, udarność - Zasady użytkowania elementów stalowych pozyskanych z rozbiórki - Przykłady - Tablice dotyczące dawnych kształtowników

SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA...

13,65 zł Cena
Niniejsze opracowanie w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze reguły dotyczące sporządzania ekspertyz budowlanych. Autor zwraca uwagę na niezbędne elementy i konieczne do spełnienia wymogi formalne, a także - posługując się przykładami - przedstawia metody opracowania diagnozy budowlanej, stanowiącej istotną część ekspertyzy. Na zakończenie podaje najważniejsze pozycje z literatury przedmiotu, krótko prezentując treść każdej z nich. fragment wstępu: (...)Ekspertyzą budowlaną należy nazywać opracowanie zawierające: (1) Postępowanie diagnostyczne pozwalające na ustalenie przyczyn zaistniałych wad czy uszkodzeń obiektu budowlanego lub jego części. (2) Sformułowanie genezy, tj. warunków powstawania wymienionych wad czy uszkodzeń. (3) Wysunięcie hipotezy mającej na celu wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów zaistniałych wad czy uszkodzeń. Hipotezy te powinny być racjonalnie uzasadnione, np. poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń, przeprowadzenie stosownych badań lub poprzez wykorzystanie twierdzeń opisanych w naukach technicznych. (4) Określenie prognozy, tj. przewidywanego w przyszłości zachowania się badanego obiektu. (5) Sformułowanie dyrektywy praktycznej, tj. podanie koncepcji zabezpieczenia lub napraw obiektu przed dalszym postępem uszkodzeń (profilaktyka inżynierska) lub też mających na celu polepszenie istniejącego stanu badanego obiektu (terapia inżynierska).(...)

AKTUALNE REALIZACJE MOSTOWE

84,00 zł Cena
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. fragment wstępu: Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacje ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych rocznie. W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub rozpoczęto budowę kilkunastu dużych mostów o przęsłach rozpiętości ponad 100 m, a trzy budowane mosty mają przęsła o rozpiętości przekraczającej 200 m. (...) Celem seminarium jest podsumowanie dorobku polskiego mostownictwa z okresu ostatnich kilku lat, podkreślenie osiągnięć, a także wskazanie niedostatków.

PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW...

16,80 zł Cena
W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. „W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...) W obecnym wydaniu poprawiono również błędy, które znalazły się w tekście poprzedniego wydania. O książce: Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7. Książka będzie pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Olgierd Puła oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do studentów budownictwa oraz projektantów.

FOOTBRIDGE 2011. Attractive...

126,00 zł Cena
The modern world is characterized by motorization development that was not observed before. Motor traffic volume on the main traffic routes in large urban agglomerations often exceeds tens of thousands of vehicles per hour. Crossing a street in such circumstances has become very dangerous. In the same time railway network is also developed, including new high speed lines. Construction of numerous footbridges and underpasses that increase pedestrian safety and facilitate motor and railway traffic is necessary to separate pedestrian and vehicle traffic.

DURABILITY AND REPAIR OF...

47,25 zł Cena
Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activities in inevitable. The world economic crisis continues to hold back new investments and, therefore, also contributes to this situation. Naturally aging building complexes and, unfortunately, more and more frequently new buildings as well, contain design or construction errors. It is best if the mistakes are noticed during the completion of objects, worse if they don't become noticeable until they are under exploitation. The detrimental effect of the natural environment and negative influence of people cannot be ignored. Due to the increasing aggressiveness of environments and natural aging processes of building structures, the necessity to repair and protect them is becoming increasingly common. The beginning of the 21st century is a period of noticeable climate changes, as well as a time of growing global awareness of dangers which, in turn, has led to the dynamic development of building materials and new technologies. Nanotechnologies and related products, which formerly found application only in cosmetology or medicine, have begun to play a role in construction. As a result of this, construction chemistry has gained importance and proceeded to strengthen the link between construction and classic chemistry. Taking into account both the dangers and challenges that the 21st century poses, such as global warming, reduction of energy consumptions, and restrictions regarding CO2 emissions to the atmosphere, this field of studies will play a key role in the construction industry in the future. Conducting the repair work on a given object or its fragment, entails an individual approach, depending on the type of object, the accepted structural solution, its size and function. Such currently widespread repairs have become a broad civilizational issue and are encountered in all kinds of constructions. This is why the durability and effectiveness of such repairs has become of utmost importance. The purpose of this book is to present the newest national and selected international achievements in terms of the durability and repair of construction objects. The book has been divided into two main sections. The first concerns scientific basis, whilst the second focuses on practical application. The most common fields of practical application, e.g., construction engineering, industrial structures, and reinforced concrete (RC) structures, have been distinguished in the second section. The book contains numerous chapters written by authors who are some of the chief specialists on the given subject matter, within their country as well as abroad. The prepared monograph is addressed to the scientific and engineering environment, as well as to students in fields of study connected with construction.

NAWISOWY MOST PRZEZ RZEKĘ...

45,05 zł Cena
Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy mostu przez Odrę w Kędzierzynie-Koźlu. Zawiera wiele szczegółów technicznych, organizacyjnych i finansowych dotyczących procesu projektowania i budowy jednej z ostatnio zrealizowanych konstrukcji mostowych w Polsce.

Obiekty mostowe na...

108,15 zł Cena
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27 listopada 2009, organizowaną przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz oczywiście JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski. Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową obiektów mostowych na autostradach i drogach ekspresowych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów, projektantów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawiono szereg artykułów dotyczących problemów związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynieryjnych tego typu. W książce zawarto około 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem. Głównym redaktorem pracy jest Jan Biliszczuk. Fragment wstępu: Program budowy autostrad w Polsce jest realizowany z różnym natężeniem od ponad 25 lat. Do dnia dzisiejszego wybudowaliśmy ponad 800 km autostrad, a ponad 300 km jest w realizacji. Budujemy też dwujezdniowe drogi ekspresowe. Na autostradach i drogach ekspresowych średnio, co 1-3 km (zależnie od stopnia urbanizacji regionu) budowany jest obiekt mostowy. Na przykład w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia mającej długość 35,3 km zaprojektowano 42 obiekty mostowe o łącznej długości 6,2 km. Daje to jeden obiekt co 0,84 km. Tempo i koszt budowy autostrad i dróg ekspresowych jest ściśle związany z racjonalnym ukształtowaniem oraz możliwościami realizacji występujących w ich ciągu obiektów mostowych. Doświadczenia zdobyte w minionym okresie upoważniają do sformułowania pewnych wniosków ogólnych, które mogą pozwolić na usprawnienie procesu inwestycyjnego: czas projektowania i budowy, koszt realizacji oraz utrzymania wiaduktów autostradowych można obniżyć dzięki ich typizacji; aby to osiągną obiekty te należy projektować prostopadle do osi autostrady; dziś każdy wiadukt przecina autostradę pod innym kątem; istotną przeszkodą w wprowadzaniu innowacji w budownictwie mostowym jest obowiązujące w Polsce prawo, np. zapis o konieczności stosowania do betonów mostowych wyłącznie cement CMI; przepis ten blokuje rozwój technologii betonu w Polsce, bo przecież polskie cementownie od ponad 10 lat produkują doskonałe cementy typu CMII i CMIII spełniające normy europejskie; zmuszanie Wykonawców do realizacji obiektów ściśle według specyfikacji ogranicza innowacyjność firm i poszukiwanie nowych rozwiązań; pewną szansą jest tu formuła „zaprojektuj zbuduj”

Materiały do ćwiczeń...

