WKŁ

WKŁ

Aktywne filtry

PROJEKTOWANIE LOTNISK I PORTÓW LOTNICZYCH: ksa24.pl
 • Niedostępny

PROJEKTOWANIE LOTNISK I...

79,00 zł Cena

Publikacja PROJEKTOWANIE LOTNISK I PORTÓW LOTNICZYCH autorstwa Piotra Nity Bogato jest to ilustrowane wyda nie poświęcone projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Znajdziemy w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego. Omówiono generalny plan lotniska, przepustowość portów lotniczych, elementy linii lotniczej, zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji, klasyfikacje portów lotniczych i charakterystykę techniczną ich elementów składowych (drogi startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, drogi wewnętrzne i dojazdowe), ograniczenia w ruchu lotniczym, wizualne pomoce nawigacyjne, terminale lotnicze oraz świetlne pomoce nawigacyjne.

ROBOTY ZIEMNE I REKULTYWACYJNE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM: ksa24.pl
 • Niedostępny

ROBOTY ZIEMNE I...

72,87 zł Cena

W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego.

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH: ksa24.pl
 • Niedostępny

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH

75,60 zł Cena

Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki K. Błażejowskiego i St. Styka pt. "Technologia warstw bitumicznych", zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej. Opisano asfalty drogowe, dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalty modyfikowane polimerami, skały i kruszywa oraz ich rodzaje, praktykę projektowania i produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych.

ZARYS GEOTECHNIKI: ksa24.pl
 • Niedostępny

ZARYS GEOTECHNIKI

72,03 zł Cena
- wiadomości ogólne o gruntach budowlanych- podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów- rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany- niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntowych- przepływ wody w gruncie- własności mechaniczne gruntów budowlanych- naprężenia w ośrodku gruntowym- stateczność zboczy i budowli- projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem cech podłoża gruntowego- badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych
DODATKI KATALIZATORY I EMULGATORY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH: ksa24.pl
 • Niedostępny

DODATKI KATALIZATORY I...

65,63 zł Cena

Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

KOLEKTORY SŁONECZNE I FOTOOGNIWA W TWOIM DOMU: ksa24.pl
 • Niedostępny

KOLEKTORY SŁONECZNE I...

43,05 zł Cena
W książce przedstawiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, różne rozwiązania techniczne instalacji solarnych, ich parametry techniczne, sposoby projektowania, montażu i przykłady rozwiązań w budynkach, a także najważniejsze wskazówki eksploatacyjne dotyczące takich instalacji. Książka jest adresowana do dystrybutorów i instalatorów kolektorów słonecznych i fotoogniw oraz wszystkich zainteresowanych montażem i użytkowaniem tych urządzeń w budynkach.

Urządzenia dylatacyjne w...

48,51 zł Cena

Książka "Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie" autorstwa Joanny Łucyk-Ossowskiej oraz Wojciecha Radomskiego, w której opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji itp.

Przedstawiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz ukazano przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Zawiera najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich.

MOSTY DLA PIESZYCH

104,37 zł Cena

Książka "MOSTY DLA PIESZYCH" autorstwa Andrzeja Flagi, w której opisano w niej podstawowe wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów.

Duży nacisk położono na przedstawione bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie ukazano również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także wzór obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.

Projektowanie mostów betonowych
 • Niedostępny

Projektowanie mostów...

96,60 zł Cena

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych.

Uszkodzenia i diagnostyka...

58,80 zł Cena

"Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych" autorstwa Jana Bieńka jest podręcznikiem akademickim całościowo opisującym uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych.

Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również mankamenty elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Omówiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Zaliczono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.

Trwałość mostów drogowych

46,20 zł Cena

Książka "Trwałość mostów drogowych" autorstwa Henryka Czudek i Adama Wysokowskiego jest przeznaczona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym.

Omówiono podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, pokazano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa.

INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO. TEORIA I PRAKTYKA
 • Niedostępny

INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO....

77,70 zł Cena

Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy użytkowników dróg, pojazdy i ich ruch po drodze, modelowanie ruchu drogowego, przepustowość dróg, ulic i skrzyżowań), charakterystykę polityki transportowej i zarządzania ruchem, organizację ruchu drogowego (oznakowanie, systemy sygnalizacji oraz sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach, priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego, parkowanie, ruch pieszy i rowerowy), a także bezpieczeństwo ruchu drogowego i opis działań zmierzających do jego poprawy.

INFRASTRUKTURA WODNO ŚCIEKOWA W PLANOWANIU MIAST
 • Niedostępny

INFRASTRUKTURA WODNO...

46,20 zł Cena

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć wody i ich stref ochronnych, usuwania ścieków miejskich, lokalizowania oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzania wód deszczowych, prognozowania potrzeb wodnych, planowania wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajania ulic, zmian poziomu wód gruntowych oraz zagospodarowania terenów nadwodnych.

GŁĘBOKIE WYKOPY. Projektowanie i wykonawstwo
 • Niedostępny

GŁĘBOKIE WYKOPY....

58,43 zł Cena

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich.

BUDOWA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH
 • Niedostępny

BUDOWA I UTRZYMANIE...

58,80 zł Cena

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie. Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW: ksa24.pl
 • Niedostępny

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW

85,05 zł Cena

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych).