Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Jest 48 produktów.

Pokazano 1-21 z 48 pozycji

Aktywne filtry

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Książka opisuje i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Modele architektoniczne

36,00 zł Cena

Modele architektoniczne, Jana Słyka to książka dla studentów architektury, która została podzielona na dwie części: Modele teoretyczne, teoria modeli oraz Modele w praktyce i dydaktyce architektoniczne. 

Formy wspornikowe w...

48,00 zł Cena

Książka dla architektów i urbanistów

Książka Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych, wydana przez Politechnikę Warszawską kierowana jest do studentów architektury urbanistyki oraz czynnych architektów.

Teoretyczne podstawy...

25,20 zł Cena
SPIS TREŚCI I Właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w aspekcie efektu tiksotropii II Bazalt - nowy materiał konstrukcyjny w infrastrukturze podziemnej miast III Fire design of reinforced concrete structures according to Eurocode prescriptions IV Zgodnie z przepisami nie zawsze oznacza bezpiecznie. O ryzyku niewłaściwej oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków V O pewnych aspektach uproszczonej oceny stanu technicznego oraz analizy opłacalności odbudowy konstrukcji stalowych zniszczonych w wyniku oddziaływań pożaru VI Analiza zależności opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych od czynników leżących poza sferą organizacji budowy i robót budowlanych VII Wpływ opóźnień w realizacji kontraktu budowlanego na wzrost kosztów wykonawcy VIII Jakościowa analiza ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych IX Zarządzanie ryzykiem zawodności maszyn w wytwórni prefabrykatów budowlanych X Analiza typu „Value engineering” dla wybranych opcji projektowych XI Wybrane aspekty projektów typu PPP w budownictwie XII Proces przygotowania inwestycji budowy elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami Afiliacje Autorów tomu II monografii

Teoretyczne podstawy...

25,20 zł Cena
SPIS TREŚCI I Zastosowanie relacji konstytutywnych plastyczności dużych deformacji w zagadnieniach brzegowych ze znacznymi obrotami lokalnymi II Lokalizacja odkształceń plastycznych w płaskich rozciąganych elementach metalowych z materiau izotropowego i anizotropowego III Fizyczne funkcje kształtu w elementach skończonych płyt o funkcyjnej gradacji własności materiałowych IV Wpływ warunków brzegowych na powierzchniach bocznych nawierzchni podatnej drogi zamiejskiej na jej deformację, wytężenie i trwał ość. Zastosowanie MES V Strength criterion for materials brittle in tension and ductile in compression VI Identification of viscoelastic properties of asphalt-aggregate mixes using classical and fractional rheological models VII Sprzężone poprzeczne i podłużne drgania niepryzmatycznej belki o osi krzywoliniowej VIII Wstęp do mechaniki modułów tensegrity IX Partial safety factors calibration for serviceability limit state of horizontally loaded piles X Cable-stayed bridge over the Odra river in Wrocław, Poland XI Dynamic study of a hydropower plan XII Loss of stability of a glass reinforced poliester shell structure – reasons for damage XIII Przeciążenie pionowego styku zamka przyczyną awarii prefabrykowanego zbiornika XIV Wybrane zadania z dynamiki analitycznej XV Tłumienie drgań w układach ciągłych i dyskretnych Afiliacje Autorów tomu I monografii

Podstawy geotechniki....

29,40 zł Cena
W skrypcie przedstawiono zadania dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk według nowych norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006. W dalszej części przedstawiono obliczenia stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów posadowionych bezpośrednio w gruncie według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Może być także wykorzystywany na innych uczelniach o zbliżonym programie nauczania.

Podstawy analizy...

