Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

Jest 57 produktów.

Pokazano 1-21 z 57 pozycji

Aktywne filtry

Złożone systemy ocieplania...

34,65 zł Cena

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).

Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby ich przygotowania, zasady wykonywania ocieplenia oraz kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych.

PROJEKTOWANIE...

27,56 zł Cena
W pracy przedstawiono metodykę i przykład obliczeniowy kontroli warunku na ścinanie stropu, uwzględniające, przy szacowaniu naprężeń głównych, składnik związany z oddziaływaniem poprzecznym w stosunku do rozpiętości płyt kanałowych i jego redukcji powstającej z uwagi na różne rozwiązania konstrukcyjne połączenia belka-strop.

POLSKIE NORMY PROJEKTOWANIA...

44,10 zł Cena
Spis treści: 1. Uwagi wstępne 2. Europejska integracja norm projektowania konstrukcji 3. Kształtowanie się norm projektowania konstrukcji 4. Integracja z Eurokodami Polskich Norm projektowania konstrukcji 5. Era Eurokodów 6. Przywołane publikacje

PROJEKTOWANIE INSTALACJI...

22,05 zł Cena
SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot wytycznych 1.2. Przeznaczenie wytycznych 1.3. Zakres stosowania 1.4. Ogólne zasady działania instalacji wentylacji pożarowej 1.5. Określenia podstawowe 1.6. Oznaczenia 2. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej 2.1. Zasady ogólne 2.2. Podstawowe schematy rozwiązań projektowych 2.3. Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 2.4. Zabezpieczenie przedsionków przeciwpożarowych przed zadymieniem 2.5. Zabezpieczenie korytarzy ewakuacyjnych przed zady mieniem 2.6. Zabezpieczenie holu wejściowego przed zadymieniem 3. Schemat działań prowadzonych przy zabezpieczaniu dróg ewakuacyjnych 4. Wymagania 4.1. Wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów instalacji 4.2. Wymagania w zakresie odporności na działanie wysokiej temperatury entylatorów oddymiających 4.3. Wymagania dotyczące zasilania, sterowania i sygnalizacji 5. Badania odbiorcze i konserwacja 5.1. Badania odbiorcze 5.2. Konserwacja Bibliografia związana z projektowaniem instalacji wentylacji pożarowej

PROJEKTOWANIE INSTALACJI...

49,35 zł Cena
Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji wodociągowych służących do dystrybucji wody zimnej i ciepłej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI...

49,35 zł Cena
Status: nakład wyczerpany W pracy omówiono procedury wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojnych w oparciu o Eurokod 6. Spis treści: 1. Wstęp 2. Wykaz oznaczeń 3. Zasady projektowania konstrukcji murowych - Informacje ogólne - Materiały - Podstawowe zależności między doborem materiałów a obliczeniami konstrukcji - Obliczanie wybranych elementów konstrukcji murowych 4. Dane wyjściowe do obliczeń - Opis techniczny budynku i przedmiot obliczeń - Obciążenia jednostkowe 5. Obliczenia według PN-EN 1996-1-1. Metoda podstawowa - Nośność ściany wewnętrznej obciążonej głównie pionowo - Nośność ściany zewnętrznej - filarek międzyokienny ściany parteru - Nośność ściany zewnętrznej na zginanie wywołane działaniem wiatru - w poziomie parteru - Nośność ściany zewnętrznej - filarek międzyokienny najwyższej kondygnacji - Nośność ściany zewnętrznej na zginanie wywołane działaniem wiatru - Nośność ściany zewnętrznej obciążonej parciem gruntu 6. Obliczenia według PN-EN 1996-3. Metoda uproszczona - Założenia - Nośność ściany wewnętrznej według PN-EN 1996-3 - Nośność ściany zewnętrznej - filarek międzyokienny ściany parteru - Nośność ściany zewnętrznej - filarek międzyokienny najwyższej kondygnacji - Nośność ściany zewnętrznej obciążonej parciem gruntu 7. Metody zwiększania nośności ścian 8. Podsumowanie -Porównanie wyników uzyskanych metodą podstawową i uproszczoną - Wnioski końcowe 9. Bibliografia

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI...

44,10 zł Cena
Instrukcje. Wytyczne. Poradniki 429/2008 Spis treści Przedmowa 1. Wstęp 1.1.Przedmiot i zakres opracowania 1.2.Stosowane określenia 1.3.Podstawowe oznaczenia 2. Warunki projektowania 2.1. Rodzaje konstrukcji z gruntu zbrojonego i ich zastosowanie 2.2. Mechanizm pracy konstrukcji 2.3. Specyfika projektowania z wkładkami geosyntetycznymi 2.4. Ocena trudności projektu - kategoria geotechniczna konstrukcji 2.5. Projektowy okres użytkowania konstrukcji 3. Materiały 3.1. Materiał gruntowy 3.2. Zbrojenie 3.3. Konstrukcje osłon 4. Warunki konstrukcyjne 4.1. Warunki projektowania korpusu 4.2. Zbrojenie 4.3. Posadowienie konstrukcji 4.4. Zabezpieczenie konstrukcji przed wodami opadowymi i gruntowymi 5. Zasady wykonywania obliczeń sprawdzających 5.1. Wymagania ogólne 5.2. Sprawdzenie stanów granicznych nośności 5.3. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności 6. Bibliografia

PRZEBUDOWA I REMONTY...

82,43 zł Cena
Instrukcje 438/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych 1.2. Terminologia 1.3. Rodzaje przebudowy instalacji elektrycznych 1.4. Problemy społeczno-socjologiczne i psychologiczne 1.5. Koszty przebudowy instalacji elektrycznych 1.6. Wskazania dotyczące organizacji prac 2. Przebudowa pełna lub częściowa instalacji elektrycznych w budynku 2.1. Informacje ogólne 2.2. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych 2.3. Określenie zakresu przebudowy lub remontu 2.4. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowanych lub remontowanych instalacji elektrycznych 2.5. Określenie źródeł finansowania 3. Wymagania techniczne w przypadku przebudowywanych lub remontowanych instalacji elektrycznych 3.1. Wymagania ogólne 3.2. Układy sieci proponowane do stosowania w budynkach 3.3. Przyłącza i złącza 3.4. Urządzenia rozdzielcze 3.5. Przewody i sposoby ich ułożenia w wewnętrznych liniach zasilających i w obwodach odbiorczych 3.6. Oznaczanie kolorami żył kabli i przewodów 4. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 5. Ochrona i zabezpieczenia w budynku 5.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 5.2. Ochrona przed prądami przetężeniowymi 5.3. Zabezpieczenia przeciążeniowe 5.4. Zabezpieczenia zwarciowe 5.5. Zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe 5.6. Zabezpieczenia przewodów fazowych 5.7. Zabezpieczenia przewodu neutralnego N w układzie sieci TT i TN 5.8. Rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego 5.9. Przyłączanie-rozłączanie odbiorników ruchomych 5.10. Selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń 6. Zabezpieczenia przed pozostałymi zagrożeniami 6.1. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 6.2. Ochrona przeciwpożarowa 6.3. Ochrona przed nadmierną temperaturą obudowy urządzeń elektrycznych 6.4. Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem 6.5. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym 6.6. Ochrona przed palnymi cieczami 6.7. Ochrona przed poparzeniem 6.8. Ochrona przed przegrzaniem 6.9. Odporność ogniowa przewodów i kabli 6.10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 6.11. Ochrona przed skażeniem środowiska, hałasem i polem elektromagnetycznym 7. Instalacje słaboprądowe 7.1. Instalacje telekomunikacyjne 7.2. Urządzenia przetwarzania danych 7.3. Instalacje okablowania na potrzeby domowych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 8. Ochrona odgromowa budynków 8.1. Informacje ogólne 8.2. Przebudowa lub remont instalacji piorunochronnej stanowiącej ochronę odgromową w budynku mieszkalnym 8.3. Przepisy techniczne 8.4. Wymagania ogólne dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów 8.5. Podstawowe części urządzenia piorunochronnego 8.6. Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej budynków 8.7. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi 8.8. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie 8.9. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego 8.10. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego 8.11. Odbiór robót 9. Instalacje oświetleniowe 9.1. Instalacje oświetleniowe wnętrzowe 9.2. Instalacje oświetleniowe prowadzone na zewnątrz budynków oraz na terenie osiedla 9.3. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu, 10. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 11.Badania i pomiary oceniające stan instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym 11.1. Wymagania ogólne 11.2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych 11.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 11.4. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian 11.5. Pomiar rezystancji uziemienia 11.6.Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączenie zasilania 11.7. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 11.8. Wzory protokółów z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji elektrycznych 12. Odbiór instalacji elektrycznych w budynku 12.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych 12.2. Warunki odbioru wykonanych instalacji elektrycznych 13. Bibliografia 13.1. Literatura 13.2. Normy 13.3. Ustawy i rozporządzenia 14. Przykłady rozwiązań przebudowy pełnej i przebudowy częściowej instalacji elektrycznych w budynku 14.1. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii wielkopłytowej 14.2. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii tradycyjnej (murowanej) 14.3.Budynki mieszkalne wzniesione według technologii wielkopłytowej. System wielkoblokowy - System „Ż" cegła żerańska (rok 1963) – stan przed przebudową 14.4. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii tradycyjnej drewnianej 14.5. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii monolitycznej 14.6. Budynki mieszkalne wzniesione według systemu szkieletowego 14.7.Przykład remontu instalacji elektrycznych w budynku wzniesionym według dowolnej technologii 14.8. Przykłady typowych elementów prefabrykowanych stosowanych w instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych 14.9. Wnioski końcowe

ROZSZERZENIE PODSTAW...

110,25 zł Cena
Kierownik zespołu autorskiego - Bohdan Lewicki Spis treści Tom 1 Część A. Informacje ogólne Wprowadzenie Zespół autorski Analizowane publikacje 1. Publikacje o charakterze podręcznikowym 2. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne 3. Referaty konferencyjne 4. Artykuły w czasopismach technicznych 5. Publikacje w wydawnictwach zbiorowych 6. Wydawnictwa firmowe Ważniejsze symbole stosowane w tekście Stosowane skróty Przywoływane polskie normy Część B. Noty do PN-EN 1996-1-1:2008 Przedmowa. Geneza programu Eurokodów 1. Postanowienia ogólne 1.5. Terminy i definicje 2. Podstawy projektowania 2.4. Sprawdzane metodą współczynników częściowych 2.4.1. Wartości obliczeniowe własności materiałowych 2.4.3. Stany graniczne nośności 2.4.4. Stany graniczne użytkowalności 2.5. Obliczanie wspomagane badaniami 3. Materiały 3.1. Elementy murowe 3.1.1. Rodzaje i grupy elementów murowych 3.1.2. Właściwości elementów murowych – wytrzymałość na ściskanie 3.2. Zaprawa 3.2.1. Rodzaje zaprawy murarskiej 3.2.2. Właściwości zaprawy 3.3. Beton wypełniający 3.4. Stal zbrojeniowa 3.5. Stal sprężająca 3.6. Własności wytrzymałościowe muru 3.6.1. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie 3.6.2. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ścinanie 3.6.3. Charakterystyczna wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu 3.6.4. Charakterystyczna wytrzymałość przyczepności zaprawy do zbrojenia 3.7. Własności odkształceniowe muru 3.7.1. Związek naprężenie-odkształcenie 3.7.2. Moduł sprężystości 3.7.3. Moduł ścinania 3.7.4. Pełzanie, współczynnik rozszerzalności wilgociowej lub skurcz i współczynnik rozszerzalności termicznej 3.8. Wyroby dodatkowe 4 4. Trwałość 4.1. Postanowienia ogólne 4.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych 4.3. Trwałość muru 4.3.1. Elementy murowe 4.3.2. Zaprawa 4.3.3. Stal zbrojeniowa 4.3.4. Stal sprężająca 4.3.5. Urządzenia sprężające 4.3.6. Wyroby dodatkowe i kątowniki podpierające 4.4. Mury zagłębione w gruncie Tom 2 5. Obliczanie konstrukcji 5.1/5.4 Postanowienia ogólne, zachowanie się konstrukcji pod obciążeniem wyjątkowym, imperfekcje i efekty drugiego rzędu 5.5. Obliczanie części konstrukcji 5.5.1. Ściany murowe poddane obciążeniom pionowym 5.5.2. Zbrojone części konstrukcji murowych poddane obciążeniom pionowym 5.5.3. Murowe ściany usztywniające poddane ścinaniu 5.5.4. Zbrojone części konstrukcji murowych poddane ścinaniu 5.5.5. Ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni 6. Stan graniczny nośności 6.1. Niezbrojone ściany murowe obciążone głównie pionowo 6.1.2. Sprawdzenie niezbrojonych ścian murowych obciążonych głównie pionowo 6.1.3. Ściany poddane obciążeniom skupionym 6.2. Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom ścinającym 6.3. Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni 6.4. Niezbrojone ściany murowe poddane łącznie obciążeniom pionowym i prostopadłym do powierzchni 6.5. Kotwy 6.6. Zbrojone części konstrukcji murowych poddane zginaniu, zginaniu i obciążeniu osiowemu lub tylko osiowemu obciążeniu 6.6.1. Postanowienia ogólne 6.6.2. Sprawdzanie zbrojonych części konstrukcji murowych poddanych zginaniu i/lub obciążeniu osiowemu 6.6.3. Zbrojone przekroje z półką 6.6.4. Belki wysokie 6.6.5. Nadproża zespolone 6.7. Zbrojone części konstrukcji murowych poddane ścinaniu 6.7.1. Postanowienia ogólne 6.7.2. Obliczanie zbrojonych ścian murowych poddanych obciążeniu poziomemu w płaszczyźnie ściany 6.7.3. Obliczanie zbrojonych belek murowych poddanych ścinaniu 6.7.4. Obliczanie belek wysokich poddanych ścinaniu 6.8. Mury sprężone 6.8.1. Postanowienia ogólne 6.8.2. Sprawdzanie części konstrukcji murowych 6.9. Mury skrępowane 5 7. Stan graniczny użytkowalności 7.1. Postanowienia ogólne 7.2. Niezbrojone ściany murowe 7.3. Zbrojone części konstrukcji murowych 7.4. Sprężone części konstrukcji murowych 7.5. Skrępowane części konstrukcji murowych 8. Wymagania konstrukcyjne 8.1. Wymagania konstrukcyjne dotyczące muru 8.1.1. Materiały muru 8.1.2. Minimalna grubość ścian 8.1.3. Minimalny przekrój poprzeczny ścian 8.1.4. Przewiązanie muru 8.1.5. Spoiny 8.1.6. Miejsca oddziaływania pod obciążeniami skupionymi 8.2. Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia 8.2.1. Postanowienia ogólne 8.2.2. Otulina stali zbrojeniowej 8.2.3. Minimalny przekrój zbrojenia 8.2.4. Średnice prętów zbrojeniowych 8.2.5. Zakotwienia i pętle 8.2.6. Zabezpieczenie zbrojenia ściskanego przed wyboczeniem 8.2.7. Rozstaw zbrojenia 8.4. Wymagania dotyczące murów skrępowanych 8.5. Połączenia ścian 8.5.1. Połączenia ścian ze stropami i dachami 8.5.2. Połączenia ścian 8.6. Wnęki i bruzdy w ścianach 8.7. Warstwy izolacji przeciwwodnej 8.8. Dylatacje termiczne i na przemieszczenia długotrwałe 9. Wykonawstwo 9.1. Postanowienia ogólne 9.2. Stateczność konstrukcji w trakcie wznoszenia 9.3. Obciążanie konstrukcji murowych Część C. Noty do PN-EN 1996-2 i PN-EN 1996-3 PN-EN 1996-2:2008. Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie konstrukcji murowych 2. Podstawy projektowania 2.1. Czynniki wpływające na trwałość muru 2.3. Mury 2.3.4. Dylatacje PN-EN 1996-3:2008. Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych Aneks C: Uproszczona metoda obliczania ścian obciążonych głównie pionowo

ŚLISKOŚĆ. ZASADY DOBORU...

27,51 zł Cena
Oprawa broszurowa, Format 16,5x23,5cm, Stron 23 Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ISBN: 978-83-249-4716-4 instrukcje. wytyczne. poradniki 466/2011

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM...

82,64 zł Cena
Tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ................................................................................................ 5 DEFINICJE PRZYJĘTE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE ............................ 9 CZĘŚĆ I – UJEDNOLICONY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.................................................................. 11 Spis treści rozporządzenia................................................................................. 12 Objaśnienia oznaczeń wprowadzonych w części I ............................................ 14 DZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE.................................................................... 15 DZIAŁ II – ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ.............................................................................. 21 DZIAŁ III – BUDYNKI I POMIESZCZENIA ..................................................... 32 DZIAŁ IV – WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW.............................. 52 DZIAŁ V – BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI........................................... 97 DZIAŁ VI – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ............................................... 99 DZIAŁ VII – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA........................................ 137 DZIAŁ VIII – HIGIENA I ZDROWIE.................................................................. 143 DZIAŁ IX – OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI ........................... 147 DZIAŁ X – OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ........ 151 DZIAŁ XI – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.................................. 156 ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA: Załącznik nr 1 – Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu........... 157 Załącznik nr 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii ....................................... 178 Załącznik nr 3 – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny ................................................ 189 CZĘŚĆ II – KOMENTARZE DO ZMIAN WPROWADZONYCH W ROZPORZĄDZENIU .............................................................................. 193 1. Komentarze do zmian w przepisach ........................................................ 195 2. Komentarze do załączników ..................................................................... 259 CZĘŚĆ III – PRZEPISY PRZYWOŁANE W ROZPORZĄDZENIU ORAZ PRZEPISY Z NIMI ZWIĄZANE ...................................................... 275 SKOROWIDZ RZECZOWY DO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA.................................... 293

WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKOCHŁONNE...

44,10 zł Cena
Część I 1. Wstęp 5 1.1. Wprowadzenie 5 1.2. Przedmiot i zakres pracy 6 1.3. Przeznaczenie pracy 7 2. Terminologia 7 3. Metody pomiaru i oceny właściwości dźwiękochłonnych wyrobów budowlanych 11 3.1. Podstawowe parametry dźwiękochłonne wyrobów budowlanych 11 3.2. Metoda wyznaczania uproszczonych parametrów oceny właściwości dźwiękochłonnych wyrobów budowlanych 13 4. Przydatność praktyczna uproszczonych parametrów oceny właściwości dźwiękochłonnych 15 5. Rodzaje wyrobów dźwiękochłonnych i czynniki materiałowo-konstrukcyjne decydujące o ich właściwościach dźwiękochłonnych 16 6. Normy i publikacje związane 21 Część II Zestawienie współczynników, wskaźników i klas pochłaniania dźwięku wyrobów dźwiękochłonnych 22 A. Materiały dźwiękochłonne Tabela 1.1. Płyty i maty z wełny skalnej. Zestawienie wartości praktycznych współczynników pochłaniania dźwięku αp, wskaźników αw i klas pochłaniania dźwięku 24 Tabela 1.2. Płyty i maty z wełny szklanej. Zestawienie wartości praktycznych współczynników pochłaniania dźwięku αp, wskaźników αw i klas pochłaniania dźwięku 28 Tabela 1.3. Materiały z tworzyw sztucznych. Zestawienie wartości praktycznych współczynników pochłaniania dźwięku αp, wskaźników αw i klas pochłaniania dźwięku 30

WŁAŚCIWOŚCI...

73,50 zł Cena
Instrukcja 369/2002 Spis treści (cz. I) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot instrukcji 1.2. Zakres instrukcji 1.3. Przeznaczenie instrukcji 1.4. Dokumenty związane 2. Zastosowane w instrukcji jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów 3. Zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien, drzwi oraz konstrukcji podłogowych 3.1. Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych 3.2. Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań) 3.3. Klasyfikacja akustyczna podłóg 4. Obliczeniowe wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych 4.1. Szacunkowe określenie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych pojedyńczych 4.2. Wyznaczanie wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody 4.3. Wyznaczanie poziomu uderzeniowego znormalizowanego masywnych stropów z podłogami 5. Zasady wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej (lub klas akustycznych) przegród budowlanych lub ich elementów przy projektowaniu budynków zgodnie z PN-B-02151-3:1999 5.1. Ściany wewnętrzne 5.2. Stropy 5.3. Drzwi wewnętrzne 5.4. Ściany zewnętrzne, dachy Zestawienie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów (cz. II)

WŁAŚCIWOŚCI...

44,10 zł Cena
Oprawa broszurowa, Format 16,5x23,5cm, Stron 42 Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ISBN: 978-83-249-4674-7 INSTRUKCJE. WYTYCZNE. PORADNIKI 463/2011

WOLNO STOJĄCE KOMINY...

44,10 zł Cena
Instrukcje 459/2010 Spis treści Wprowadzenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot wytycznych 1.2. Zakres 1.3. Określenia 1.4. Podstawowe oznaczenia 2. Wymagania eksploatacyjne 2.1. Materiały 2.2. Zagadnienia dotyczące gazów spalinowych 2.3. Aspekty środowiskowe 2.4. Izolacja 2.5. Wentylacja 2.6. Powłoki ochronne 2.7. Fundament 2.8. Wyposażenie komina 3. Zasady projektowania. Obciążenia 3.1. Podstawowe zasady projektowania 3.2. Obciążenia 3.3. Imperfekcje 3.4. Fundament 3.5. Wykładzina 3.6. Budowa 3.7. Kontrola i utrzymanie 3.8. Oprzyrządowanie 4. Materiały 4.1. Beton 4.2. Zaprawa spoin wspornych elementów prefabrykowanych 4.3. Stal zbrojeniowa 5. Właściwości materiałowe 6. Projektowanie konstrukcji 6.1. Oddziaływania 6.2. Efekty oddziaływań 6.3. Sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności 4 7. Wymagania konstrukcyjne 7.1. Kominy monolityczne 7.2. Kominy prefabrykowane 8. Wykonawstwo 8.1. Ustalenia ogólne 8.2. Spoiny wsporne 8.3. Kanały zbrojenia 9. Kontrola jakości 9.1. Kominy monolityczne 9.2. Kominy prefabrykowane 10. Bibliografia Załącznik Z1 Wyznaczanie obciążenia wiatrem kominów żelbetowych według PN-EN 1991-1-4 ...... 35 Załącznik Z2 Wymiarowanie przekrojów poziomych kominów żelbetowych Załącznik Z3 Oddziaływania termiczne Załącznik Z4 Przykłady obliczeń

WPŁYW WARUNKÓW...

54,60 zł Cena
W rozprawie przedstawiono wyniki prac dotyczących wpływu warunków klimatycznych i terenowych na wartości obciążenia wiatrem konstrukcji budowlanych, przyjmowanie do obliczeń inżynierskich. Spis treści: - Streszczenie - Summary 1. Wstęp - 1.1. Cel i zakres pracy - 1.2. Wykaz oznaczeń 2. Oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane - 2.1. Rodzaje i struktura wiatru Średnie prędkości wiatru - 2.2. Rodzaje oddziaływań wiatru na konstrukcje 3. Probabilistyczna ocena obciążenia wiatrem - 3.1. Podstawowe modele obliczeniowe obciążenia wiatrem konstrukcji - 3.2. Probabilistyczne modele obciążeń zmiennych - 3.3. Prawdopodobieństwo prędkości i kierunku wiatru 4. Dane pomiarowe prędkości wiatru - 4.1. Wymagania dotyczące zapewnienia jakości stawiane danym pomiarowym prędkości wiatru - 4.2. Procedury i techniki pomiarowe prędkości wiatru w Polsce - 4.3. Prezentacja danych pomiarowych prędkości wiatru 5. Metody opracowania danych pomiarowych prędkości wiatru - 5.1. Rozkłady prawdopodobieństwa prędkości wiatru - 5.2. Rozkłady macierzyste prędkości wiatru Rozkład Weibulla - 5.3. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych prędkości wiatru Rozkład Gumbela - 5.4. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych prędkości wiatru w podziale na jego główne kierunki. Współczynnik kierunkowy 6. Dokładność oszacowania wartości charakterystycznych prędkości wiatru - 6.1. Wpływ długości ciągu pomiarowego na dokładność oszacowania prędkości wiatru - 6.2. Wpływ tendencji zmian maksymalnych rocznych prędkości wiatru na dokładność oszacowania wartości charakterystycznych 7. Wpływ terenu na prędkość wiatru Pionowy profil prędkości wiatru - 7.1. Zależność prędkości i struktury wiatru od wysokości nad terenem - 7.2. Kategorie terenu - 7.3. Profil prędkości wiatru nad terenem miejskim Badania w Warszawie - 7.4. Wpływ prędkości wiatru na jego profil - 7.5. Wpływ zmiany terenu na profil prędkości wiatru Rozbieg 8. Przeniesienie wyników estymacji prędkości wiatru na standardowe warunki terenowe - 8.1. Wprowadzenie - 8.2. Ocena terenu wokół stacji meteorologicznej w Kołobrzegu - 8.3. Przeliczanie prędkości wiatru z warunków rzeczywistych otoczenia stacji meteorologicznej na warunki standardowe - 8.4. Doświadczalne metody oceny wpływu terenu wokół stacji meteorologicznej na wyniki pomiarów i estymacji prędkości wiatru 9. Propozycje do normy oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane - 9.1 Wprowadzenie - 9.2. Wartości charakterystyczne prędkości wiatru do załącznika krajowego normy europejskiej - 9.3.Profile prędkości proponowane do załącznika krajowego normy europejskiej oddziaływania wiatru na konstrukcje 10. Podsumowanie - Bibliografia

WYKONYWANIE ROBÓT...

66,15 zł Cena
W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania w okresach obniżonej temperatury robót budowlanych - ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE...

44,10 zł Cena
Instrukcje 461/2011 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Terminy i klasyfikacje przyjęte w opracowaniu 3. Wymagania w zakresie wykonania robót dekarskich 4. Przekrycia dachowe i elementy wykończeniowe - informacje uzupełniające 5. Zasady odbioru pokryć dachowych 6. Analiza porównawcza dotycząca trwałości podstawowych rozwiązań układów pokrywczych 7. Publikacje powołane

ZASADY BUDOWY SKŁADOWISK...

88,20 zł Cena
Spis treści - Przedmowa 1. Wprowadzenie - 1.1. Informacje wstępne - 1.2. Definicje - 1.3. Symbole i oznaczenia 2. Lokalizacja składowiska - 2.1. Informacje wstępne - 2.2. Zespół uwarunkowań - 2.3. Studia przedprojektowe 3. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 3.1. Informacje wstępne - 3.2. Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej poprzedzającej wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania 4. Wybór lokalizacji składowiska - 4.1. Informacje wstępne - 4.2. Orientacyjne wymagania odległości składowiska od obiektów - 4.3. Hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie warunki lokalizacji składowisk - 4.4. Ukształtowanie składowisk - 4.5. Bariera geologiczna - 4.6. Badania do dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej konieczne do wykonania projektu budowlanego 5. Typy składowisk - 5.1. Informacje wstępne - 5.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych - 5.3. Podziemne składowiska odpadów - 5.4. Składowiska azbestu - 5.5. Składowiska odpadów komunalnych - 5.6. Składowiska odpadów obojętnych 6. Migracja zanieczyszczeń ze składowisk - 6.1. Informacje wstępne - 6.2. Procesy oczyszczania odcieku w warunkach naturalnych 7. Elementy konstrukcyjne składowisk - 7.1. Informacje wstępne - 7.2. Oddziaływania wpływające na konstrukcję składowiska 8. Uszczelnienia podstawy składowisk - 8.1. Informacje wstępne - 8.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych - 8.3. Składowiska odpadów komunalnych - 8.4. Systemy drenażu - 8.5. Uszczelnienia powierzchniowe (pokrywowe) - 8.6. Uszczelnienie boczne - 8.7. Uszczelnienie pośrednie 9. Osiadanie składowiska - 9.1. Informacje wstępne - 9.2. Prognoza osiadań 10. Stateczność skarp składowiska - 10.1. Sytuacje projektowe - 10.2. Przypisanie skarp do kategorii geotechnicznych - 10.3. Dane do analizy stateczności - 10.4. Parametry geotechniczne - 10.5. Stateczność skarp z odpadów - 10.6. Zapas bezpieczeństwa 11. Projektowanie z udziałem geosyntetyków - 11.1. Informacje wstępne - 11.2. Podział i charakterystyka geosyntetyków - 11.3. Geotekstylia - 11.4. Geomembrany - 11.5. Geomaty - 11.6. Maty bentonitowe - 11.7. Geosiatki - 11.8. Georuszty - 11.9. Ocena geosyntetyków - 11.10. Badania i wymagania stawiane geosyntetykom 12. Dobór materiału mineralnego na przesłonę - 12.1. Informacje wstępne - 12.2. Wymagania stawiane materiałom 13. Badania przydatności gruntów do budowy mineralnych przesłonach izolacyjnych - 13.1. Informacje wstępne - 13.2. Szczegółowe badania gruntów w laboratorium - 13.3. Badania gruntów na poletku doświadczalnym - 13.4. Pobieranie próbek do badań - 13.5. Ocena wyników badań 14. Kryteria przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych - 14.1. Informacje wstępne - 14.2. Kryteria przydatności - 14.3. Ocena przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych 15. Charakterystyka gruntów spoistych występujących w Polsce wraz z oceną ich przydatności 16. Zasady wykonania mineralnych przesłon izolacyjnych 17. Eksploatacja składowiska odpadów jako etap jego budowy - 17.1. Informacje wstępne - 17.2. Gaz składowiskowy - 17.3. Zagrożenia mikrobiologiczne 18. Obiekty na składowisku 19. Monitoring składowiska - 19.1. Informacje wstępne - 19.2. Monitoring wód - 19.3. Monitoring powietrza - 19.4. Pomiary bryły składowiska 20. Rekultywacja składowiska - 20.1. Informacje wstępne - 20.2. Rekultywacja biologiczna 21. Składowiskowe pozwolenia zintegrowane - 21.1. Informacje wstępne - 21.2. Ocena spełnienia przez składowisko wymagań BAT - 21.3. Ocena stanu technicznego składowiska odpadów - 21.4. Porównanie technologii - 21.5. Wniosek o wydanie pozwolenia 22. Polskie doświadczenia w budowie składowisk - 22.1. Informacje wstępne - 22.2. Przykłady składowisk odpadów niebezpiecznych 23. Tereny skażone - 23.1. Definicja terenu skażonego - 23.2. Teren skażony jako potencjalny problem 24. Bibliografia - 24.1. Akty prawne, normy, instrukcje - 24.2. Literatura