Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Jest 45 produktów.

Pokazano 1-21 z 45 pozycji

Aktywne filtry

Teoretyczne podstawy...

25,20 zł Cena
SPIS TREŚCI I Właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w aspekcie efektu tiksotropii II Bazalt - nowy materiał konstrukcyjny w infrastrukturze podziemnej miast III Fire design of reinforced concrete structures according to Eurocode prescriptions IV Zgodnie z przepisami nie zawsze oznacza bezpiecznie. O ryzyku niewłaściwej oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków V O pewnych aspektach uproszczonej oceny stanu technicznego oraz analizy opłacalności odbudowy konstrukcji stalowych zniszczonych w wyniku oddziaływań pożaru VI Analiza zależności opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych od czynników leżących poza sferą organizacji budowy i robót budowlanych VII Wpływ opóźnień w realizacji kontraktu budowlanego na wzrost kosztów wykonawcy VIII Jakościowa analiza ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych IX Zarządzanie ryzykiem zawodności maszyn w wytwórni prefabrykatów budowlanych X Analiza typu „Value engineering” dla wybranych opcji projektowych XI Wybrane aspekty projektów typu PPP w budownictwie XII Proces przygotowania inwestycji budowy elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami Afiliacje Autorów tomu II monografii

Teoretyczne podstawy...

25,20 zł Cena
SPIS TREŚCI I Zastosowanie relacji konstytutywnych plastyczności dużych deformacji w zagadnieniach brzegowych ze znacznymi obrotami lokalnymi II Lokalizacja odkształceń plastycznych w płaskich rozciąganych elementach metalowych z materiau izotropowego i anizotropowego III Fizyczne funkcje kształtu w elementach skończonych płyt o funkcyjnej gradacji własności materiałowych IV Wpływ warunków brzegowych na powierzchniach bocznych nawierzchni podatnej drogi zamiejskiej na jej deformację, wytężenie i trwał ość. Zastosowanie MES V Strength criterion for materials brittle in tension and ductile in compression VI Identification of viscoelastic properties of asphalt-aggregate mixes using classical and fractional rheological models VII Sprzężone poprzeczne i podłużne drgania niepryzmatycznej belki o osi krzywoliniowej VIII Wstęp do mechaniki modułów tensegrity IX Partial safety factors calibration for serviceability limit state of horizontally loaded piles X Cable-stayed bridge over the Odra river in Wrocław, Poland XI Dynamic study of a hydropower plan XII Loss of stability of a glass reinforced poliester shell structure – reasons for damage XIII Przeciążenie pionowego styku zamka przyczyną awarii prefabrykowanego zbiornika XIV Wybrane zadania z dynamiki analitycznej XV Tłumienie drgań w układach ciągłych i dyskretnych Afiliacje Autorów tomu I monografii

Podstawy geotechniki....

29,40 zł Cena
W skrypcie przedstawiono zadania dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk według nowych norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006. W dalszej części przedstawiono obliczenia stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów posadowionych bezpośrednio w gruncie według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Może być także wykorzystywany na innych uczelniach o zbliżonym programie nauczania.

Podstawy analizy...

50,40 zł Cena
W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę. W rozdziałach wstępnych dokonano oceny energetycznej obiektów budowlanych, omówiono obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, obiekt budowlany w systemie gospodarczym i związany z tym wpływ na zużycie energii pierwotnej oraz oddziaływanie na środowisko. W dalszych rozdziałach prowadzona jest szczegółowa analiza możliwości wpływu na zużycie energii we wszystkich fazach istnienia obiektu. Szczególne znaczenie ma problem zużycia energii pierwotnej w fazie użytkowania, dlatego jest omawiany w zakresie dotyczącym przegród zewnętrznych i instalacji z uwzględnieniem wszystkich nośników energii stosowanych w budynkach (ciepło, energia elektryczna, woda) oraz w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła. Omawiane są możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zarówno co do korzyści, jak i negatywnej strony tego wykorzystania. Omówiono także aktualny problem termoizolacji obiektów budowlanych oraz wybrane energooszczędne techniki stosowane w tych obiektach. Książka została napisana jako podręcznik akademicki dla osób studiujących na kierunkach budownictwa i inżynierii środowiska. Może być również pomocna projektantom obiektów budowlanych i specjalistom prowadzącym ich eksploatację, a także studentom i pracownikom wielu innych specjalności na studiach technicznych, stykających się z wykorzystaniem energii w działalności projektowej i gospodarczej w dziedzinach niezwiązanych z budownictwem.

Fundamentowanie dla...