65,10 zł Cena
Status: nakład wyczerpany "Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego" to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury, do przedmiotu Budownictwo Ogólne. Usystematyzowano w nim i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą rysunku technicznego budowlanego i projektowania architektonicznego budynków murowanych wznoszonych tradycyjnie. Uwzględniono przy tym najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego, a także obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem budynków – podając ich stan prawny na dzień 1 września 2009 r. W pracy poruszone są takie aspekty budowy jak: zakres i formę projektu budowlanego, zasady wykonywania rysunków technicznych, zasady koordynacji wymiarowej i wymiarowania na rysunkach, zasady prawne związane z projektowaniem budynków, wzbogacone komentarzem rysunkowym, zasady obliczeń cieplno-wilgotnościowych. W pracy zamieszczono ponadto przykładowy projekt budynku jednorodzinnego, w skład którego wchodzi opis techniczny i rysunki techniczne architektoniczne i konstrukcyjne. W Załączniku zamieszczono jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690, z uwzględnieniem późniejszych zmian. Do książki dołączono ponadto płytę CD z bezpłatną wersją oprogramowania Autodesk Revit Architecture wraz z Curriculum przedstawiającym projekt budynku jednorodzinnego w 16 krokach. Autorzy książki są pracownikami Zakładu Budownictwa Ogólnego Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Przy pisaniu książki wykorzystali studia literaturowe, własne przemyślenia i doświadczenie nabyte zarówno w procesie nauczania, jak i w projektowaniu konstrukcji przedmiotowych budynków.

Mikrotunelowanie

64,05 zł Cena
Książka powstała wskutek upowszechniania się bezwykopowych technologii stosowanych do budowy tuneli. Wychodzi ona naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę z zakresu technologii drążenia tuneli przeznaczonych dla podziemnej infrastruktury sieciowej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono maszyny i urządzenia nimi sterujące, scharakteryzowano płuczki, rozwiązania materiałowe oraz zasady obliczania konstrukcji rurociągów i komór technologicznych. Opisano organizację placu budowy, problemy legislacyjne, zagrożenia powstające wskutek stosowania bezwykopowych technologii tunelowania na zagospodarowanych obszarach, wreszcie koszty realizacji. Zaprezentowano także najciekawsze zrealizowane w Polsce projekty oraz perspektywy rozwoju technologii tunelowania w oparciu o nieprzeciętne przedsięwzięcia zagraniczne. Opracowanie uzupełnia dołączona do książki płyta zawierająca animacje ilustrujące technologie HDD i mikrotunelowania.

Nasze osiągnięcia w budowie...

81,90 zł Cena
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty−Łódź” S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu lat funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budownictwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty mostowe pracując przede wszystkim w strukturach ówczesnego Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, którego początki sięgały roku 1945. W okresie dotychczasowej działalności Przedsiębiorstwo systematycznie rozwijało się i podejmowało coraz trudniejsze zadania, w tym zadania wymagające stosowania najnowszych technik i technologii. Zbudowało liczne obiekty mostowe (niektóre we współpracy z innymi jednostkami), w tym tak wielkie dzieła, jak mosty drogowe: 1. podwieszony jednopylonowy przez Martwą Wisłę w Gdańsku, nazwany mostem „III Tysiąclecia im. Jana Pawła II” (największy obecnie w Polsce most podwieszony jednopy lonowy), o rozpiętości przęsła głównego wynoszącej 230 m, 2. most podwieszony dwupylonowy przez rzekę Wisłę w Płocku, noszący imię „Solidarności”, o największej obecnie w Polsce rozpiętości przęsła głównego, wynoszącej 375 m, 3. most przez rzekę Wisłę w Puławach, nazwany imieniem Jana Pawła II, z przęsłem łukowym o największej obecnie w Polsce rozpiętości, wynoszącej 212 m, 4. most przez rzekę Bug w ciągu obwodnicy Wyszkowa, z największym obecnie w Polsce belkowym przęsłem z betonu sprężonego, o rozpiętości wynoszącej 136 m. Zarząd PRM „Mosty−Łódź” SA, w celu utrwalenia dotychczasowych dokonań Przedsiębiorstwa w historii polskiego mostownictwa, z nawiązaniem do wcześniejszej działalności na terenie „łódzkim” mostowców z Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych i Oddziału PPRM we Włocławku oraz w Łodzi, postanowił opublikować niniejszą monografię pt. Nasze osiągnięcia w budowie mostów. Dodatkowo w rozdz. 2 omówiono wybrane problemy budownictwa mostowego w Polsce.