50,40 zł Cena
W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę. W rozdziałach wstępnych dokonano oceny energetycznej obiektów budowlanych, omówiono obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, obiekt budowlany w systemie gospodarczym i związany z tym wpływ na zużycie energii pierwotnej oraz oddziaływanie na środowisko. W dalszych rozdziałach prowadzona jest szczegółowa analiza możliwości wpływu na zużycie energii we wszystkich fazach istnienia obiektu. Szczególne znaczenie ma problem zużycia energii pierwotnej w fazie użytkowania, dlatego jest omawiany w zakresie dotyczącym przegród zewnętrznych i instalacji z uwzględnieniem wszystkich nośników energii stosowanych w budynkach (ciepło, energia elektryczna, woda) oraz w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła. Omawiane są możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zarówno co do korzyści, jak i negatywnej strony tego wykorzystania. Omówiono także aktualny problem termoizolacji obiektów budowlanych oraz wybrane energooszczędne techniki stosowane w tych obiektach. Książka została napisana jako podręcznik akademicki dla osób studiujących na kierunkach budownictwa i inżynierii środowiska. Może być również pomocna projektantom obiektów budowlanych i specjalistom prowadzącym ich eksploatację, a także studentom i pracownikom wielu innych specjalności na studiach technicznych, stykających się z wykorzystaniem energii w działalności projektowej i gospodarczej w dziedzinach niezwiązanych z budownictwem.

Fundamentowanie dla...

48,30 zł Cena
W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i specjalnych. Szeroko omówiono metody wzmacniania podłoża i fundamentów. Przedstawiono też metody obliczania nośności i odkształcalności fundamentów obiektów budowlanych, zgodnie z nowymi normami europejskimi (Eurokod 7). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budowlanych i inżynierii środowiska uczelni technicznych, a także wydziały techniczne akademii rolniczych.

GEODEZJA I

32,55 zł Cena
Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych stosowanych w geodezji na płaszczyźnie.

REMONTY BUDOWLI WODNYCH

27,30 zł Cena
W książce ujęto kompleksowo zagadnienia związane z oceną stanu hydrotechnicznych, projektowania i wykonawstwa ich remontów. Opisano zjawiska i procesy wpływające na stan techniczny budowli wodnych oraz przedstawiono strategie i technologie robót wykorzystywanych w remontach budowli wodnych z betonu i ziemnych. Podano liczne przykłady zrealizowanych zadań, uwzględniono specyficzne cechy budowli wodnych i warunki ich eksploatacji. Praca zawiera obszerną bibliografię tematu i jest bogato ilustrowana.

TECHNOLOGIA ROBÓT...

23,00 zł Cena
Skrypt jest dostosowany do aktualnie obowiązujących programów nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przeznaczony dla studentów realizujących ćwiczenia projektowe z przedmiotu Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na podstawowe czynności projektowania oraz sposób właściwej prezentacji graficznej (wizualizacji) przyjętych rozwiązań. Skrypt uzupełniono aktualnymi danymi, dotyczącymi stosowanych obecnie materiałów budowlanych, a także wybranych maszyn i urządzeń.

ZASADY RYSUNKU TECHNICZNEGO

21,00 zł Cena
W skrypcie omówiono podstawy rysunku technicznego, normalizację i przekroje w rysunku technicznym, wymiarowanie, rysunek techniczny maszynowy oraz poprawianie i przechowywanie rysunków. Czytelnik powinien znać podstawy geometrii wykreślnej lub równolegle zapoznać się z nimi.

ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI...

31,50 zł Cena
Skrypt zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i przemieszczeń w ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Z zakresu dynamiki zamieszczono rozwiązane przykłady układów o skończonej i nieskończonej liczbie stopni swobody. Zagadnienia stateczności ograniczono do ram, wykorzystując metodę przemieszczeń.

Łączenie zaawansowanych i...

38,33 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Przedmiotem opracowania monograficznego są rozwiązania architektoniczno-budowlane, podporządkowane celom proekologicznym, rozumianym jako minimalizacja negatywnych skutków istnienia obiektu budowlanego w środowisku. Opisano konsekwencje związane ze stosowaniem różnorakich technologii. Podano przykłady architektury w Polsce i na świecie. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Cel i znaczenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Pojęcia rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Istniejący stan wiedzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4. Metoda pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5. Konstrukcja monografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Ekologia w architekturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2. Architektura proekologiczna, jej cele i postulaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Systematyka rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1. Materiały budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.1. Istnienie wyrobu budowlanego w środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych . . . . . . . . 30 3.1.3. Materiały nowej generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.4. Materiały budowlane a rozwój technologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2. Relacja budynek–otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.1. Znaczenie uwarunkowań otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.2. Wpływ czynników otoczenia na elementy ekourbanistyki budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.3. Tradycyjne i nowoczesne sposoby rozwiązań w skali mikrourbanistycznej pod wpływem oddziaływań czynników lokalizacyjnych – próba klasyfi kacji elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.3. Przestrzeń i instalacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.2. Instalacje w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.3.3. Przestrzeń i instalacje jako elementy tradycyjne i zaawansowane technologicznie budynku . . . . . . . 87 3.4. Obudowa budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskową elewacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.4.3. Tradycyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania elewacyjne – próba klasyfi kacji . . . . . . . 100 4. Analiza przykładów budynków z rozwiązaniami proekologicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Schronisko w górach, St. Ilgen, Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zespół mieszkaniowy, Kolding, Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Szkoła średnia, Klaus, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Budynek biurowy, siedziba fi rmy Arup, Solihull, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pawilon wystawowy niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrück, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Instytut Badań Wody, Forum Chriesbach, budynek dydaktyczno-biurowy, Dübendorf, Zürich, Szwajcaria . . . . . . . 119 Budynek biurowy, Recanti, Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej BedZED, Londyn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Instytut Uniwersytetu Medycznego, Freiburg, Niemcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Budynek biurowy Genzyme Center, Cambridge, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Budynek biurowy, Rothis, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Centrum kulturalne im. J.M. Tjibaou, Noumea, Nowa Kaledonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Szkoła, Ladakh, Indie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Budynek mieszkalno-biurowy fi rmy Unity, Warszawa, Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Budynek przemysłowy fi rmy Surtec, Zwingenberg, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Budynek administracyjno-biurowy, Hyndburn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Budynek przemysłowy Solar Factory, Brunszwik, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Yokohama, Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Budynek biurowy fi rmy Acciona Solar, Pampeluna, Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Udział elementów tradycyjnych (TT) i zaawansowanych technologicznie (ZT) w realizacji postulatów proekologicznych. Zestawienie zbiorcze dla wszystkich analizowanych budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5. Integracja rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1. Udział elementów technologii tradycyjnych i zaawansowanych w realizacji celów proekologicznych . . . . 165 5.1.1. Racjonalnie mała skala budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.2. Wykorzystanie materiałów odnawialnych i podatnych na recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.3. Wykorzystanie materiałów o niskiej wartości energii wbudowanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.4. Wykorzystanie materiałów miejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.5. Oszczędność wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.6. Zwiększenie żywotności budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.7. Redukcja negatywnej ingerencji w system przyrodniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.1.8. Oszczędna gospodarka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5.1.9. Komfort mikroklimatyczny oparty na mikroklimacie naturalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.1.10. Komfort świetlny oparty na oświetleniu dziennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.1.11. Komfort wizualny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5.2. Obszary współpracy elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.1. Kształtowanie środowiska termicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.2. Kształtowanie środowiska wizualnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.2.3. Konsumpcja energii operacyjnej i wydajność energetyczna urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.2.4. Relacja budynku względem oddziaływania czynników zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.2.5. Zestawienia materiałowo-budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.2.6. Łączenie elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.3. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.1. Zagadnienia urbanistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.2. Układ funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.3.3. Konstrukcja i rozwiązania budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5.3.4. Estetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5.3.5. Rola czynników środowiskowych w projektowaniu architektury. Tendencje postępu . . . . . . . . . . . 199 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Streszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Samouczek metody elementów...

