Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Aktywne filtry

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego
  • Niedostępny

Zagroda. Zagadnienia...

8,40 zł Cena

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego autorstwa Górka Anna, twórczyni prezentuje publikację do studentów architektury i urbanistyki.

Ukazuje ono reguły budowania zagrody dawniej i obecnie. Omawia rolę zagrody w kształtowaniu wiejskiego krajobrazu oraz szanse jej współczesnego udziału w kreowaniu wizerunku wsi.

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu
  • Niedostępny

Wielkie inwestycje w...

42,00 zł Cena

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu autorstwa Sas-Bojarska Aleksandra, temat publikacji jest związany z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania.

Publikacja jest podsumowaniem badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę.

Uspołecznienie procesu...

14,70 zł Cena

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego autorstwa Idem Robert; zdaniem Andrzeja Baranowskiego tematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Tak samo system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu zaliczają kwestie społeczne w procesie projektowania.

Dzieje się tak pomimo rosnącej w całej Europie świadomości wagi tematu społecznych w kształtowaniu środowiska życia człowieka, skłaniającej do refleksji nad istotą zawodu architekta we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. 

Postępowanie przed sądami...

21,00 zł Cena

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów autorstwa Idem Robert, Janowicz Rafał; Dla praktykującego architekta realizowanie zawodu jest rolą odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne.

Wydanie próbuje wyróżnić szeroko pojętą odpowiedzialność zawodową, przybliżyć jej podstawę prawną oraz opisać postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.

Kształtowanie...

47,25 zł Cena

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty autorstwa Idem Robert; publikacja przedstawia kwestie kształtowania środowiska mieszkaniowego, jest próbą wznowienia kategorii wspólnoty sąsiedzkiej i ukazania jej w nowej perspektywie, jako efektu świadomej współpracy architekta i przyszłych mieszkańców.

Sednem problemu badawczego jest koncepcja mikrośrodowiska rozumianego jako miejsce wspólnoty. Twórca rozpatruje kwestię wpływu ukształtowania środowiska mieszkaniowego na odtwarzanie i wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej. 

Krajobraz przestrzeni publicznej wsi
  • Niedostępny

Krajobraz przestrzeni...

9,45 zł Cena

Krajobraz przestrzeni publicznej wsi autorstwa Górka Anna, publikacja przeznaczona jest dla studentów Wydziału Architektury oraz innych osób zainteresowanych przestrzennymi przeobrażeniami współczesnej wsi.

Jest to już druga publikacja z zainicjowanego w roku 2011 cyklu "Projektowanie Środowiskowe. Zagadnienia Planowania i Projektowania Ruralistycznego". Jego celem pozostaje edukacja na rzecz jakości krajobrazu obszarów wiejskich.

Krajobrazowy wymiar ruralistyki
  • Niedostępny

Krajobrazowy wymiar...

31,50 zł Cena

Krajobrazowy wymiar ruralistyki autorstwa Górka Anna; publikacja przedstawia istotną społecznie kwestię postępującej degradacji przestrzeni wielu polskich wsi. Książka stanowi uzupełnienie ubogiej polskiej literatury przedmiotu.

Książka może zainspirować planistów, architektów krajobrazu, architektów oraz osoby spoza eksperckiego i inżynierskiego grona do poszukiwania i stosowania bardziej zrównoważonych i bezpieczniejszych rozwiązań przestrzennych na obszarach wiejskich.

Kontrasty, metamorfozy,...

24,15 zł Cena

Kontrasty, metamorfozy, styl. Cz. I. Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku autorstwa Pokrzywnicka Krystyna; publikacja składa się z korpusu głównego oraz przypisów przedstawiających uzupełniającą opowieść opartą na faktach z literatury tematu, na cytatach wypowiedzi znamienitych twórców dzieł architektonicznych oraz autorów tekstów o architekturze.

W tekst główny załączone są ilustracje ściśle się z nim wiążące i uzupełniające go w warstwie wizualnej. Całość ilustracji zostało podporządkowane stylistyce notatki rysunkowej, uzupełniającej myśl autorską. Przyjęcie terminu rozważania uzasadniam chęcią okazania szacunku dla spraw, o których pragnę pisać. 

Kontrasty, metamorfozy,...

22,05 zł Cena

Kontrasty, metamorfozy, styl. Cz. II. Komentarze autorstwa Pokrzywnicka Krystyna, w publikacji "Komentarze - część druga" poprzedza wstęp, w którym uwaga odbiorcy została zwrócona na ważny problem edukacji współczesnego studenta architektury, który podczas studiów zbyt mało czasu może przeznaczyć na rozwój myślenia projektanckiego.

Zbyt mało jest dyskusji i profesjonalnych debat z wykładowcami-projektantami. Ponadto zbyt mała liczba sal kreślarskich (pracowni komputerowych) jest powodem niekompletności procesu nauczania tego zapisu koncepcji projektowej. Nie docenia się także wagi i umiejętności modelowania. 

Gdańsk w perspektywie badań...

45,15 zł Cena

Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców pod redakcją Gębczyńska-Janowicz Agnieszka, Kamrowska-Załuska Dorota; publikacja omawia wielowątkowe podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy kobiet naukowców na samym początku swojej kariery badawczej.

Elementem wspólnym wszystkich kwesti podjętych w tym opracowaniu jest nawiązanie do środowiska zbudowanego, a tematy są ograniczone tylko i aż do miasta Gdańska.

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu
  • Niedostępny

Architektura służby...

22,05 zł Cena

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu autorstwa Idem Robert; publikacja porusza kwestie projektowania architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, który ma charakter wysoce specjalistyczny.

Tematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.

Akustyka sal. Zalecenia...

31,50 zł Cena

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów autorstwa Kulowski Andrzej, publikacja dedykowana jest architektom, inżynierom budownictwa projektujących wnętrza, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, reprezentanci dziedzin, którzy mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy.

Książka może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa.