Kabe

Kabe

Jest 20 produktów.

Pokazano 1-20 z 20 pozycji

Aktywne filtry

SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ

17,43 zł Cena
W książce zebrano najważniejsze wiadomości na temat wykonywania ścianek działowych i sufitów podwieszanych przez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stalowym ruszcie. Książka jest adresowana do osób pragnących uzupełnić swą wiedzę zawodową o tę właśnie specjalność. Może też być pomocna dla uczniów zasadniczych szkół budowlanych Spis treści Wstęp 1. Charakterystyka ścian w budynku 2. Rodzaje i charakterystyka materiałów okładzinowych 3. Materiały i narzędzia do montażu płyt gipsowo-kartonowych 3.1. Kształtowniki stalowe do wykonania rusztu ściennego 3.2. Profile (kształtowniki) do wykonania rusztu sufitowego 3.3. Łączniki do mocowania szkieletów ścian i sufitów podwieszanych 3.4. Narzędzia 4. Technologia wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 4.1. Wyznaczanie płaszczyzny, w której będzie się znajdować lekka ścianka działowa 4.2. Montaż stelaża z profili stalowych 4.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do stelaża stalowego 5. Technologia wykonania sufitu podwieszonego 5.1. Wyznaczanie płaszczyzny sufitu podwieszonego 5.2. Rodzaje konstrukcji sufitów podwieszanych 5.2.1. Konstrukcja jednopoziomowa wykonana z cienkościennych profili stalowych 5.2.2. Konstrukcja dwupoziomowa wykonywana z cienkościennych profili stalowych 5.2.3. Technologia wykończenia poddasza użytkowego 5.2.4. Wykańczanie narożników 6. Błędy popełniane przy wykonywaniu suchej zabudowy 6.1. Ściany działowe na ruszcie stalowym 6.2. Sufity podwieszane Literatura

VADEMECUM OCHRONY...

36,33 zł Cena
W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową. Spis treści OD AUTORA 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.1. Podstawa prawna opracowania 1.2. Pojęcia podstawowe 2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW 3. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE 3.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 3.2. Drogi pożarowe 3.3. Wymagania dla instalacji i urządzeń 3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa 3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne 3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 3.4.1. Wymagania ogólne 3.4.2. Czynności zabronione 3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa 3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób 3.4.5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe 3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo 3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu 3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze 3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa 3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna 3.6.5. Instalacja gazowa 3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu 3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych 3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 4. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 4.1. Alarmowanie 4.2. Ewakuacja osób 4.3. Działania ratownicze 4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi 5. ŚRODKI TECHNICZNE DO ZWALCZANIA POŻARÓW I WYBUCHÓW 5.1. Środki gaśnicze 5.1.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi 5.2. Piany gaśnicze – środki pianotwórcze 5.3. Proszki gaśnicze 5.4. Gazy obojętne (inertne)68 5.2. Urządzenia gaśnicze 5.2.1. Podział i nazwy 5.2.2. Urządzenia zraszaczowe 5.2.3. Urządzenia tryskaczowe 5.2.4. Urządzenia pianowe 5.2.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla 5.2.6. Urządzenia na parę wodną 5.2.7. Halonowe urządzenia gaśnicze 5.2.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze 5.2.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej 5.3. Podręczny sprzęt gaśniczy 5.3.1. Grupy (podział) pożarów 5.3.2. Typy i oznaczenia gaśnic 6. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA 6.1. Ewakuacja 6.3. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją 7. ŚRODKI OGNIOOCHRONNE 8. BAZY DANYCH O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH 9. OGRANICZANIE SKUTKÓW POŻARÓW 9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa 9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru 9.4. Wewnętrzne plany ratownicze – planowanie działań w stanie awaryjnym 10. ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 10.1.1. Struktura organizacyjna 11. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM POŻARÓW 11.1. Podstawowe zasady podtrzymywania życia (PPZ) 11.2. Oparzenia 11.3. Złamania 11.3.1. Rozpoznanie złamania 11.3.2. Ogólne zasady udzielania pomocy 11.3.3. Sposoby unieruchamiania 11.3.4. Złamania unieruchamiane obłożeniem sztywnymi przedmiotami 11.3.5. Złamania unieruchamiane odpowiednim ułożeniem 11.3.6. Złamania unieruchamiane chustami trójkątnymi 11.4. Omdlenia 11.4.1. Pozycja boczna ustalona – sposób ułożenia 11.4.2. Inne ułożenia bezpieczne 11.5. Wstrząs 11.5.1. Wstrząs pokrwotoczny 11.5.2. Wstrząs udarowy 11.5.3. Postępowanie ratownicze 11.6. Zatrucia 11.6.1. Działanie narkotyczne 11.6.2. Działanie duszące 11.6.3. Działanie żrące 11.6.4. Postępowanie ratownicze BIBLIOGRAFIA Przepisy prawne i normy (stan prawny w dniu 30 czerwca 2006 r.)

ZBROJARZ

31,40 zł Cena
Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza. Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w budownictwie. Spis treści 1. Charakterystyka zawodu 2. Zarys budownictwa 2.1. Elementy budynku i ich zadania 2.2. Współpraca betonu i stali 2.3. Zastosowanie zbrojenia w domu jednorodzinnym 3. Charakterystyka stali 3.1. Właściwości, rodzaje i oznaczenia stali 3.2. Stal do zbrojenia betonu 3.3. Klasy stali 4. Zasady zbrojenia 4.1. Rodzaje prętów zbrojeniowych 4.2. Zastosowania klas stali w zależności od rodzajów prętów zbrojeniowych 4.3. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 4.4. Otulenie prętów betonem 4.5. Sposoby zakotwienia prętów 4.6. Haki i pętle 4.7. Odgięcia prętów 4.8. Maksymalny rozstaw prętów odgiętych w belce 4.9. Zbrojenie podporowe stropów gęstożebrowych 5. Zasady przygotowania zbrojenia 5.1. Składowanie stali 5.2. Czyszczenie stali 5.3. Prostowanie stali zbrojeniowej 5.4. Cięcie stali zbrojeniowej 5.5. Gięcie stali 5.6. Montaż zbrojenia 5.7. Przedłużanie prętów zbrojenia 6. Zbrojenie podstawowych elementów żelbetowych 6.1. Zasady zbrojenia słupów zwykłych 6.2. Zasady zbrojenia słupów uzwojonych 6.3. Zasady zbrojenia belek 6.4. Zasady zbrojenia płyt 7. Montaż zbrojenia podstawowych elementów żelbetowych 7.1. Montaż zbrojenia słupów i belek 7.2. Montaż zbrojenia w deskowaniu 7.2.1. Montaż szkieletów słupów w deskowaniu 7.2.2. Montaż szkieletów zbrojenia belek 7.2.3. Montaż szkieletów zbrojenia płyt 8. Korozja zbrojenia 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz kontrola zbrojenia 10. Zasady bhp przy robotach zbrojarskich 10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas montażu zbrojenia 10.2. Odzież ochronna i indywidualne środki ochrony 10.3. Rusztowania 10.4. Praca na wysokości 11. Zbrojenie niektórych elementów budowlanych 11.1. Fundamenty 11.1.1. Ławy fundamentowe 11.1.2. Stopy fundamentowe 11.2. Stropy 11.2.1. Strop płytowo-żebrowy 11.2.2. Zbrojenie stropów gęstożebrowych 11.3. Schody 11.3.1. Schody płytowe 12. Organizacja robót zbrojarskich 12.1. Zbrojarnie na placu budowy 12.2. Metody organizacji pracy 13. Dokumentacja techniczna 13.1. Rysunki elementów i konstrukcji żelbetowych 13.2. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 13.3. Przykłady oznaczeń kształtowników walcowanych 13.4. Przykłady oznaczeń złączy prętów zbrojeniowych 13.5. Oznaczenia graficzne okien i drzwi 13.6. Dokumentacja rysunkowa dla robót zbrojarskich 13.6.1. Sposób rysowania elementów żelbetowych i prętów zbrojeniowych 13.6.2. Wymiarowanie elementów i zbrojenia oraz oznaczanie prętów strzemion 13.6.3. Wykaz stali 13.7. Czytanie dokumentacji – rysunek konstrukcyjny 13.8. Czytanie rysunku zbrojarskiego 14. Formalności prawne przy budowie domu 15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Literatura

KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM...

45,68 zł Cena
W książce opisano właściwości kamienia, sposoby jego wydobywania i obróbki oraz zastosowanie. Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z kamieniarstwem bądź pragnących zdobyć potrzebną z tej dziedziny wiedzę. Spis treści Wstęp 1. Charakterystyczne cechy skał 1.1. Wiadomości ogólne 1.2. Cechy fizyczne skał 1.3. Cechy mechaniczne skał 1.4. Wady skał 2. Rodzaje skał stosowanych w budownictwie 2.1. Skały magmowe 2.2. Skały osadowe 2.3. Skały metamorficzne 3. Sposoby pozyskiwania surowców skalnych 4. Budowlane materiały i wyroby kamienne 4.1. Materiały murowe 4.2. Materiały wykończeniowe 4.3. Mineralne kruszywa budowlane 4.4. Transport i składowanie wyrobów kamiennych 5. Sprzęt i narzędzia do obróbki kamienia 5.1. Rozwiązania materiałowe narzędzi kamieniarskich 5.2. Rodzaje narzędzi ręcznych 5.3. Narzędzia do mechanicznej obróbki kamienia 6. Ręczna obróbka elementów kamiennych 6.1. Rozklinowanie bloków skalnych 6.2. Obróbka powierzchni 6.3. Faktury kamienia 7. Kamieniarski rysunek konstrukcyjny 7.1. Przenoszenie rysunków z projektu na elementy kamienne 7.2. Konstrukcje wielokątów 8. Technologie wykonywania budowlanych elementów kamiennych 8.1. Mury 8.2. Kolumny 8.3. Sklepienia, łuki, nadproża 8.4. Schody 8.5. Okładziny ścienne 8.6. Posadzki 8.7. Detale architektoniczne 8.8. Elementy małej architektury 8.9. Galanteria kamienna 9. Napisy na kamieniu 9.1. Techniki wykonywania napisów 9.2. Barwne wykończenie napisów 10. Renowacja elementów kamiennych 10.1. Czynniki niszczące kamień 10.2. Odnawianie elementów kamiennych 11. Bhp przy robotach kamieniarskich 11.1. Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp 11.2. Transport ręczny 11.3. Zagrożenie hałasem 11.4. Sposoby ochrony przed pyłem 11.5. Obsługa urządzeń elektrycznych 11.6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Literatura

JAK ZBUDOWAĆ DOM....

53,56 zł Cena
Książka zawiera podstawowy zakres wiadomości z budownictwa. Obejmuje wiedzę z zakresu przygotowania, organizacji i przebiegu procesu budowlanego. Całość ujęta jest w formie 379 pytań i odpowiedzi. Książka jest przeznaczona dla osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe i ubiegających się o tytuł technika budownictwa. Może być ona też środkiem informacji o sposobach wykonywania robót budowlanych dla każdego budującego swój dom. Spis treści 1. Wiadomości wstępne 2. Grunty budowlane 3. Przygotowanie i organizacja budowy 4. Miernictwo budowlane 5. Roboty ziemne 6. Fundamenty 7. Ściany 8. Kominy 9. Stropy 10. Schody 11. Dachy 12. Pokrycia dachowe 13. Tynki 14. Stolarka 15. Podłogi i okładziny 16. Malowanie 17. Instalacje Literatura

JAK WYKORZYSTAĆ DAROWANĄ...

38,01 zł Cena
Promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych stanowią treść książki. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem baterii słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Może też być cenną pomocą dla uczniów średnich szkół technicznych i studentów technicznych uczelni wyższych. Spis treści Wstęp 1. Zasoby helioenergetyczne Polski 1.1. Czas słoneczny, miejscowy i strefowy. Równanie czasu 1.2. Godzina wschodu i zachodu Słońca 1.3. Stała słoneczna 1.4. Promieniowanie słoneczne na powierzchni Ziemi 1.4.1. Usłonecznienie i jego pomiar 1.4.2. Nasłonecznienie 1.5. Składowe promieniowania słonecznego 1.5.1. Geometria układu Słońce – kolektor 1.5.2. Wykres pozycji Słońca 1.6. Promieniowanie padające na pochyloną płaszczyznę w stosunku do powierzchni Ziemi 1.7. Szacowanie nasłonecznienia rozproszonego godzinnego na podstawie średniego całkowitego nasłonecznienia dziennego 1.8. Pochylenie optymalne kolektora słonecznego 1.9. Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce 2. Przenoszenie ciepła w płaskim cieczowym kolektorze słonecznym 2.1. Budowa i zasada działania kolektora słonecznego 2.1.1. Pokrycia selektywne absorberów 2.1.2. Pokrycia przezroczyste kolektorów 2.2. Bilans energii i sprawność kolektora 3. Kolektor słoneczny w instalacji grzewczej 3.1. Ogólne zasady doboru kolektorów 3.1.1. Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej 3.1.2. Podstawy prawne projektowania układów przygotowania c.w.u. 3.2. Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 3.3. Przykłady obliczeń i doboru kolektora 3.3.1. Dobór pojemności zasobnika 3.3.2. Straty ciepła z zasobnika solarnego 3.3.3. Straty ciepła z rurociągów 3.3.4. Wyznaczenie powierzchni kolektorów słonecznych 3.3.5. Instalacja c.w.u. oszacowana metodą F-Chart 3.4. Instalacje do podgrzewania powietrza 3.4.1 Suszarnia słoneczna w oczyszczalni ścieków 4. Eksploatacja kolektorów słonecznych 4.1. Zakup i montaż kolektora 4.2. Problemy eksploatacyjne 4.3. Certyfikacja 5. Ogniwa fotowoltaiczne 5.1. Zarys działania ogniwa fotowoltaicznego 5.2. Budowa ogniwa 5.3. Charakterystyki ogniw fotowoltaicznych 6. Przykłady zastosowań ogniw fotowoltaicznych 6.1. Systemy hybrydowe

ELEKTROWNIE WIATROWE

36,96 zł Cena
Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się wykorzystaniem energii wiatrowej, a w szczególności do osób, które zawodowo w jakikolwiek sposób zajmują się w praktyce realizacją wykorzystania energii wiatru. Książka może być też cenną pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków nauczania. W książce w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący i przystępny przedstawiono tematy związane z wykorzystywaniem energii wiatrowej. Omówiono więc podstawy teoretyczne, a także zasady i sposoby praktycznej realizacji elektrowni wiatrowych. Spis treści Wstęp 1. Ruch powietrza atmosferycznego 1.1. Właściwości powietrza atmosferycznego 1.2. Powstawanie wiatrów 1.3. Prędkość wiatru i jej pomiar 1.3.1. Rozkład czasowy zmienności wiatru 1.3.2. Rozkład prędkości wiatru nad powierzchnią gruntu 1.3.3. Średnioroczna prędkość wiatru 1.3.4. Pomiar prędkości wiatru 1.4. Wiatr jako źródło energii 1.4.1. Maksymalna moc idealnej turbiny wiatrowej 1.4.2. Strefy wiatru w Polsce 1.4.3. Audyt wietrzności 2. Rodzaje turbin wiatrowych 2.1. Zarys historii wiatraka 2.2. Elektrownie wiatrowe 2.3. Elektrownie wiatrowe o poziomej osi obrotu 2.3.1. Głowica elektrowni wiatrowej 2.3.2. Wirnik 2.3.3. Wieża 2.4. Elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu 2.5. Układy pracy elektrowni wiatrowych 2.6. Akumulacja energii elektrycznej 3. Budowa elektrowni wiatrowych 3.1. Wskaźniki ekonomiczne inwestycji 3.1.1. Przepływy pieniężne CF 3.1.2. Wartość bieżąca netto NPV 3.2. Podstawy prawne 3.3. Zagadnienia ekologiczne Literatura

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY OSÓB...

51,98 zł Cena
Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomości z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych. Książka przeznaczona jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ 1 1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 2.1. Podstawowe wiadomości w zakresie bhp 2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 2.3. Pierwsza pomoc 2.4. Ochrona przeciwpożarowa 2.5. Znaki bezpieczeństwa 3. Przepisy o dozorze technicznym 4. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej 4.1. Podstawowe pojęcia i wielkości 4.2. Wymiana ciepła 4.3. Spalanie 4.4. Paliwa 4.5. Para wodna 4.6. Powietrze wilgotne 5. Materiały i armatura 5.1. Metale 5.2. Izolacja cieplna 5.3. Materiały uszczelniające 5.4. Rury i armatura 6. Woda w gospodarce cieplnej CZĘŚĆ 2 7. Kotły parowe i wodne 7.1. Ogólne wiadomości dotyczące kotłów 7.2. Kotły centralnego ogrzewania 7.3. Kotły przemysłowe – rusztowe 7.4. Kotły pyłowe, kotły o wymuszonej cyrkulacji i kotły przepływowe 7.5. Urządzenia nawęglające, odpylające spaliny i odpopielające 7.6. Eksploatacja kotłów 8. Sieci i instalacje cieplne 8.1. Sieci ciepłownicze 9. Turbiny parowe i wodne 9.1. Turbiny parowe 9.2. Turbiny wodne 10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody 10.1. Suszenie i suszarki 10.2. Wymienniki ciepła 10.3. Wyparki 10.4. Autoklawy 10.5. Gospodarka skroplinami (kondensatem) 11. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze 11.1. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji 11.2. Urządzenia chłodnicze 12. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy 12.1. Pompy 12.2. Wentylatory, dmuchawy, ssawy 13. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza 14. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw 14.1. Paliwa stałe 14.2. Paliwa ciekłe 15. Piece przemysłowe 16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 16.1. Wiadomości ogólne 16.2. Pomiar temperatury 16.3. Pomiar ciśnienia 16.4. Pomiary natężenia przepływu 16.5. Podzielniki i liczniki ciepła 16.6. Analiza składu gazów i spalin 16.7. Podstawowe zasady automatycznej regulacji Literatura

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY OSÓB...

58,18 zł Cena
W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie przedstawiono wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją). Stan prawny – czerwiec 2010 r Spis treści 1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze 1.1. Ustawa Prawo energetyczne 1.2. Przyłączanie podmiotów do sieci gazowych 1.3. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych 1.4. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych 2. Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych 2.1. Międzynarodowy układ jednostek miar SI 2.2. Podstawowe pojęcia i definicje 2.3. Podstawowe prawa gazowe 2.4. Główne składniki paliw gazowych 2.5. Gaz ziemny dostarczany odbiorcom z sieci rozdzielczej 2.6. Spalanie paliw gazowych 3. Otrzymywanie paliw gazowych 3.1. Gaz ziemny 3.2. Paliwa gazowe otrzymywane przez zgazowanie paliw stałych (gazy generatorowe) 3.3. Paliwa gazowe otrzymywane przez odgazowanie paliw stałych (gazy węglowe) 3.4. Gaz koksowniczy 3.5. Gaz wielkopiecowy 3.6. Gaz konwertorowy 3.7. Wytwarzanie biogazu 3.8. Gaz płynny 4. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych 4.1. Oczyszczanie i uzdatnianie gazu ziemnego 4.2. Odazotowanie gazu ziemnego 4.3. Konwersja gazu ziemnego 4.4. Oczyszczanie gazu wielkopiecowego 4.5. Oczyszczanie gazu koksowniczego 4.6. Mieszalnie gazów 5. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych 6. Sieci, instalacje i urządzenia gazowe 6.1. Sieci gazowe przesyłowe i rozdzielcze 6.2. Stacje gazowe 6.3. Przemysłowe sieci i instalacje gazowe 6.4. Instalacje i urządzenia gazowe 7. Instalacje na gaz płynny 7.1. Wiadomości ogólne 7.2. Instalacje na gaz płynny zasilane z butli 7.3. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego 7.4. Rozlewnie gazu płynnego 7.5. Zastosowanie gazu płynnego LPG do napędu silników spalinowych. Stacje autogazu 7.5.1. Warunki techniczne i usytuowanie stacji autogazu 7.5.2. Instalacja do tankowania pojazdów samochodowych 7.5.3. Samochodowa instalacja gazu płynnego 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych 8.1. Palniki gazowe – budowa i działanie, klasyfikacja, konstrukcje 8.2. Piece przemysłowe 8.2.1. Przegląd typowych konstrukcji 8.2.2. Materiały stosowane w budowie pieców 8.2.3. Rekuperatory i regeneratory – budowa i zastosowanie 8.2.4. Eksploatacja pieców przemysłowych 9. Kotły opalane paliwem gazowym 9.1. Wiadomości ogólne 9.2. Budowa kotłów 9.3. Palniki 9.4. Urządzenia zabezpieczające 9.5. Instalacje odprowadzania spalin z kotła 9.6. Kotłownie 9.7. Eksploatacja kotłów 9.7.1. Wiadomości ogólne 9.7.2. Woda do zasilania kotłów 10. Turbiny gazowe 11. Aparatura kontrolno-pomiarowa 11.1. Wiadomości ogólne 11.2. Pomiar temperatury 11.3. Pomiar ciśnienia 11.4. Pomiary natężenia przepływu 11.5. Analiza składu gazów i spalin 11.6. Podstawowe zasady automatycznej regulacji 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 12.1. Wiadomości ogólne 12.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych 12.3. Barwy i znaki bezpieczeństwa 12.4. Przepisy o dozorze technicznym 12.5. Bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia zatruciem i wybuchem 12.6. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń znajdujących się pod zwiększonym ciśnieniem 13. Ochrona przeciwpożarowa 14. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Literatura, normy i akty prawne Literatura Normy Akty prawne

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY...

66,48 zł Cena
Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym. Książka ta może być przydatna również osobom zatrudnionym na stanowiskach dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

DOM PO POWODZI

25,71 zł Cena
W książce omówiono przystępnie i zwięźle sposoby postępowania zmierzającego do usunięcia skutków zalania wodą domu lub lokalu użytkowego. Książka jest adresowana do użytkowników budynków-lokali, które zostały objęte powodzią. Spis treści Wstęp 1. Pierwsze dni w domu po powodzi 1.1. Zagrożenia 1.2. Zakres prac do wykonania 1.3. Wielkie porządki w domu 1.4. Skażona woda i gleba 1.5. Zawilgocone elementy budynku 1.6. Zalane instalacje i urządzenia gospodarstwa domowego 2. Metody określania wilgotności murów 2.1. Metoda suszarkowo-wagowa 2.2. Metoda karbidowa CM 2.3. Metody elektryczne 2.4. „Chałupnicze” sposoby określania wilgotności murów 3. Tradycyjne metody renowacji hydroizolacji części podziemnych budynku 3.1. Wiadomości wstępne 3.2. Rodzaje hydroizolacji i warunki ich wykonania 3.3. Renowacja izolacji pionowej 3.3.1. Odkopanie ścian fundamentowych 3.3.2. Galeria 3.4. Renowacja izolacji poziomej 3.4.1. Odcinkowe podcinanie muru 3.4.2. Metoda HV 3.5. Naprawa hydroizolacji wewnątrz budynku 3.6. Drenaż 4. Bezinwazyjne metody osuszania murów 4.1. Wiadomości wstępne 4.2. Osuszanie naturalne 4.3. Osuszanie sztuczne 4.3.1. Nagrzewnice 4.3.2. Osuszanie kondensacyjne 4.3.3. Osuszacze absorpcyjne 4.3.4. Metody elektrofizyczne 4.3.5. Metoda mikrofalowa 4.3.6. Osuszanie próżniowe 4.3.7. Metoda elektroosmozy 5. Iniekcyjne metody osuszania i izolacji murów 5.1. Wiadomości wstępne 5.2. Iniekcja grawitacyjna 5.3. Iniekcja ciśnieniowa 5.4. Termoiniekcja 5.5. Metody elektroiniekcyjne 6. Materiały hydroizolacyjne 6.1. Mikrozaprawy uszczelniające 6.2. Hydroizolacyjne masy powłokowe 6.3. Materiały rolowe 6.4. Membrany samoprzylepne 6.5. Folie izolacyjne 6.6. Wyroby bentonitowe 7. Pleśnie, grzyby domowe i wysolenia 7.1. Grzyby pleśniowe 7.2. Grzyby domowe 7.3. Wysolenia Literatura

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

33,08 zł Cena
Książka zawiera informacje dotyczące docieplania budynków mieszkalnych. Opisuje szczegółowo czynności związane z wykonaniem docieplenia ściany w metodzie BSO (lekkiej mokrej). Książka adresowana jest do uczniów szkół budowlanych, uczestników kursów w zakresie budownictwa oraz osób zainteresowanych tematyką docieplania budynków. Spis treści 1. Wstęp 2. Zadania i cele docieplania budynków 3. Ogólne wiadomości o cieple 3.1. Definicja ciepła 3.2. Konwekcyjny ruch powietrza 3.3. Wymiana ciepła przez promieniowanie 3.4. Przewodzenie ciepła 4. Ogólne zasady wykonywania przegród budowlanych 4.1. Izolacyjność termiczna ścian 4.2. Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody 4.3. Współczynnik przenikania ciepła U 4.4. Ściany jednowarstwowe 4.5. Ściany dwuwarstwowe 4.6. Ściany trójwarstwowe 5. Podstawowe wiadomości o materiałach ciepłochronnych stosowanych w budownictwie 5.1. Wyroby pochodzenia mineralnego 5.1.1. Wełna mineralna 5.1.2. Keramzyt 5.1.3. Perlit 5.1.4. Pollytag 5.1.5. Szkło piankowe – Foamglas 5.2. Spienione tworzywa sztuczne 5.2.1. Styropian 5.2.2. Polistyren ekstrudowany 5.2.3. Pianka poliuretanowa 5.2.4. Pianka krylaminowa 5.3. Wyroby pochodzenia roślinnego 5.3.1. Płyty wiórkowo-cementowe 5.3.2. Płyty pilśniowe porowate 5.3.3. Ekofiber 5.3.4. Korek ekspandowany 6. Metody ociepleń budynków 6.1. Metoda lekka mokra 6.1.1. Metoda lekka mokra przy użyciu styropianu 6.1.2. Metoda lekka mokra przy użyciu wełny mineralnej 6.2. Metoda lekka sucha 6.3. Metoda ciężka mokra 7. Technologia wykonania docieplenia budynków metodą lekką mokrą wg wybranych systemów 7.1. Systemy dociepleń metodą lekką mokrą przy użyciu styropianu 7.1.1. System Atlas Stopter 7.1.2. Inne systemy dociepleń ścian zewnętrznych na bazie styropianu 7.2. Systemy dociepleń metodą lekką mokrą przy użyciu wełny mineralnej 7.2.1. System Atlas Roker 7.2.2. Inne systemy dociepleń ścian zewnętrznych na bazie wełny mineralnej 8. Błędy w docieplaniu budynków 8.1. Błędy przy projektowaniu docieplenia 8.2. Błędy wykonawcze 8.3. Wykonywanie prac dociepleniowych w okresie niskich temperatur 9. Mostki termiczne w budynkach 10. Termoizolacja części podziemnych budynku 10.1. Ogólne wiadomości o fundamentach 10.2. Ocieplanie fundamentów i ścian fundamentowych 11. Termoizolacja podłóg 11.1. Ogólne wiadomości o podłogach 11.2. Ocieplanie podłogi na gruncie 11.3. Ocieplanie podłogi stropowej 11.3.1. Podłogi stropowe o podkładach monolitycznych 11.3.2. Podłogi stropowe o podkładach prefabrykowanych 12. Termoizolacja stropów 12.1. Ogólne wiadomości o stropach 12.2. Ocieplanie stropów 13. Termoizolacja tarasów 13.1. Ogólne wiadomości o tarasach 13.2. Ocieplanie tarasów 14. Termoizolacja stropodachów 14.1. Ogólne wiadomości o stropodachach 14.2. Docieplanie stropodachów pełnych 14.3. Stropodachy o konstrukcji odwróconej 15. Termoizolacja dachów 15.1. Ogólne wiadomości o dachach 15.2. Dachy krokwiowe 15.3. Dachy jętkowe 15.4. Dachy płatwiowo-kleszczowe 15.5. Dachy wieszarowe 15.6. Ocieplanie dachów 16. Termomodernizacja obiektów 16.1. Podstawowe zasady termomodernizacji 16.2. Audyt energetyczny 16.3. Efekty ekonomiczne docieplenia budynku 17. Rusztowania do zewnętrznych robót dociepleniowych 17.1. Ogólne wiadomości o rusztowaniach 10.2. Zasady bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań Wykaz literatury i norm

BUDOWNICTWO DROGOWE W ZARYSIE

94,50 zł Cena
W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologii budowy dróg i montażu mostów, a także w zakresie inżynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, oraz w biurach projektowych. Poziom zawartych w książce wiadomości odpowiada standardowi wymagań stawianych technikowi drogownictwa. Może więc ona być pomocna uczniom techników drogowych w całym cyklu ich kształcenia. Spis treści Wprowadzenie 1. Wiadomości ogólnobudowlane 1.1. Budownictwo i jego klasyfikacja 1.2. Obciążenia działające na obiekty budowlane 1.3. Dokumentacja budowy 1.4. Kierowanie budową i nadzór nad jej realizacją 1.4.1. Kierowanie budową 1.4.2. Nadzór nad realizacją budowy 2. Ogólne wiadomości o drogach i mostach 2.1. Klasyfikacja dróg 2.2. Skrzyżowania drogowe 2.3. Mosty, wiadukty, estakady 2.3.1. Wiadomości ogólne 2.3.2. Konstrukcje obiektów mostowych 2.3.3. Podpory mostów 2.4. Elementy składowe drogi 2.5. Podstawy projektowania dróg 2.6. Podstawy projektowania ulic 2.7. Maszyny do robót drogowych 2.7.1. Maszyny do robót nawierzchniowych 2.7.2. Maszyny do robót utrzymaniowych 2.7.3. Zespoły do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 2.7.4. Maszyny do zagęszczania stosowane w robotach nawierzchniowych 2.8. Elementy zagospodarowania placu budowy dróg 3. Materiałoznawstwo drogowe 3.1. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym 3.2. Właściwości techniczne materiałów budowlanych 3.2.1. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych 3.2.2. Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych 3.2.3. Właściwości chemiczne 3.3. Naturalne materiały kamienne 3.3.1. Podstawowe wiadomości o skałach i ich klasyfikacja 3.3.2. Ogólna charakterystyka skał stosowanych w budownictwie 3.3.3. Czynniki niszczące materiały kamienne 3.3.4. Kamień łamany i jego obróbka 3.3.5. Wyroby kamienne stosowane w budownictwie drogowym 3.3.6. Transport i składowanie wyrobów kamiennych 3.4. Kruszywa budowlane 3.4.1. Klasyfikacja i pojęcia podstawowe 3.4.2. Kruszywa naturalne 3.4.3. Wypełniacze do mas bitumicznych 3.4.4. Mieszanki do robót drogowych 3.4.5. Zasady oznaczania cech technicznych kruszyw budowlanych 3.4.6. Transport, odbiór i składowanie kruszyw 3.5. Mineralne spoiwa budowlane 3.5.1. Klasyfikacja spoiw 3.5.2. Spoiwa gipsowe 3.5.3. Spoiwa wapienne 3.5.4. Ogólne wiadomości o cementach portlandzkich 3.5.5. Charakterystyka cementów 3.5.6. Magazynowanie cementów 3.5.7. Badanie cech użytkowych cementów 3.6. Zaprawy budowlane i betony 3.6.1. Klasyfikacja i zakres stosowania zapraw budowlanych 3.6.2. Klasyfikacja betonów 3.6.3. Składniki mieszanki betonu zwykłego 3.6.4. Cechy mieszanki betonowej 3.6.5. Cechy betonu zwykłego 3.6.6. Betony specjalne 3.6.7. Etapy wytwarzania elementów betonowych 3.6.8. Projektowanie składu mieszanki betonowej 3.6.9. Oznaczanie cech technicznych mieszanki betonowej 3.6.10. Oznaczanie cech technicznych betonu na próbkach przygotowanych w laboratorium 3.6.11. Kontrola jakości betonu w nowo budowanych obiektach 3.6.12. Ocena klasy wytrzymałości betonu z odwiertów 3.6.13. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodami nieniszczącymi 3.6.14. Wyroby betonowe stosowane w drogownictwie 3.7. Lepiszcza bitumiczne 3.7.1. Ogólne wiadomości o asfaltach 3.7.2. Techniczne właściwości lepiszczy 3.7.3. Asfalty stosowane w drogownictwie 3.7.4. Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych 3.7.5. Hydroizolacje bitumiczne 3.7.6. Oznaczanie cech asfaltu 3.8. Mieszanki mineralno-asfaltowe 3.8.1. Klasyfikacja mieszanek mineralno-asfaltowych 3.8.2. Beton asfaltowy (BA) 3.8.3. Mieszanka grysowo-mastyksowa (SMA) 3.8.4. Asfalt lany (AL) 3.8.5. Materiały do nawierzchni bitumicznych modyfikowanych polimerami 3.8.6. Asfalt piaskowy (AP rzadko stosowany w praktyce) 3.8.7. Piasek otoczony asfaltem (PoA rzadko stosowany w praktyce) 3.8.8. Inne wyroby z asfaltu 3.8.9. Projektowanie i optymalizacja składu mieszanki mineralnej (MM) 3.8.10. Zasady ustalania zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej 3.9. Stal i wyroby ze stali 3.9.1. Klasyfikacja i właściwości stali 3.9.2. Wyroby ze stali stosowane w budownictwie drogowym i mostowym 3.9.3. Metale nieżelazne i ich stopy 3.10. Drewno 3.10.1. Wady i zalety drewna 3.10.2. Właściwości techniczne drewna 3.10.3. Sortymenty drewna budowlanego 3.10.4. Sposoby zabezpieczania drewna 3.10.5. Warunki składowania i transportu drewna 3.11. Tworzywa sztuczne 3.11.1. Dodatki uszlachetniające do tworzyw sztucznych 3.11.2. Zakres stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie 3.12. Geosyntetyki 3.13. Ceramiczne wyroby budowlane 3.13.1. Klasyfikacja ceramiki budowlanej 3.13.2. Wyroby ceramiczne stosowane w drogownictwie 3.14. Materiały pomocnicze 3.14.1. Wyroby malarskie 3.14.2. Kleje i kity 4. Miernictwo w budownictwie drogowym 4.1. Wiadomości wstępne 4.2. Podstawowe wiadomości o pomiarach geodezyjnych 4.2.1. Zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych 4.2.2. Stabilizacja punktów w terenie 4.3. Zasady tyczenia linii w terenie 4.3.1. Zasady tyczenia prostych w terenie 4.3.2. Metody tyczenia punktów przecięcia się prostych w terenie 4.3.3. Sposoby tyczenia kąta prostego w terenie (prostych prostopadłych) 4.3.4. Tyczenie prostych równoległych 4.3.5. Tyczenie łuku 4.3.6. Tyczenie okręgu 4.4. Techniki wykonywania pomiarów w terenie 4.4.1. Pomiar odległości w terenie płaskim 4.4.2. Zasady prowadzenia w terenie pomiaru odległości punktu niedostępnego 4.4.3. Sposoby pomiaru odległości w terenie pochyłym 4.4.4. Pomiar kątów poziomych 4.4.5. Ogólne zasady prowadzenia pomiarów w terenie 4.5. Metody obliczania powierzchni na podstawie planu i miar uzyskanych w terenie 4.6. Prowadzenie pomiarów wysokościowych w terenie 4.6.1. Istota pomiarów wysokościowych 4.6.2. Rodzaje niwelacji terenu 4.6.3. Metody niwelacji powierzchni 4.7. Geodezyjny projekt trasy drogowej 4.7.1. Pomiary tras 4.7.2. Projektowanie niwelety 4.8. Ogólne wiadomości o pomiarach realizacyjnych przy budowie dróg 4.8.1. Zasady wykonywania niwelacji trasy 4.8.2. Pomiary wysokościowe realizowane w trakcie budowy drogi 4.8.3. Tyczenie przekrojów poprzecznych 4.9. Geodezyjne pomiary konstrukcji mostowych 5. Technologia robót ziemnych 5.1. Rodzaje robót ziemnych 5.1.1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych 5.1.2. Podstawowe pojęcia związane z robotami ziemnymi 5.2. Grunty budowlane 5.2.1. Klasyfikacja gruntów budowlanych 5.2.2. Podstawowe właściwości gruntów 5.2.3. Cechy rozpoznawcze różnych rodzajów gruntów 5.2.4. Analiza makroskopowa gruntów mineralnych 5.2.5. Laboratoryjne badania gruntów 5.2.6. Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych 5.3. Wytyczanie trasy drogi 5.4. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 5.5. Wytyczanie zarysu robót ziemnych 5.6. Metody wykonywania robót ziemnych 5.6.1. Wykonywanie wykopów 5.6.2. Wykonywanie nasypów 5.7. Wydajność maszyn do robót ziemnych 5.8. Technologia zmechanizowanych robót ziemnych 5.8.1. Technologia robót wykonywanych spycharkami 5.8.2. Technologia robót wykonywanych zgarniarkami 5.8.3. Technologia robót wykonywanych równiarkami 5.8.4. Technologia robót wykonywanych koparkami 5.8.5. Zasady doboru maszyn do odspajania i przemieszczania gruntu 5.9. Zagęszczanie gruntu 5.9.1. Optymalna wilgotność zagęszczania 5.9.2. Wskaźnik zagęszczenia 5.10. Wykończenie i zabezpieczenie skarp 5.11. Roboty ziemne w trudnych warunkach 5.11.1. Wykonywanie nasypów na bagnach 5.11.2. Nasypy przy obiektach hydrotechnicznych 5.11.3. Roboty ziemne zimą 5.11.4. Roboty ziemne na terenach osuwiskowych 5.12. Kompleksowa mechanizacja drogowych robót ziemnych 5.13. Hydromechanizacja robót ziemnych 5.14. Kontrola jakości robót ziemnych 5.15. Bhp w zmechanizowanych robotach ziemnych 5.16. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia drogowych robót ziemnych 6. Geoinżynieria [11] 6.1. Zagęszczanie gruntu 6.1.1. Zagęszczanie statyczne 6.1.2. Zagęszczanie dynamiczne metodami wibracyjnymi 6.1.3. Zagęszczanie dynamiczne metodami impulsowymi 6.2. Wymiana gruntów 6.2.1. Wymiana płytka 6.2.2. Wgłębna wymiana gruntów 6.3. Prekonsolidacja gruntów 6.3.1. Obciążenia wstępne 6.3.2. Obciążenie wstępne z zastosowaniem drenów pionowych 6.3.3. Konsolidacja podłoża metodą odwadniania wgłębnego 6.4. Cementacja i stabilizacja 6.4.1. Cementacja w skałach i gruntach 6.4.2. Silikatyzacja i cebertyzacja 6.4.3. Zastrzyki z żywic syntetycznych i zastrzyki uszczelniające 6.4.4. Iniekcja strumieniowa 6.4.5. Stabilizacja termiczna 6.4.6. Stabilizacja powierzchniowa 6.5. Zbrojenie masywu gruntowego 6.5.1. Klasyczny grunt zbrojony 6.5.2. Zbrojenie gruntu geosyntetykami 6.5.3. Zbrojenie szkieletowe 6.5.4. Metoda Pneusol stabilizacji skarp i zboczy 6.5.5. Konstrukcje wzmacniające z gabionów 6.5.6. Zbrojenie prętowe 6.5.7. Biotechniczne konstrukcje umocnieniowe 7. Technologia wykonywania nawierzchni 7.1. Konstrukcja nawierzchni 7.2. Nawierzchnie twarde nieulepszone 7.3. Podbudowy pod nawierzchnie ulepszone 7.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 7.3.2. Podbudowa z gruntów stabilizowanych wapnem 7.3.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 7.3.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 7.3.5. Podbudowa z chudego betonu 7.3.6. Podbudowa z betonu cementowego 7.3.7. Podbudowa z betonu popiołowego 7.3.8. Podbudowa z betonu asfaltowego 7.3.9. Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem 7.3.10. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) 7.4. Warstwa wiążąca 7.5. Technologia wykonywania nawierzchni (warstw ścieralnych) 7.5.1. Nawierzchnie betonowe 7.5.2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (typu betonowego) 7.5.3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych typu pośredniego 7.5.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu makadamowego 7.6. Podłoża i nawierzchnie dróg tymczasowych 7.7. Przykładowe przekroje konstrukcji jezdni 8. Technologia montażu mostów [15] 8.1. Montaż mostów, przepustów żelbetowych 8.1.1. Technologia montażu 8.1.2. Zasady montażu 8.1.3. Montaż podpór i przęseł 8.1.4. Metody montażu mostów żelbetowych 8.1.5. Bhp przy montażu mostów żelbetowych 8.2. Montaż i utrzymanie mostów stalowych 8.2.1. Zakres robót warsztatowych 8.2.2. Metody montażu mostów stalowych 8.2.3. Technologia składania konstrukcji mostu 8.2.4. Malowanie konstrukcji mostowych 8.2.5. Prace utrzymaniowe przy mostach stalowych 8.2.6. Bhp przy montażu mostów stalowych 9. Inżynieria komunikacyjna [3] 9.1. Układ człowiek – pojazd – droga 9.2. Ruch pojazdów po drodze 9.3. Wpływ ruchu drogowego na środowisko 9.4. Wpływ postępu technicznego na projektowanie dróg 9.5. Pomiary, badania i analizy ruchu 9.5.1. Cele oraz rodzaje pomiarów i badań ruchu 9.5.2. Metody badań natężeń ruchu i parkowania 9.5.3. Kompleksowe badania ruchu 9.6. Polityka transportowa i zarządzanie ruchem 9.6.1. Polityka transportowa w miastach i narzędzia jej realizacji 9.6.2. Zarządzanie ruchem 9.6.3. Wybrane sposoby organizowania ruchu 9.6.4. Zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ITS 9.7. Oznakowanie dróg i ulic 9.7.1. Rodzaje oznakowania i wymagania stawiane znakom drogowym 9.7.2. Pionowe znaki drogowe 9.7.3. Poziome znaki drogowe 9.8. Sygnalizacja świetlna 9.9. Parkowanie 9.9.1. Parametry parkowania 9.9.2. Rodzaje parkingów 9.9.3. Organizacja parkowania 9.10. Ruch pieszy i rowerowy 9.10.1. Ruch pieszy 9.10.2. Charakterystyka ruchu rowerowego 9.11. Stan i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego 9.11.1. System ewidencji wypadków i kolizji (SEWiK) 9.11.2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu Wykaz literatury

BUDOWA I EKSPLOATACJA...

66,47 zł Cena
Zdjęcia na okładce przedstawiają stanowisko dydaktyczne do hydrauliki oraz wybrane modele elementów hydrauliki siłowej wykonane według projektu autora książki. W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej. Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych. Książka zawiera wiadomości z zakresu sterowania konwencjonalnego, proporcjonalnego, budowy i działania serwozaworów oraz serwomechanizmów hydraulicznych. W książce omówiono sposoby wykonywania zabiegów obsługowych, konserwacji oraz napraw urządzeń hydraulicznych. Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych przy montażu, obsłudze i konserwacji układów hydraulicznych oraz zajmujących się naprawami i regeneracją elementów hydrauliki siłowej. Polecana jest pracownikom inżynieryjno-technicznym, którzy z racji pełnionych funkcji zajmują się eksploatacją maszyn i są odpowiedzialni za stan maszyn oraz urządzeń z napędem hydraulicznym. Książka może być cenną pomocą dla osób uczestniczących w zajęciach kursowych, bądź chcących samodzielnie w drodze samokształcenia poznać lub uzupełnić wiedzę z dziedziny hydrauliki siłowej. Może być pomocna studentom oraz uczniom średnich szkół technicznych o kierunkach mechanicznym i mechatronicznym. Spis treści Wstęp Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 1. Podstawy napędów hydraulicznych 1.1. Podstawy hydromechaniki 1.1.1. Hydrostatyka 1.1.2. Hydrodynamika 1.1.3. Rodzaje przepływów 1.1.4. Straty ciśnienia 1.2. Ciecze robocze urządzeń hydraulicznych 1.2.1. Wymagania stawiane cieczom roboczym 1.2.2. Podstawowe właściwości fizyczne cieczy roboczych 1.2.3. Własności użytkowe cieczy roboczych 1.2.4. Rodzaje hydraulicznych cieczy roboczych 1.2.5. Zjawiska w cieczach roboczych 1.2.6. Kryteria doboru cieczy roboczych 1.3. Ogólna budowa układów napędowych hydraulicznych 1.3.1. Przepływ energii w układach napędowych hydraulicznych 1.3.2. Zalety i wady napędów hydrostatycznych 1.3.3. Rodzaje obiegów hydraulicznych 2. Pompy hydrauliczne wyporowe 2.1. Wiadomości podstawowe o pompach wyporowych 2.2. Budowa i zasada działania pomp zębatych 2.3. Budowa i zasada działania pomp śrubowych 2.4. Budowa i zasada działania pomp łopatkowych 2.5. Budowa i zasada działania pomp wielotłokowych 2.6. Zasady doboru pomp wyporowych 3. Siłowniki hydrauliczne 3.1. Wiadomości podstawowe o siłownikach hydraulicznych 3.2. Warunki pracy siłownika z tłoczyskiem dwustronnym 3.3. Warunki pracy siłownika z tłoczyskiem jednostronnym 3.4. Warunki pracy siłownika z połączeniem różnicowym 3.5. Hamowanie dobiegu tłoka 3.6. Uszczelnienia siłowników 3.7. Konstrukcje siłowników 3.8. Zasady doboru siłowników 4. Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe 4.1. Wiadomości podstawowe o silnikach hydraulicznych obrotowych 4.2. Budowa i zasada działania silników szybkoobrotowych 4.3. Budowa i zasada działania silników wolnoobrotowych 4.4. Zasady doboru silników hydraulicznych 5. Zawory hydrauliczne 5.1. Wiadomości podstawowe o zaworach hydraulicznych 5.2. Zawory sterujące kierunkiem przepływu 5.2.1. Rozdzielacze hydrauliczne 5.2.1.1. Przykłady konstrukcji rozdzielaczy suwakowych 5.2.1.2. Przykłady konstrukcji rozdzielaczy gniazdowych i obrotowych 5.2.2. Zawory odcinające 5.2.2.1. Konstrukcje zaworów odcinających prostych 5.2.2.2. Konstrukcje zaworów zwrotnych jednokierunkowych 5.2.2.3. Konstrukcje zaworów zwrotnych sterowanych 5.3. Zawory sterujące ciśnieniem 5.3.1. Zawory maksymalne 5.3.1.1. Przykłady konstrukcji zaworów bezpieczeństwa 5.3.1.2. Przykłady konstrukcji zaworów przelewowych 5.3.2. Zawory redukcyjne 5.3.2.1. Przykład konstrukcji zaworu redukcyjnego 5.3.3. Zawory przełączające 5.3.3.1. Przykład konstrukcji zaworu przyłączającego 5.3.3.2. Przykłady konstrukcji zaworów odłączających 5.3.4. Zawory regulujące ciśnienie 5.3.4.1. Zawory różnicowe 5.3.4.2. Zawory stałego stosunku ciśnień 5.4. Zawory sterujące natężeniem przepływu 5.4.1. Zawory dławiące 5.4.1.1. Przykłady konstrukcji zaworów dławiących 5.4.2. Regulatory przepływu 5.4.2.1. Dwudrogowe regulatory przepływu 5.4.2.2. Trójdrogowe regulatory przepływu 5.4.3. Dzielniki strumienia 5.5. Zasady doboru zaworów hydraulicznych 6. Akumulatory hydrauliczne 6.1. Wiadomości podstawowe o akumulatorach hydraulicznych 6.2. Przykłady konstrukcji hydraulicznych akumulatorów gazowych 6.3. Napełnianie i ładowanie akumulatorów gazowych 6.3.1. Napełnianie akumulatorów gazem 6.3.2. Ładowanie akumulatorów 6.4. Zasady doboru akumulatorów gazowych 7. Filtry hydrauliczne 7.1. Wiadomości podstawowe o filtrach hydraulicznych 7.2. Parametry określające filtrację 7.3. Włączenie filtru w układzie hydraulicznym 7.4. Przykłady konstrukcji filtrów hydraulicznych 7.5. Wskaźniki zanieczyszczenia filtrów 7.6. Zasady doboru filtrów hydraulicznych 8. Połączenia urządzeń hydraulicznych 8.1. Sposoby łączenia elementów hydraulicznych 8.2. Przewody sztywne i ich łączenie 8.3. Przewody giętkie i ich łączenie 8.4. Specjalne systemy montażowe 8.5. Zasady doboru przewodów 9. Zbiorniki cieczy roboczych 9.1. Zadania zbiorników cieczy roboczej 9.2. Budowa zbiorników 9.3. Urządzenia dodatkowe zbiorników 9.4. Zasady doboru wielkości zbiorników 10. Elementy pomocnicze układów hydraulicznych 10.1. Przekaźniki ciśnienia 10.2. Przekaźniki czasowe 11. Układy hydrostatyczne 11.1. Układy sterowane i regulowane dławieniowo 11.1.1. Sterowanie dławieniowe za pomocą zaworów dławiących 11.1.2. Bilans mocy w układach sterowanych dławieniowo 11.1.3. Regulacja dławieniowa za pomocą regulatorów przepływu 11.1.4. Bilans mocy w układach regulacji dławieniowej 11.1.5. Sterowanie dławieniowe czynne 11.2. Układy sterowane i regulowane objętościowo 11.2.1. Przekładnia hydrostatyczna z pompą o zmiennej wydajności 11.2.2. Przekładnia hydrostatyczna z silnikiem o zmiennej chłonności 11.2.3. Przekładnia hydrostatyczna z pompą i z silnikiem o zmiennych objętościach jednostkowych sterowana sekwencyjnie 11.2.4. Przekładnia hydrostatyczna z pompą i z silnikiem o zmiennych objętościach jednostkowych sterowana równocześnie 11.2.5. Sterowniki i regulatory jednostek nastawnych 12. Serwomechanizmy hydrauliczne 12.1. Wiadomości podstawowe o serwomechanizmach hydraulicznych 12.2. Serwomechanizmy kopiujące 12.3. Wzmacniacze hydrauliczne suwakowe nadążne 13. Zawory proporcjonalne i serwozawory elektrohydrauliczne 13.1. Zawory proporcjonalne 13.1.1. Elektromagnesy proporcjonalne 13.1.2. Czujniki przemieszczeń liniowych 13.1.3. Układ sterowania z zaworami proporcjonalnymi 13.1.4. Konstrukcje zaworów proporcjonalnych 13.1.4.1. Rozdzielacze proporcjonalne 13.1.4.2. Zawory proporcjonalne ciśnieniowe 13.1.4.3. Zawory proporcjonalne przepływowe 13.2. Serwozawory elektrohydrauliczne 13.2.1. Przetworniki elektromechaniczne 13.2.2. Wzmacniacze hydrauliczne 13.2.3. Układ regulacji z serwozaworami elektrohydraulicznymi 13.2.4. Konstrukcje serwozaworów elektrohydraulicznych przepływowych 13.2.4.1. Serworozdzielacze jednostopniowe 13.2.4.2. Serworozdzielacze dwustopniowe 13.2.4.3. Serworozdzielacze trójstopniowe 13.2.5. Konstrukcje serwozaworów elektrohydraulicznych ciśnieniowych 14. Badania urządzeń hydraulicznych 14.1. Pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach hydraulicznych 14.1.1. Pomiar ciśnienia 14.1.2. Pomiar natężenia przepływu 14.1.3. Pomiar temperatury 14.2. Badania typowych elementów hydrauliki siłowej 14.2.1. Badanie pompy wyporowej 14.2.2. Badanie zaworu przelewowego 14.2.3. Badanie zaworu dławiącego 15. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń hydraulicznych 15.1. Zakres obsługi i konserwacji urządzeń hydraulicznych 15.2. Zakres i sposoby dokonywania napraw urządzeń hydraulicznych 15.3. Diagnozowanie i usuwanie typowych uszkodzeń Podstawowe wzory dla praktyków Analogie elektryczno-hydrauliczne Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych Literatura

BETONIARZ

25,71 zł Cena
Treścią książki są podstawowe wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu betoniarza, przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny. Z książki mogą korzystać osoby pragnące zdobyć zawód betoniarza bądź zatrudnione w tym zawodzie. Może ona też być pomocna uczniom zasadniczych szkół budowlanych Spis treści 1. Charakterystyka zawodu 2. Zarys budownictwa 2.1. Elementy budynku i ich zadania 2.2. Obciążenia działające na elementy budynku 2.3. Własności mechaniczne materiałów 3. Ogólna charakterystyka betonu 3.1. Wiadomości wstępne 3.2. Rodzaje betonów 3.3. Zastosowanie betonu, żelbetu i betonu sprężonego 4. Beton zwykły i jego składniki 4.1. Kruszywa do betonu 4.1.1. Kruszywa mineralne 4.1.2. Kruszywa do betonu zwykłego 4.1.3. Kruszywa sztuczne 4.1.4. Transport i składowanie kruszyw 4.2. Spoiwa mineralne 4.2.1. Spoiwa wapienne 4.2.2. Spoiwa gipsowe 4.2.3. Spoiwa cementowe 4.3. Woda do betonów 5. Właściwości betonu 5.1. Właściwości mieszanki betonowej 5.2. Właściwości stwardniałego betonu 6. Współpraca betonu i stali 6.1. Rozmieszczenie zbrojenia w betonie 7. Przygotowanie betonów 7.1. Przygotowanie składników betonu 7.1.1. Przygotowanie kruszywa 7.1.2. Przygotowanie cementu 7.2. Ustalenie składu mieszanki betonowej 7.2.1. Recepta robocza 7.2.2. Przybliżone metody ustalania składu mieszanki betonowej 7.3. Dozowanie składników betonu 7.3.1. Dozowanie objętościowe 7.3.2. Dozowanie objętościowo-wagowe 7.3.3. Dozowanie wagowe 7.4. Mieszanie składników betonu 7.4.1. Sposoby mieszania składników 7.4.2. Betoniarki – charakterystyka 7.5. Domieszki do betonów 8. Betonowanie 8.1. Transport mieszanki betonowej 8.2. Charakterystyka deskowań 8.3. Rusztowania 8.4. Układanie mieszanki betonowej 8.4.1. Zasady układania 8.4.2. Zasady betonowania 8.4.3. Przerwy robocze w betonowaniu 8.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej 8.5.1. Zagęszczanie ręczne 8.5.2. Zagęszczanie mechaniczne 8.6. Dojrzewanie betonu 8.6.1. Pielęgnacja betonu 8.6.2. Przyśpieszanie dojrzewania betonu 8.6.3. Demontaż deskowań i stemplowań 8.7. Wykonywanie robót betoniarskich w zimie 9. Organizacja pracy i przygotowywanie mieszanki betonowej 9.1. Organizacja pracy przy robotach żelbetowych i betonowych 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 11. Podstawowe zasady BHP przy robotach betoniarskich 11.1. Odzież ochronna i indywidualne środki ochrony 11.2. Praca na wysokości 12. Betonowanie elementów konstrukcyjnych – przykłady 12.1. Fundamenty 12.2. Ściany 12.3. Betonowanie stropu płytowo-żebrowego 12.4. Strop gęstożebrowy 12.5. Dachy 12.6. Schody 12.7. Balkony 12.8. Gzymsy i daszki 13. Dokumentacja techniczna 13.1. Wiadomości ogólne 13.2. Oznaczenia graficzne 13.3. Projekt techniczny 13.4. Czytanie dokumentacji technicznej 14. Formalności prawne przy budowie domu 15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

ABC systemów...

36,96 zł Cena
Zwięźle i przystępnie opisano w książce działanie i budowę poszczególnych komponentów systemów fotowoltaicznych oraz ich instalowanie i zasady eksploatacji. Adresatami książki są przede wszystkim instalatorzy i użytkownicy systemów fotowoltaicznych. Za zgodą firmy Fronius International GmbH i Solartechnics GmbH w książce wykorzystano materiały szkoleniowe stanowiące ich własność. Spis treści Wstęp 1. Komponenty systemu fotowoltaicznego 1.1. Generator PV – rodzaje generatorów 1.2. Moduły PV 1.3. Rodzaj połączenia modułów 1.4. Łączenie modułów PV w obwody 1.5. Konstrukcja nośna 1.6. Inwerter PV 1.6.1. Inwerter fotowoltaiczny 1.6.2. Łączenie generatora PV z inwerterem 2. Systemy fotowoltaiczne 2.1. Systemy wyspowe (niepodłączone do sieci energetycznej) 2.2. System fotowoltaiczny połączony z siecią energetyczną 2.3. Ustalenie warunków szczegółowych systemu PV 2.4. Wybór rodzaju modułów 2.5. Konfiguracja modułów fotowoltaicznych z inwerterem 2.6. Współczynnik temperaturowy 2.7. Koncepcje łączenia modułów fotowoltaicznych z inwerterem 2.8. Rozmieszczenie głównych komponentów systemu PV 2.9. Dobór zabezpieczeń obwodów 2.10. Parametry przykładowych inwerterów 2.11. Zależność mocy modułów/generatora PV od kąta nachylenia i azymutu 3. Montaż systemu fotowoltaicznego 3.1. Przepisy prawne 3.2. Montaż generatora PV 3.3. Montaż inwertera 4. Uruchomienie systemu PV i nadzór 4.1. Uruchomienie systemu PV 4.2. Nadzór systemu PV 5. Eksploatacja systemu fotowoltaicznego 5.1. Przeglądy 5.2. Najczęściej występujące zakłócenia pracy systemu fotowoltaicznego i ich przyczyny

DOM PASYWNY

29,40 zł Cena
W książce przedstawiono ideę domu pasywnego oraz omówiono stosowane obecnie rozwiązania konstrukcyjne, prezentując też możliwe do osiągnięcia efekty ekonomiczne. Książka jest adresowana przede wszystkim do inwestorów lub planujących budowę domu mieszkalnego Spis treści Wstęp 1. Izolacyjność termiczna i opór cieplny przegród budowlanych 2. Idea budownictwa pasywnego 3. Jak należy zaprojektować dom pasywny 4. Technologia wykonania przegród zewnętrznych 4.1. Ściany zewnętrzne z silikatów 4.2. Ściany z betonu komórkowego YTONG 4.3. Ściany z ceramiki poryzowanej 4.4. Ściany z keramzytobetonu 4.5. Ściany z kształtek styropianowych 4.6. Ściany z bali drewnianych 5. Mostki termiczne 6. Okna w domu pasywnym 7. Izolacja transparentna 8. Szczelna powłoka budynku 9. Wentylacja w domu pasywnym 10. Ogrzewanie 11. Ile to kosztuje 12. Przykłady budownictwa pasywnego 13. Certyfikat energetyczny

TECHNOLOGIA ROBÓT...

54,60 zł Cena
Podstawy budownictwa ogólnego, wybrane zagadnienia prawa budowlanego, stosowane materiały, maszyny i narzędzia oraz technologia robót wykończeniowych składają się na treść tej książki. Jej adresatami są uczestnicy odpowiednich kursów, indywidualni inwestorzy i użytkownicy mieszkań, a także uczniowie zasadniczych zawodowych szkół budowlanych Spis treści 1. Podstawy budownictwa ogólnego 1.1. Charakterystyka konstrukcji budowlanych 1.2. Podłoża gruntowe 1.2.1. Badanie podłoża gruntowego 1.3. Rodzaje fundamentów 1.3.1. Tyczenie budynku 1.4. Ściany 1.4.1. Rodzaje ścian w budynku i ich podział 1.5. Stropy 1.6. Schody 1.7. Dachy 1.8. Izolacje 1.9. Instalacje w budynku 2. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego 2.1. Dokumentacja związana z przygotowaniem budowy 2.1.1. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 2.1.2. Decyzja – pozwolenie na budowę 2.1.3. Dziennik budowy 2.1.4. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 2.2. Podstawy dokumentacji budowlanej 2.2.1. Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych 2.2.2. Zasady czytania dokumentacji budowlanej 3. Podstawowe materiały do produkcji zapraw, ich podział i zastosowania 3.1. Zasady dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych 3.2. Kruszywa budowlane 3.3. Spoiwa 3.4. Zaprawy budowlane 3.5. Dodatki do zapraw 3.6. Przygotowanie zapraw 3.7. Właściwości zaprawy świeżej i stwardniałej 4. Technologia robót tynkarskich 4.1. Tynki, charakterystyka, podział 4.2. Przygotowanie podłoża pod tynk 4.3. Tynki tradycyjne i sposób ich układania 4.3.1. Tynki tradycyjne układane ręcznie 4.3.2. Układanie maszynowe tynków tradycyjnych 4.4. Cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie 4.5. Tynki suche 4.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe 4.5.2. Gliniane płyty okładzinowe 4.6. Tynki dekoracyjne 4.6.1. Tynki strukturalne 4.6.2. Gładzie, sztablatury, stiuki, sztukaterie 4.6.3. Tynki japońskie 4.7. Okładzina elewacyjna 4.7.1. Typu SIDING 4.7.2. Oblicówki drewniane 4.8. Narzędzia do robót tynkarskich 4.9. Rusztowania do robót tynkarskich, malarskich, tapeciarskich 4.10. Obmiar robót tynkarskich 4.11. Zasady bezpieczeństwa pracy w robotach tynkarskich 5. Technologia robót malarskich i tapeciarskich 5.1. Farby – charakterystyka, podział 5.1.1. Rodzaje farb 5.2. Przygotowanie podłoży pod malowanie 5.3. Techniki dekorowania ścian 5.4. Narzędzia do robót malarskich 5.5. Tapetowanie 5.6. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas robót malarskich 5.7. Obmiarowanie robót malarskich 6. Technologia robót okładzinowych ściennych 6.1. Okładziny ścienne, rodzaje, charakterystyka, podział 6.2. Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne 6.3. Okładziny z płytek ceramicznych – glazura 6.4. Okładziny z mozaiki ceramicznej, kamiennej oraz szklanej 6.5. Klasyfikacja zapraw klejowych do okładzin ceramicznych 6.6. Narzędzia do układania glazury 6.7. Okładziny drewniane 6.8. Okładziny korkowe 6.9. Okładziny kamienne 7. Technologia robót podłogowych 7.1. Definicja podłogi, jej warstwy, stawiane wymagania 7.2. Podłogi drewniane i drewnopochodne 7.3. Wykładziny podłogowe 7.4. Płytki podłogowe 7.5. Nawierzchnie epoksydowe 7.6. Narzędzia do robót podłogowych 7.7. Obmiar podłóg i okładzin 7.8. Zasady bezpieczeństwa pracy w robotach podłogowych i okładzinowych

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU DLA...

101,85 zł Cena
"Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe."

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE...

45,15 zł Cena
W książce podano charakterystyki materiałów tradycyjnych i nowoczesnych, stosowanych w budownictwie, z podziałem na miejsca ich wykorzystania w obiekcie budowlanym. Adresatami książki są przede wszystkim inwestorzy indywidualni, bowiem może ona ułatwić dokonanie wyboru materiałów na planowaną budowę domu.