Współczesne metody...

68,25 zł Cena
Książka ta jest kontynuacją wydanej w 2007r. pracy pt. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych i aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych. W związku z tym książkę podzielono na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim przedstawiono zastosowania praktyczne metod napraw i wzmocnień elementów obiektów budowlanych. Treści podzielono na 33 rozdziały, których autorami są często wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak i za granicą. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem. Światowy kryzys ekonomiczny przyhamował wprawdzie znaczący wzrost nowych inwestycji, co wcale nie wyklucza dbałości o obiekty istniejące, ponieważ brak tej dbałości może prowadzić do zagrożenia ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa bezpośrednich użytkowników. Niestety w praktyce nadal mamy do czynienia z lekceważeniem tej idei zarówno w przypadku obiektów nowoprojektowanych i noworealizowanych jak i wcześniej oddanych do użytku. Dobrze jest, jeśli błędy te są zauważone w trakcie realizacji obiektów, gorzej gdy ujawniają się dopiero w okresie użytkowania konstrukcji. Nie bez znaczenia jest tu też szkodliwe oddziaływanie na obiekty środowiska naturalnego i negatywnych wpływów człowieka. Z powodu zwiększającej się agresywności środowisk oraz naturalnych procesów starzenia się obiektów budowlanych coraz częściej potrzebne są naprawy i ochrona konstrukcji.

Pęknięcia w konstrukcjach...

33,60 zł Cena
W książce przedstawiono problem pęknięć w konstrukcjach wykonanych ze stali ferrytyczno-perlitycznych niskowęgłowych i niskostopowych. Omówiono pęknięcia wstępne pochodzenia technologicznego tzw. pęknięcia zimne, gorące i lamelarne, oraz pęknięcia eksploatacyjne tzw. pęknięcia kruche w miejscach spiętrzeń naprężeń lub pęknięcia zmęczeniowe. Podano wskaźniki odporności stali na pęknięcia technologiczne oraz kryteria odporności na pękanie kruche i kryteria odporności na propagację pęknięć. Pokazano niektóre sposoby wzmacniania konstrukcji w miejscach pęknięć oraz przedstawiono dodatkowe uwarunkowania w projektowaniu konstrukcji które mogą pękać krucho.

Podwieszony most przez...

78,75 zł Cena
Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy Mostu przez Wisłę w Płocku. Zawiera wiele szczegółów technicznych, organizacyjnych i finansowych dotyczących procesu projektowania i budowy jednej z największych konstrukcji mostowych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce. Most ten posiada największe przęsło na świecie wśród obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia. Realizacja tego przedsięwzięcia była zatem procesem ambitnym i wyjątkowo trudnym. Budowa drugiego mostu w Płocku była niezbędna dla zapewnienia miastu możliwości sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Projekt realizacyjny mostu wybrano w drodze międzynarodowego konkursu. Wybrany projekt charakteryzował się nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i jest wybitnym dziełem architektonicznym. Jest to aktualnie (rok 2006) most o największym przęśle na świecie w kategorii obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia. Polski rekord rozpiętości przęsła mostu Siekierkowskiego wynoszący dotąd 250 m został pobity o 125 m i obecnie wynosi 375 m. Tak więc projekt i budowa mostu podwieszonego w Płocku były przedsięwzięciami o najwyższej skali trudności. Projekt mostu został wykonany przez zwycięzców konkursu prof. Nikolę Hajdina i dr. Bratislava Stipanicia z Belgradu przy znaczącym udziale inżynierów polskich z firmy Budoplan Płock. Z uwagi na złożoność przedsięwzięcia nadzór naukowy nad budową powierzono Zakładowi Mostów Politechniki Wrocławskiej. Niniejsza praca jest opisem procesu powstania unikalnego, nie tylko w skali kraju, obiektu z uwzględnieniem warstw: organizacyjnej, technicznej i finansowej.