LexisNexis

LexisNexis

Aktywne filtry

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz: ksa24.pl
 • Niedostępny

Ustawa o gospodarce...

260,40 zł Cena

W publikacji Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz Autorzy omawiają nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lecz także poświęcają wiele uwagi aktom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Wyjaśniają wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej powstających w procesie stosowania skomplikowanych i obszernych uregulowań ustawy mającej interdyscyplinarny charakter, a wymagającej dobrej znajomości różnych dziedzin prawa, zarówno administracyjnego, jak i cywilnego.

Prawo budowlane: ksa24.pl
 • Niedostępny

Prawo budowlane

71,40 zł Cena

Prawo budowlane to pierwsza od kilku lat monografia, która została w całości poświęcona procesowi budowlanemu. Omawia m.in. zasady prawa budowlanego, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym, organy administracji budowlanej, poszczególne fazy procesu budowlanego, a także zagadnienia związane z odpowiedzialnością w budownictwie.

Prawo budowlane. Komentarz: ksa24.pl
 • Niedostępny

Prawo budowlane. Komentarz

219,45 zł Cena

Wydanie 2, 2014 Stan prawny na 25 kwietnia 2014 roku Oddawany do rąk Czytelników komentarz zawiera szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), które są funkcjonalnie powiązane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA ENERGETYCZNEGO
 • Niedostępny

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA...

61,95 zł Cena

Publikacja jest wynikiem zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat współczesnych problemów prawa energetycznego.

Poszczególne części zbioru studiów - opracowane przez uznanych specjalistów - odnoszą się do najbardziej aktualnych i znamiennych problemów tego sektora gospodarki: liberalizacji rynku energetycznego i rozwoju konkurencji, ochrony środowiska, problematyki umów cywilnoprawnych. Autorzy podkreślają fakt, że zasadnicze znaczenie w rozwoju polskiego sektora energetycznego ma również prawo Unii Europejskiej, zarówno na etapie koniecznej implementacji dyrektyw wspólnotowych, jak i poprzez bezpośrednie obowiązywanie niektórych regulacji (np. w zakresie nadzorowania pomocy publicznej). Gandalf.com.pl

WARUNKI TECHNICZNE I USYTUOWANIE BUDYNKÓW. Zagadnienia administracyjnoprawne
 • Niedostępny

WARUNKI TECHNICZNE I...

61,95 zł Cena
 1. Warunki techniczne i usytuowanie budynków. Zagadnienia administracyjnoprawne to poradnik, w którym autor m.in.: omawia wymagania, które muszą spełniać działki budowlane, budynki, a także instalacje w nich zamontowane, by były bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, a także nie powodowały degradacji środowiska, przybliża zagadnienia podstawowych parametrów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych, przedstawia wymagania higieniczno-zdrowotne, które muszą spełniać obiekty przeznaczone dla ludzi i zwierząt, opisuje warunki mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania budowli na otoczenie, z uwzględnieniem ochrony przed hałasem i drganiami wyszczególnia rozwiązania techniczne umożliwiające korzystanie z budynków przez osoby niepełnosprawne.
USTAWA O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI
 • Niedostępny

USTAWA O KONCESJI NA ROBOTY...

61,95 zł Cena

Stan prawny na 1 października 2009 r.
Komentarz zawiera pełne omówienie zasad i przepisów normujących koncesje na roboty budowlane i usługi. Regulacja ta została wyłączona z ustawy – Prawo zamówień publicznych i obecnie zawarta jest w ustawie z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
 • Niedostępny

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE...

61,95 zł Cena
Świadectwa energetyczne budynków omawia najważniejsze zagadnienia związane z nowelizacją ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczącą certyfikacji energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., stanowi transpozycję dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Autor opisuje zakres i przedmiot obowiązku certyfikacji, charakter prawny świadectwa charakterystyki energetycznej oraz pozycję prawną osób uprawnionych do sporządzania tych świadectw.
PROCES INWESTYCYJNO BUDOWLANY Z PŁYTĄ CD
 • Niedostępny

PROCES INWESTYCYJNO...

135,45 zł Cena

Stan prawny na 1 listopada 2009 roku To książka adresowana głównie do praktyków zajmujących się szeroko rozumianym prawem budowlanym i procesem inwestycyjnym. Publikacja zawiera wzory pism i umów, a także wzory najbardziej typowych aktów notarialnych oraz aktów administracyjnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym

PRAWO MIESZKANIOWE
 • Niedostępny

PRAWO MIESZKANIOWE

152,25 zł Cena

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, jak i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodowały, że konieczne stało się opracowanie drugiego zaktualizowanego i znacznie rozszerzonego wydania niniejszej publikacji. W praktyczny sposób, z wykorzystaniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, omówiono problematykę związaną z tak ważną instytucją prawa mieszkaniowego, uregulowaną w kilku ustawach: o własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych, o dodatkach mieszkaniowych, o ochronie praw lokatorów, a także w unormowaniach dotyczących służb mundurowych.

PRAWNA REGULACJA PROCESU INWESTYCYJNO BUDOWLANEGO. Uwarunkowania, bariery, perspektywy
 • Niedostępny

PRAWNA REGULACJA PROCESU...

72,45 zł Cena
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy to pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe studium problematyki prawnej procesu inwestycyjno-budowlanego. Bogactwo treści, ich ciekawy przekaz, a nade wszystko nowatorskie propozycje rozwiązań przywracających prostotę i efektywność procesu inwestycyjno-budowlanego, wsparte bibliografią, to podstawowe zalety opracowania.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • Niedostępny

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

72,45 zł Cena

Pozwolenie na budowę to pierwsze na polskim rynku opracowanie, w którym kompleksowo ujęto zagadnienia prawne dotyczące tej decyzji administracyjnej. Oprócz wszechstronnej analizy teoretycznoprawnej tej podstawowej instytucji prawa budowlanego, książka zawiera wiele uwag praktycznych. W książce uwzględniono zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków, pracowników administracji publicznej, jak i do przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, a także studentów. Powinna również zainteresować każdego, kto zamierza przystąpić do realizacji inwestycji.

KOMENTARZ DO USTAWY O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. Wzory pism i umów
 • Niedostępny

KOMENTARZ DO USTAWY O...

51,45 zł Cena

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest nową regulacją prawną określającą kolejny, po zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, sposób realizacji zadań publicznych. Przewidziane w niej rozwiązania umożliwiają realizację inwestycji budowlanych i usług (gminnych i krajowych) ze środków podmiotu prywatnego (koncesjonariusza).