48,30 zł Cena
W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i specjalnych. Szeroko omówiono metody wzmacniania podłoża i fundamentów. Przedstawiono też metody obliczania nośności i odkształcalności fundamentów obiektów budowlanych, zgodnie z nowymi normami europejskimi (Eurokod 7). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budowlanych i inżynierii środowiska uczelni technicznych, a także wydziały techniczne akademii rolniczych.

GEODEZJA I

32,55 zł Cena
Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych stosowanych w geodezji na płaszczyźnie.

REMONTY BUDOWLI WODNYCH

27,30 zł Cena
W książce ujęto kompleksowo zagadnienia związane z oceną stanu hydrotechnicznych, projektowania i wykonawstwa ich remontów. Opisano zjawiska i procesy wpływające na stan techniczny budowli wodnych oraz przedstawiono strategie i technologie robót wykorzystywanych w remontach budowli wodnych z betonu i ziemnych. Podano liczne przykłady zrealizowanych zadań, uwzględniono specyficzne cechy budowli wodnych i warunki ich eksploatacji. Praca zawiera obszerną bibliografię tematu i jest bogato ilustrowana.

TECHNOLOGIA ROBÓT...

23,00 zł Cena
Skrypt jest dostosowany do aktualnie obowiązujących programów nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przeznaczony dla studentów realizujących ćwiczenia projektowe z przedmiotu Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na podstawowe czynności projektowania oraz sposób właściwej prezentacji graficznej (wizualizacji) przyjętych rozwiązań. Skrypt uzupełniono aktualnymi danymi, dotyczącymi stosowanych obecnie materiałów budowlanych, a także wybranych maszyn i urządzeń.

ZASADY RYSUNKU TECHNICZNEGO

21,00 zł Cena
W skrypcie omówiono podstawy rysunku technicznego, normalizację i przekroje w rysunku technicznym, wymiarowanie, rysunek techniczny maszynowy oraz poprawianie i przechowywanie rysunków. Czytelnik powinien znać podstawy geometrii wykreślnej lub równolegle zapoznać się z nimi.

ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI...

31,50 zł Cena
Skrypt zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i przemieszczeń w ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Z zakresu dynamiki zamieszczono rozwiązane przykłady układów o skończonej i nieskończonej liczbie stopni swobody. Zagadnienia stateczności ograniczono do ram, wykorzystując metodę przemieszczeń.

Łączenie zaawansowanych i...

38,33 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Przedmiotem opracowania monograficznego są rozwiązania architektoniczno-budowlane, podporządkowane celom proekologicznym, rozumianym jako minimalizacja negatywnych skutków istnienia obiektu budowlanego w środowisku. Opisano konsekwencje związane ze stosowaniem różnorakich technologii. Podano przykłady architektury w Polsce i na świecie. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Cel i znaczenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Pojęcia rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Istniejący stan wiedzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4. Metoda pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5. Konstrukcja monografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Ekologia w architekturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2. Architektura proekologiczna, jej cele i postulaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Systematyka rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1. Materiały budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.1. Istnienie wyrobu budowlanego w środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych . . . . . . . . 30 3.1.3. Materiały nowej generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.4. Materiały budowlane a rozwój technologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2. Relacja budynek–otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.1. Znaczenie uwarunkowań otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.2. Wpływ czynników otoczenia na elementy ekourbanistyki budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.3. Tradycyjne i nowoczesne sposoby rozwiązań w skali mikrourbanistycznej pod wpływem oddziaływań czynników lokalizacyjnych – próba klasyfi kacji elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.3. Przestrzeń i instalacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.2. Instalacje w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.3.3. Przestrzeń i instalacje jako elementy tradycyjne i zaawansowane technologicznie budynku . . . . . . . 87 3.4. Obudowa budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskową elewacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.4.3. Tradycyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania elewacyjne – próba klasyfi kacji . . . . . . . 100 4. Analiza przykładów budynków z rozwiązaniami proekologicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Schronisko w górach, St. Ilgen, Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zespół mieszkaniowy, Kolding, Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Szkoła średnia, Klaus, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Budynek biurowy, siedziba fi rmy Arup, Solihull, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pawilon wystawowy niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrück, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Instytut Badań Wody, Forum Chriesbach, budynek dydaktyczno-biurowy, Dübendorf, Zürich, Szwajcaria . . . . . . . 119 Budynek biurowy, Recanti, Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej BedZED, Londyn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Instytut Uniwersytetu Medycznego, Freiburg, Niemcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Budynek biurowy Genzyme Center, Cambridge, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Budynek biurowy, Rothis, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Centrum kulturalne im. J.M. Tjibaou, Noumea, Nowa Kaledonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Szkoła, Ladakh, Indie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Budynek mieszkalno-biurowy fi rmy Unity, Warszawa, Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Budynek przemysłowy fi rmy Surtec, Zwingenberg, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Budynek administracyjno-biurowy, Hyndburn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Budynek przemysłowy Solar Factory, Brunszwik, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Yokohama, Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Budynek biurowy fi rmy Acciona Solar, Pampeluna, Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Udział elementów tradycyjnych (TT) i zaawansowanych technologicznie (ZT) w realizacji postulatów proekologicznych. Zestawienie zbiorcze dla wszystkich analizowanych budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5. Integracja rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1. Udział elementów technologii tradycyjnych i zaawansowanych w realizacji celów proekologicznych . . . . 165 5.1.1. Racjonalnie mała skala budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.2. Wykorzystanie materiałów odnawialnych i podatnych na recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.3. Wykorzystanie materiałów o niskiej wartości energii wbudowanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.4. Wykorzystanie materiałów miejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.5. Oszczędność wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.6. Zwiększenie żywotności budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.7. Redukcja negatywnej ingerencji w system przyrodniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.1.8. Oszczędna gospodarka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5.1.9. Komfort mikroklimatyczny oparty na mikroklimacie naturalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.1.10. Komfort świetlny oparty na oświetleniu dziennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.1.11. Komfort wizualny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5.2. Obszary współpracy elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.1. Kształtowanie środowiska termicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.2. Kształtowanie środowiska wizualnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.2.3. Konsumpcja energii operacyjnej i wydajność energetyczna urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.2.4. Relacja budynku względem oddziaływania czynników zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.2.5. Zestawienia materiałowo-budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.2.6. Łączenie elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.3. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.1. Zagadnienia urbanistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.2. Układ funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.3.3. Konstrukcja i rozwiązania budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5.3.4. Estetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5.3.5. Rola czynników środowiskowych w projektowaniu architektury. Tendencje postępu . . . . . . . . . . . 199 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Streszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Samouczek metody elementów...

16,80 zł Cena
Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu Zakres omawianego w skrypcie materiału odpowiada programowi 45-godzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W założeniu autorów opracowanie ma stanowić pomoc w formułowaniu trudniejszych zagadnień specjalistycznych i zachęcić do samodzielnych badań nad tą problematyką, dlatego nie powielono w nim podstawowych wiadomości, które powinny znajdować się w dołączonym do systemu podręczniku użytkownika, a skupiono się na przekazaniu idei leżącej u podstaw modelowania skończenie elementowego i samodzielnej interpretacji wyników obliczeń dostarczanych przez program. Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Na czym polega Metoda Elementów Skończonych ? . . . . . . . . 10 1.1. Równania liniowej statyki w zapisie macierzowym . . . . . . . . . . 10 1.2. Dyskretny model obliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1. Pojęcie elementu skończonego. Aproksymacja przemieszczeń 13 1.2.2. Agregacja elementów skończonych. Równanie równowagi konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Przykład zastosowania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.1. Algorytm obliczeń MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.2. Przykład działania algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Konstrukcje prętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1. Równania statyki pręta ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1.1. Równania równowagi w wersji przemieszczeniowej . . . . . . 32 2.1.2. Równania prętów smukłych i prętów średniej grubości . . . . 37 2.2. Elementy skończone w teorii prętów smukłych . . . . . . . . . . . . 40 2.2.1. Element ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2. Element pręta ściskanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3. Element belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2.4. Element ramy płaskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.5. Element rusztu o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Elementy skończone w teorii prętów średniej grubości . . . . . . . . 51 2.3.1. Dwuwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3.2. Trójwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.4. Całkowanie numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.5. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1. Konstrukcje z prętów smukłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1.1. Kratownica płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 3.1.2. Słup o zmiennym przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.3. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.1.4. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.5. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1.6. Rama płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.1.7. Rama płaska z prętami kratowymi . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.8. Ruszt o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.1.9. Rama przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2. Konstrukcje z prętów średniej grubości . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.2. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.2.3. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Zadania do samodzielnego rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO

25,73 zł Cena
Status: pozycja niedostępna Inżynieria ruchu lotniczego jest pierwszą na rynku polskim i jedną z niewielu na świecie kompleksowych publikacji o praktycznych problemach ruchu lotniczego. W książce omówiono problemy planowania lotów, planowania cyklu eksploatacyjnego środków powietrznych, problem dyspozycyjności portu lotniczego i jego przepustowości dla statków powietrznych i pasażerów. Oddzielnie omówiono metody wyznaczania pojemności sektora kontroli ruchu lotniczego i sterowania lotami nietrasowymi. Monografia jest przeznaczona głównie dla specjalistów ruchu lotniczego i eksploatacji portów lotniczych w zakresie poruszanych zagadnień. Praca może być pomocna dla doktorantów i studentów starszych lat studiów o profilu ruch lotniczy.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE....

49,77 zł Cena
Produkt niedostępny W skrypcie przedstawiono niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatację. W rozdziale "Nowoczesne instalacje elektroenergetyczne typu instabus EIB" przedstawiono podstawową wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania oraz zasadniczych procedur projektowych tych instalacji.

GRAFICZNY I KOMPUTEROWY...

59,64 zł Cena
Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych. Przedstawiono niezbędne narzędzia komputerowe służące do tworzenia rysunków płaskich i przestrzennych, ich zapisu, edycji rysunków i modyfikacji. Podano opis graficznego programu do zapisu układów elektrycznych i elektroenergetycznych. Ostatni blok stanowią zadania kontrolne. Do podręcznika dołączono dwie płyty z programami AutoCAD i WSCAD.

GAZOWE I OLEJOWE ŹRÓDŁA...

44,31 zł Cena
Zakres tematyczny podręcznika obejmuje kotłownie o mocy do 2000 kW, wodne, niskotemperaturowe, opalane gazem lub olejem opałowym. Omówiono w nim wymagania i zalecenia oraz zasady projektowania kotłowni (także dachowych) zgodne z obowiązującymi przepisami i najnowszymi rozwiązaniami techniki grzewczej. Zamieszczone rysunki, schematy i tabele mają ułatwić zrozumienie całości. Podręcznik skierowany jest do studentów kierunków związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem ciepła, projektantów i wykonawców kotłowni oraz instalacji grzewczych.

ELEMENTY I UKŁADY...

13,76 zł Cena
Skrypt dla studentów wydziałów mechanicznych i mechatronicznych. Jego celem jest wykształcenie umiejętności tworzenia opisu statycznych i dynamicznych właściwości elementów i układów hydraulicznych stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych. Wyznaczone zależności i sformu­łowane wnioski oraz przedstawiony tok rozwiązywania problemów mają pomóc konstruktorom i użytkownikom mechatroniki w ustalaniu spodziewanych właś­ciwości oraz w doborze najkorzystniejszych nastaw, struktur i warunków pracy wykorzystywanych elementów i układów hydraulicznych.

Metody obliczeniowe w...

16,80 zł Cena
Książka jest podzielona na cztery części. W pierwszej zostały omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie. Druga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prętowych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej części zostały omówione wybrane zagadnienia optymalizacyjne. Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczelniach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na których prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (komputerowych).

ELEKTROCHEMICZNA...

19,74 zł Cena
Monografia obejmuje zagadnienia związane z badaniem korozji materiałów metodami elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej Przedstawiono w niej analizę właściwości środowisk korozyjnych oraz ich oddziaływań na różnorodne materiały. Omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu elektrochemii niezbędne do zrozumienia mechanizmów procesów korozji oraz badania ich metodami elektrochemicznymi. Podano opisy urządzeń i systemów stosowanych do badań w elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono analizę i interpretację wyników pomiarów elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej za pomocą modeli w postaci obwodów elektrycznych. Podano zasady fizycznej realizacji takich badań procesów korozyjnych oraz omówiono interpretację uzyskiwanych wyników.

CERAMIKA SUPERTWARDA

30,14 zł Cena
W książce przedstawiono fizykochemiczne podstawy prognozowania materiałoznawczego materiałów supertwardych, krystalochemiczną teorię twardości materiałów oraz definicje materiałów supertwardych. Osobną część stanowią rozważania na temat wpływu mikrostruktury i temperatury na twardość tworzyw ceramicznych. Dokonano opisu właściwości, metod syntezy oraz typowych zastosowań współczesnych materiałów supertwardych (diamentu, azotku boru, azotku węgla itd.) oraz kompozytów ceramicznych, których osnowę stanowi materiał supertwardy. Na zakończenie zostały opisane kompozyty, jako jeden z perspektywicznych kierunków rozwoju inżynierii materiałowej supertwardych materiałów ceramicznych.

BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE....

13,76 zł Cena
Opracowanie zawiera zbiór informacji, zaleceń i warunków technicznych projektowania i realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych, wynikający z aktualnie obowiązujących norm tego obszaru inżynierii. Przedstawione specyfikacje i założenia technik wykonawczych nasypów i wykopów obejmują aktualne trendy technologiczne w budownictwie komunikacyjnym.