16,80 zł Cena
Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu Zakres omawianego w skrypcie materiału odpowiada programowi 45-godzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W założeniu autorów opracowanie ma stanowić pomoc w formułowaniu trudniejszych zagadnień specjalistycznych i zachęcić do samodzielnych badań nad tą problematyką, dlatego nie powielono w nim podstawowych wiadomości, które powinny znajdować się w dołączonym do systemu podręczniku użytkownika, a skupiono się na przekazaniu idei leżącej u podstaw modelowania skończenie elementowego i samodzielnej interpretacji wyników obliczeń dostarczanych przez program. Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Na czym polega Metoda Elementów Skończonych ? . . . . . . . . 10 1.1. Równania liniowej statyki w zapisie macierzowym . . . . . . . . . . 10 1.2. Dyskretny model obliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1. Pojęcie elementu skończonego. Aproksymacja przemieszczeń 13 1.2.2. Agregacja elementów skończonych. Równanie równowagi konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Przykład zastosowania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.1. Algorytm obliczeń MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.2. Przykład działania algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Konstrukcje prętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1. Równania statyki pręta ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1.1. Równania równowagi w wersji przemieszczeniowej . . . . . . 32 2.1.2. Równania prętów smukłych i prętów średniej grubości . . . . 37 2.2. Elementy skończone w teorii prętów smukłych . . . . . . . . . . . . 40 2.2.1. Element ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2. Element pręta ściskanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3. Element belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2.4. Element ramy płaskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.5. Element rusztu o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Elementy skończone w teorii prętów średniej grubości . . . . . . . . 51 2.3.1. Dwuwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3.2. Trójwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.4. Całkowanie numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.5. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1. Konstrukcje z prętów smukłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1.1. Kratownica płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 3.1.2. Słup o zmiennym przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.3. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.1.4. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.5. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1.6. Rama płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.1.7. Rama płaska z prętami kratowymi . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.8. Ruszt o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.1.9. Rama przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2. Konstrukcje z prętów średniej grubości . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.2. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.2.3. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Zadania do samodzielnego rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO

25,73 zł Cena
Status: pozycja niedostępna Inżynieria ruchu lotniczego jest pierwszą na rynku polskim i jedną z niewielu na świecie kompleksowych publikacji o praktycznych problemach ruchu lotniczego. W książce omówiono problemy planowania lotów, planowania cyklu eksploatacyjnego środków powietrznych, problem dyspozycyjności portu lotniczego i jego przepustowości dla statków powietrznych i pasażerów. Oddzielnie omówiono metody wyznaczania pojemności sektora kontroli ruchu lotniczego i sterowania lotami nietrasowymi. Monografia jest przeznaczona głównie dla specjalistów ruchu lotniczego i eksploatacji portów lotniczych w zakresie poruszanych zagadnień. Praca może być pomocna dla doktorantów i studentów starszych lat studiów o profilu ruch lotniczy.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE....

49,77 zł Cena
Produkt niedostępny W skrypcie przedstawiono niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatację. W rozdziale "Nowoczesne instalacje elektroenergetyczne typu instabus EIB" przedstawiono podstawową wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania oraz zasadniczych procedur projektowych tych instalacji.

GRAFICZNY I KOMPUTEROWY...

59,64 zł Cena
Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych. Przedstawiono niezbędne narzędzia komputerowe służące do tworzenia rysunków płaskich i przestrzennych, ich zapisu, edycji rysunków i modyfikacji. Podano opis graficznego programu do zapisu układów elektrycznych i elektroenergetycznych. Ostatni blok stanowią zadania kontrolne. Do podręcznika dołączono dwie płyty z programami AutoCAD i WSCAD.

GAZOWE I OLEJOWE ŹRÓDŁA...

44,31 zł Cena
Zakres tematyczny podręcznika obejmuje kotłownie o mocy do 2000 kW, wodne, niskotemperaturowe, opalane gazem lub olejem opałowym. Omówiono w nim wymagania i zalecenia oraz zasady projektowania kotłowni (także dachowych) zgodne z obowiązującymi przepisami i najnowszymi rozwiązaniami techniki grzewczej. Zamieszczone rysunki, schematy i tabele mają ułatwić zrozumienie całości. Podręcznik skierowany jest do studentów kierunków związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem ciepła, projektantów i wykonawców kotłowni oraz instalacji grzewczych.

ELEMENTY I UKŁADY...

13,76 zł Cena
Skrypt dla studentów wydziałów mechanicznych i mechatronicznych. Jego celem jest wykształcenie umiejętności tworzenia opisu statycznych i dynamicznych właściwości elementów i układów hydraulicznych stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych. Wyznaczone zależności i sformu­łowane wnioski oraz przedstawiony tok rozwiązywania problemów mają pomóc konstruktorom i użytkownikom mechatroniki w ustalaniu spodziewanych właś­ciwości oraz w doborze najkorzystniejszych nastaw, struktur i warunków pracy wykorzystywanych elementów i układów hydraulicznych.

Metody obliczeniowe w...

16,80 zł Cena
Książka jest podzielona na cztery części. W pierwszej zostały omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie. Druga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prętowych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej części zostały omówione wybrane zagadnienia optymalizacyjne. Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczelniach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na których prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (komputerowych).