Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

Aktywne filtry

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS)
  • Niedostępny

Złożone systemy ocieplania...

34,65 zł Cena

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).

Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby ich przygotowania, zasady wykonywania ocieplenia oraz kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych.

Projektowanie konstrukcji...

25,00 zł Cena

W publikacji Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6 autorstwa P.Turowskiego, P.Roszkowskiego, P.Sulik przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

Określono termiczne i mechaniczny wpływ na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Ukazano zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. Informacje pokazano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

DIAGNOSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W KONSTRUKCJI
  • Niedostępny

DIAGNOSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI...

63,00 zł Cena

Publikacja DIAGNOSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W KONSTRUKCJI autorstwa Marka Dohojda, Lesława Brunarskiego porusza temat diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących.

Ukazano w niej krytycznej analizie i skorygowano nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Wliczono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań. Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu.

WYROBY HYDROIZOLACYJNE Z...

26,25 zł Cena

Publikacja WYROBY HYDROIZOLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU STOSOWANE W CZĘŚCIACH PODZIEMNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI UJĘTE W NORMIE PN-EN autorstwa Francke Barbara przedstawia wymagania i warunki stosowania. Poradnik

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI...

47,25 zł Cena

Publikacja PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Z UWAGI NA WARUNKI POŻAROWE WEDŁUG EUROKODU 5 autorstwa Grzegorza Woźniaka, Pawła Roszkowskiego przedstawia temat bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych.

Ukazano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych.Omówiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej belek, słupów, ścian, stropów oraz elementów drewnianych łączonych za pomocą łączników mechanicznych podane w Eurokodzie PN-EN 1995-1-2. 

WPŁYW ŁĄCZNIKÓW ZBROJENIA...

27,56 zł Cena

WPŁYW ŁĄCZNIKÓW ZBROJENIA ZBROJENIA Z IZOLACJĄ NA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH. Metodyka oceny z przykładami autorstwa Roberta Geryło przedstawia Instrukcje. Wytyczne. Poradniki 482/2013


Książka zawiera opis zasad określania metodą obliczeniową właściwości cieplnych połączeń konstrukcyjnych, w których są stosowane łączniki zbrojenia z izolacją cieplną. 

STOSOWANIE I SPOSÓB...

35,28 zł Cena

STOSOWANIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA EUROKODÓW  Unii Europejskiej Dokument informacyjny L (CONSTRUCT 03/629, wersja 1) Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów Guidance Paper L (CONSTRUCT'03/629, ver. 1) Application and use ofEurocodes.

PODSTAWY MATEMATYCZNE...

44,10 zł Cena

W książce PODSTAWY MATEMATYCZNE KSZTAŁTOWANIA KRYTERIÓW ZGODNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW autorstwa Lesława Brunarskiego zostały przedstawione oraz zbadane kryteria zgodności wytrzymałości materiałów, przyjętych we współczesnych dokumentach normatywnych.

OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKÓW...

71,66 zł Cena

Publikacja OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH autorstwa Radosława Lenartowicza przedstawia najnowsze wymagania dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów budowlanych, w szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji, ekranowania, połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Omówiono również nowe wymagania do ochrony wewnętrznej obiektów budowlanych, dotyczące stosowania połączeń wyrównawczych i ograniczników przepięć SPD. Wymagania opracowano w oparciu o nowe normy europejskie, badania, analizy rozwiązań i opinie użytkowników.

KOMENTARZ DO NORMY PN-EN...

27,58 zł Cena

KOMENTARZ DO NORMY PN-EN 14909:2007 posiada Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 462/2011 Elastyczne wyroby wodochronne.

Przedstawia wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, oprócz tego omawia definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą.

IZOLACJE WODOCHRONNE...

44,10 zł Cena

Książka IZOLACJE WODOCHRONNE TARASÓW I BALKONÓW. Projektowanie i wykonywanie autorstwa Barbary Francke omówiono wymagania projektowe i wykonawcze w związku z rozwiązaniami hydroizolacyjnych tarasów i balkonów.

HAŁAS...

44,10 zł Cena

Publikacja HAŁAS NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH. Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości autorstwa Mirowskiej Marianny omawia wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego w budynkach mieszkalnych. 

Przedstawiono oddziaływanie infradźwięków i hałasów niskoczęstotliwościowych na organizm człowieka w oparciu o dane literaturowe oraz pokazano kryteria oceny ich uciążliwości stosowane w różnych krajach.

PROJEKTOWANIE...

27,56 zł Cena

PROJEKTOWANIE PREFABRYKOWANYCH KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODATNOŚCI STYKU I ELEMENTÓW PODPOROWYCH autorstwa Jarosława Szulca omawia metodykę i przykład obliczeniowy kontroli warunku na ścinanie stropu,

uwzględniające, przy szacowaniu naprężeń głównych, składnik związany z oddziaływaniem poprzecznym w stosunku do rozpiętości płyt kanałowych i jego redukcji powstającej z uwagi na różne rozwiązania konstrukcyjne połączenia belka-strop.

POLSKIE NORMY PROJEKTOWANIA...

44,10 zł Cena

Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - rys historyczny autorstwa Lewickiego Bohdana 

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI...

44,10 zł Cena

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI OPOROWYCH, STROMYCH SKARP I NASYPÓW Z GRUNTU ZBROJONEGO GEOSYNTETYKAMI przedstawia Instrukcje. Wytyczne. Poradniki 429/2008