• Nowy

Uwarunkowania prawne I techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Wydanie III zmienione

Indeks:

22,00 zł
Brutto

Publikacja Uwarunkowania prawne I techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Wydanie III zmienione autorstwa Wiesława Pawłowskiego przedstawia uwarunkowania procedur geodezyjnych i kartograficznych według polskich aktów prawnych (Ustawy i Rozporządzenia).

Ukazuje polskie normy dotyczące geodezji inżynieryjnej, jak również uwarunkowania techniczne dotyczące geometrii budynków według standardów ISO, pokazuje koncepcję ich wykorzystania w praktyce geodezyjnej.

Ilość
Dostępny

SPIS TREŚCI

 PRZEDMOWA ................................................................................................. 7

1. WPROWADZENIE .......................................................................................... 8

2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH

I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH

AKTÓW PRAWNYCH .................................................................................. 12

2.1. Ustawy ..................................................................................................... 12

2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane”

(z późniejszymi zmianami) .......................................................... 12

2.1.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – „Prawo geodezyjne

i kartograficzne” (z późniejszymi zmianami) ............................. 12

2.1.3. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. – „o zmianie ustawy –

Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji” ................................................... 13

2.1.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. –

„O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” .................. 15

2.2. Rozporządzenia ....................................................................................... 15

2.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. –

„w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących

w budownictwie”............................................................................ 15

2.2.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 14 lutego 2012 r. „w sprawie osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych” ............................................ 16

2.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 9 listopada 2011 r. „w sprawie standardów technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

i wysokościowych oraz przekazywania wyników tych pomiarów

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” ........ 17

2.2.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

5 września 2013 r. „w sprawie organizacji i trybu prowadzenia

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ” ............ 22

2.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.

„w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych” ..... 23

2.2.6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

12 lutego 2013 r. „w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych

oraz mapy zasadniczej” ................................................................. 24

2.2.7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji – (Projekt)

„w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” .. 24

2.2.8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (Projekt)

„w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

zasadniczej” .................................................................................. 25

2.2.9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 29 marca 2001 r. „w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

 (z późniejszymi zmianami) .......................................................... 27

2.2.10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego” (z późniejszymi

zmianami) ..................................................................................... 28

2.2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

„w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” .............. 29

2.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami) .............. 29

2.2.13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

(z późniejszymi zmianami) ......................................................... 30

2.2.14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 30 maja 2000 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami) ............................. 30

2.2.15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

sieci gazowe i ich usytuowanie” .................................................... 31

2.2.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października

2005 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami) ............................. 31

2.2.17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

z dnia 7 października 1997 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

(z późniejszymi zmianami) ........................................................... 32

2.2.18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

obiekty budowlane metra i ich usytuowanie” ............................... 32

2.2.19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 1 czerwca 1998 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne

i ich usytuowanie” ........................................................................ 32

2.2.20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej

z dnia 23 października 2006 r. „w sprawie warunków

technicznych, użytkowania oraz szczegółowego zakresu

kontroli morskich budowli hydrotechnicznych” ............................ 33

2.2.21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ............ 33

2.2.22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 10 września 1998 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

(z późniejszymi zmianami) ........................................................... 34

2.2.23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami) ............................. 35

2.2.24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 26 lutego 1996 r. „w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych

z drogami publicznymi ich usytuowanie” ...................................... 35

2.2.25. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia

1996 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące

obronności Państwa i ich usytuowanie” ...................................... 35

2.2.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.

„w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej” ..................... 36

2.2.27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

31 stycznia 2014 r. „w sprawie uprawnień zawodowych

w dziedzinie geodezji i kartografii” ................................................. 36

2.3. Kodeks urbanistyczno-budowlany; Kodeks budowlany (Projekt) .......... 37

2.4. Podsumowanie ......................................................................................... 39

3. NORMY O SYMBOLU PN ......................................................................... 41

4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE GEOMETRII

 BUDYNKÓW WEDŁUG STANDARDÓW ISO .......................................... 46

4.1. Informacje ogólne ................................................................................... 46

4.2. Koordynacja wymiarowa ........................................................................ 47

4.3. Wyrażanie dokładności wymiarowej ...................................................... 48

4.4. Tolerancje – ustalanie i kontrolowanie ................................................... 50

4.5. Weryfikacja spełnienia tolerancji ........................................................... 56

4.6. Procedury geodezyjne ............................................................................. 59

5. PROCEDURY OCENY DOKŁADNOŚCI UŻYTKOWEJ

INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH ......................................................... 69

5.1. Ogólna charakterystyka procedur testowych .......................................... 69

5.2. Niwelatory ............................................................................................... 71

5.3. Teodolity ................................................................................................. 78

5.4. Dalmierze elektrooptyczne ................................................................... 85

5.5. Tachimetry elektroniczne ........................................................................ 92

5.6. Niwelatory laserowe ............................................................................. 100

5.7. Pionowniki optyczne ............................................................................. 110

5.8. Odbiorniki RTK GNSS ......................................................................... 116

6. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA STANDARDÓW ISO W PRAKTYCE

 GEODEZYJNEJ ............................................................................................ 122

7. KORELACJA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

 OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE ZE STANDARDAMI ISO ................. 125

8. ZAKOŃCZENIE .......................................................................................... 135

LITERATURA .................................................................................................. 137

SUMMARY ...................................................................................................... 140 

Opis

Autor
Wiesław Pawłowski
Wydawnictwo
Politechnika Łódzka
Oprawa
miękka
Liczba stron
142
Wymiary
B5
Rok wydania
2015
Isbn
978-83-7283-677-9

Specyficzne kody