WKŁ

WKŁ

Jest 16 produktów.

Pokazano 1-16 z 16 pozycji

Aktywne filtry

PROJEKTOWANIE LOTNISK I...

79,00 zł Cena

Publikacja PROJEKTOWANIE LOTNISK I PORTÓW LOTNICZYCH autorstwa Piotra Nity Bogato jest to ilustrowane wyda nie poświęcone projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Znajdziemy w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego. Omówiono generalny plan lotniska, przepustowość portów lotniczych, elementy linii lotniczej, zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji, klasyfikacje portów lotniczych i charakterystykę techniczną ich elementów składowych (drogi startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, drogi wewnętrzne i dojazdowe), ograniczenia w ruchu lotniczym, wizualne pomoce nawigacyjne, terminale lotnicze oraz świetlne pomoce nawigacyjne.

ROBOTY ZIEMNE I...

72,87 zł Cena

W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego.

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH

75,60 zł Cena

Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki K. Błażejowskiego i St. Styka pt. "Technologia warstw bitumicznych", zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej. Opisano asfalty drogowe, dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalty modyfikowane polimerami, skały i kruszywa oraz ich rodzaje, praktykę projektowania i produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych.

ZARYS GEOTECHNIKI

72,03 zł Cena
- wiadomości ogólne o gruntach budowlanych- podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów- rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany- niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntowych- przepływ wody w gruncie- własności mechaniczne gruntów budowlanych- naprężenia w ośrodku gruntowym- stateczność zboczy i budowli- projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem cech podłoża gruntowego- badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych

DODATKI KATALIZATORY I...

65,63 zł Cena

Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

KOLEKTORY SŁONECZNE I...

43,05 zł Cena
W książce przedstawiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, różne rozwiązania techniczne instalacji solarnych, ich parametry techniczne, sposoby projektowania, montażu i przykłady rozwiązań w budynkach, a także najważniejsze wskazówki eksploatacyjne dotyczące takich instalacji. Książka jest adresowana do dystrybutorów i instalatorów kolektorów słonecznych i fotoogniw oraz wszystkich zainteresowanych montażem i użytkowaniem tych urządzeń w budynkach.

Urządzenia dylatacyjne w...

48,51 zł Cena

Książka "Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie" autorstwa Joanny Łucyk-Ossowskiej oraz Wojciecha Radomskiego, w której opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji itp.

Przedstawiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz ukazano przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Zawiera najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich.

MOSTY DLA PIESZYCH

104,37 zł Cena

Książka "MOSTY DLA PIESZYCH" autorstwa Andrzeja Flagi, w której opisano w niej podstawowe wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów.

Duży nacisk położono na przedstawione bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie ukazano również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także wzór obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.

Projektowanie mostów...

96,60 zł Cena

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych.

Uszkodzenia i diagnostyka...

58,80 zł Cena

"Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych" autorstwa Jana Bieńka jest podręcznikiem akademickim całościowo opisującym uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych.

Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również mankamenty elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Omówiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Zaliczono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.

Trwałość mostów drogowych

46,20 zł Cena

Książka "Trwałość mostów drogowych" autorstwa Henryka Czudek i Adama Wysokowskiego jest przeznaczona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym.

Omówiono podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, pokazano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa.

INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO....

77,70 zł Cena

Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy użytkowników dróg, pojazdy i ich ruch po drodze, modelowanie ruchu drogowego, przepustowość dróg, ulic i skrzyżowań), charakterystykę polityki transportowej i zarządzania ruchem, organizację ruchu drogowego (oznakowanie, systemy sygnalizacji oraz sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach, priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego, parkowanie, ruch pieszy i rowerowy), a także bezpieczeństwo ruchu drogowego i opis działań zmierzających do jego poprawy.

INFRASTRUKTURA WODNO...

46,20 zł Cena

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć wody i ich stref ochronnych, usuwania ścieków miejskich, lokalizowania oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzania wód deszczowych, prognozowania potrzeb wodnych, planowania wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajania ulic, zmian poziomu wód gruntowych oraz zagospodarowania terenów nadwodnych.

GŁĘBOKIE WYKOPY....

58,43 zł Cena

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich.

BUDOWA I UTRZYMANIE...

58,80 zł Cena

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie. Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW

85,05 zł Cena

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych).